35/2017

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ogłasza konkurs na 2 stanowiska naukowe asystenta ze specjalizacją fizyka medyczna w  Pracowni  Naukowej Technik Obrazowych.

Celem konkursu jest obsadzenie  stanowiska  naukowego fizyka. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za planowanie, wykonywanie oraz opracowywanie badań naukowych związanych z zastosowaniem technik obrazowych.  W zakres obowiązków wchodzić będzie m.in.:

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych;
 • Obsługa aparatów i urządzeń medycznych;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i naukowej w formie papierowej jak również elektronicznej;
 • Współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce;
 • Dobieranie odpowiednich metod do wykonania badania

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe (mgr lub adekwatne) na kierunku fizyka lub biofizyka, mile widziana specjalizacja fizyk medyczny, albo lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii.
 2. Doświadczenie w pracy klinicznej i/lub naukowej.
 3. Praktyczna znajomość aparatury oraz technik badawczych w obszarze diagnostyki obrazowej.
 4. Biegła obsługa komputera.
 5. Sumienność, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność planowania badań naukowych.
 7. Chęć rozwoju naukowego.

  Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających, posiadany tytuł  zawodowy magistra lub równorzędny.
 1. Przebieg pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

 1. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe asystenta w Pracowni Naukowej Technik Obrazowych” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 06.12.2017r. do 11.12.2017r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 1440 w sali dydaktycznej nr 1 budynku ginekologiczno –  położniczy Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

Instytut CZMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny.

 

Łódź, dnia 05.12.2017r.