38/2017

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe:

profesora zwyczajnego w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

 – dyscyplina naukowa – medycyna.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora zwyczajnego z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację z zakresu endokrynologii, znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego.

               Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadany tytuł/ stopień naukowy.
 4. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
 1. Wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę Naukową ICZMP (zgodny z układem podanym poniżej).
 2. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 5 lat z uwzględnieniem indeksu

Hirscha, przeprowadzona i potwierdzona przez  Bibliotekę Naukową ICZMP.

 1. Liczba i lista cytowań opublikowanych w czasopismach impaktowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
 2. Plany rozwoju naukowego z uwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

 1. Oryginalne, pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.
 2. Opisy przypadków.
 3. Prace poglądowe.
 4. Rozdziały w podręcznikach

– międzynarodowych

– krajowych

 1. Prace popularno-naukowe i inne.
 2. Streszczenia ze zjazdów:

– międzynarodowych

– polskich.

 1. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.
 2. Listy do redakcji czasopism.
 3. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

 1. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe profesora zwyczajnego w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz  nr telefonu kontaktowego w terminie od 06.12.2017r. do 12.12.2017r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12.12.2017 o godz. 1500 w sali dydaktycznej  nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

Łódź, dnia 05.12.2017r.