31/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni Kierownika Apteki Szpitalnej

Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należy:

 1. Organizacja pracy w aptece polegająca między innymi na: przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych.
 2. Prowadzenie pełnej dokumentacji aptecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (księgowość apteczna).
 3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki lekami zgodnie z obowiązującymi w Instytucie procedurami.
 4. Przygotowaniu i aktualizacji Szpitalnej Listy Leków oraz na udziale w pracach Komisji ds. Szpitalnej Listy Leków.
 5. Efektywne zarządzanie lekami poprzez:
 • współudział w komisjach przetargowych dotyczących zakupów środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
 • określanie zapasów aptecznych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
 1. Kontrola i nadzór nad sporządzaniem zapotrzebowań na leki, uzupełnianiem zapasów leków.
 2. Kontrola zapotrzebowań na środki odurzające, sposobie ich przechowywania i zabezpieczania.
 3. Bieżąca kontrola środków odurzających w zakresie ich właściwego zabezpieczenia, ordynacji i ewidencji.
 4. Ustalanie w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, leków i środków sanitarnych dla apteczek oddziałowych i poradni.
 5. Stała kontrola zużycia leków i artykułów sanitarnych oraz ich terminów ważności.
 6. Stosowanie się do zasad i procedur wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania jakością,.
 7. Działanie zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.

  Od kandydata oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego w zakresie farmacji.
 2. 3 letniego stażu pracy w aptece w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej lub udokumentowanego 5letniego stażu pracy.
 3. Dobrej organizacji pracy i umiejętności współpracy z zespołem.
 4. Biegłej znajomości MS Office – MS Excel i Word.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 1. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.