18/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych

w Sekcji Eksploatacji Technicznej

Opis stanowiska:

 1. Stała konserwacja nadzorowanych maszyn i urządzeń oraz odpowiedzialność za ich sprawne działanie.
 2. Wykonywanie prac instalacyjnych, montażowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji elektrycznych.
 3. Wykonywanie napraw i usuwanie usterek powstałych w wyniku awarii.
 4. Utrzymywanie w sprawności eksploatowanych w urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w zakresie zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami.
 5. Udział w uruchamianiu nowych urządzeń.
 6. Terminowe i jakościowo nienaganne wykonywanie powierzonych zadań.
 7. Przestrzeganie zasad i przepisów zawartych w instrukcjach ruchowo-eksploatacyjnych i DTR powierzonych instalacji i urządzeń.
 8. Prowadzenie ewidencji zgłoszonych awarii w książce zgłoszeń oraz sposobu ich usunięcia.

Wymagania:

 1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne w zawodzie elektryk.
 2. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne Grupa 1 na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV i napięciu powyżej 1kV – do 15 kV.
 3. Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie utrzymania ruchu obiektowych instalacji elektroenergetycznych , w tym rozdzielni NN i SN (15 kV).
 4. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Dodatkowym atutem będą:

 1. Znajomość budowy i obsługi instalacji SAP, DSO, CCTV, KD
 2. Doświadczenie w zakresie automatyki przemysłowej.
 3. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne Gr. 1 D pow. 1 kV – do 15 kV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.