36/2017

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe:

asystenta w Pracowni Badań Molekularnych nad Zaburzeniami Płodności.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego asystenta z obowiązkiem udzielania świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać:

 1. Wykształcenie wyższe na wydziale medycyny laboratoryjnej/analityki medycznej/(lub pokrewne (biologia, biotechnologia)
 2. Tematyka pracy magisterskiej z zakresu biologii molekularnej
 3. Znajomość technik biologii molekularnej i hodowli komórkowej
 4. Preferowany minimum 2-letni staż pracy z doświadczeniem laboratoryjnym w zakresie technik biologii molekularnej lub analityki medycznej
 5. Preferowany wpis na listę diagnostów laboratoryjnych i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 6. Gotowość do specjalizowania się w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 7. Dobra znajomość języka angielskiego.
 8. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office.
 9. Minimum jedno doniesienia zjazdowe (plakat, wystąpienie)
 10. Preferowany stopień dr n med. lub biologicznych, otwarty przewód doktorski, studia doktoranckie

Opis wykonywanych zadań na stanowisku asystenta:

 1. Udział w realizacji i planowaniu projektów badawczych (statutowych, finansowanych przez NCN oraz zadań realizowanych w ramach współpracy z innymi jednostkami).
 2. Prowadzenie dokumentacji badań – stosowanych procedur, przebiegu badań, uzyskiwanych wyników, ich archiwizacji, sprawozdawczości w tych zakresach).
 3. Ewidencja i archiwizacja próbek materiału biologicznego.
 4. Dbałość o funkcjonowanie pracowni w zakresie posiadanej aparatury, zaopatrzenia w drobny sprzęt i odczynniki, z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do postępowań przetargowych.

               Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Szczegółowe CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ew. ukończone kursy i szkolenia.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

 1. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe asystenta   Pracowni Badań Molekularnych nad Zaburzeniami Płodności” z podaniem imienia  i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 06.12.2017r. do 11.12.2017r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12.12.2017 o godz. 1400 w sali dydaktycznej  nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

Łódź, dnia 05.12.2017r.