34/2017

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi

 

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

– wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń   w działalności podstawowej i średnie medyczne oraz 3 lata pracy w szpitalu albo,

– wykształcenie średnie medyczne i specjalizacja w dziedzinie organizacji  lub zarządzania lub specjalizację  zgodnie ze specjalnością Kliniki oraz 5 lat pracy w szpitalu albo,

– wykształcenie średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie organizacji i zarządzania, kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych lub kurs kwalifikacyjny zgodnie ze    specjalnością Kliniki oraz 7 lat pracy w szpitalu,

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

– podanie o przyjęcie do pracy,

– dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,

– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać pod adresem:

 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 16.11.2017r. do 30.11.2017r.  w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 05.12.2017r. o godzinie 11.30 w siedzibie Instytutu CZMP w sali dydaktycznej nr 1 (pawilon ginekologiczno-położniczy) obecność kandydatów obowiązkowa.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.