40/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko

Kierownika Sekcji Nadzoru Technicznego.

Opis stanowiska:

 1. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych tj.:
 • Wykonanie PFU
 • Kosztorysowanie prac
 • Oferowanie prac
 • Współpraca z Samodzielną Sekcją Zamówień Publicznych w kwestii SWIZ oraz zapisów umownych
 • Analiza dokumentacji
 • Współpraca z projektantami
 • Rozliczanie inwestycji
 • Odbiory robót
 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, ciepłowniczych i wodnokanalizacyjnych, gazowniczych;
 2. Nadzór nad właściwą i terminową realizacją zadań z zakresu napraw, przeglądów technicznych oraz prowadzeniem w tym zakresie dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
 3. Nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, właściwej gospodarki paliwowo-energetycznej, sprzętu technicznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Zapewnienie zgodności funkcjonowania obiektów Instytutu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obiektów szpitalnych.
 5. Ustalanie zasad programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz modernizacyjnych pomieszczeń i instalacji technicznych oraz zapewnienia usług serwisu technicznego.
 6. Konstruowanie programów funkcjonalno – użytkowych.

Wymagania:

niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska energetyka lub pokrewnym.
 2. Doświadczenie (minimum 1 rok ) w pracy na stanowisku o ww. profilu.
 3. Znajomość wymagań przepisów prawa dotyczących obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych.
 4. Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania MS Office.

pożądane:

 1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i/lub elektro – energetycznej.
 2. Umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.