PODSUMOWANIE ROKU 2017 W INSTYTUCIE CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI.

PODSUMOWANIE ROKU 2017 W INSTYTUCIE CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI. MODERNIZACJA I INWESTYCE 95 069 161,80 ZŁ
Rok 2017 był dla Instytutu czasem kolejnych zmian i poprawy warunków leczenia dla pacjentów oraz standardów pracy zespołu naszej placówki. Podobnie jak w latach ubiegłych, pozyskano znaczne środki finansowe, co w konsekwencji skutkowało realizacją dużych i kluczowych dla ICZMP projektów.
W roku 2017 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzymał 76 935 980, 89 zł. z czego około 50 procent stanowiły środki pozyskane z projektów unijnych, przeznaczone na inwestycje, remonty oraz zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego. Przez najbliższe dwa lata Instytut przechodzić będzie kolejną, na niespotykaną w jej 30-letniej historii skalę modernizację. Pozyskane środki finansowe przeznaczone są m. in. na utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko będzie integralną częścią oddziału ratunkowego. Oprócz prac budowlanych uruchomiono już procedury zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Będzie to jedyne takie specjalistyczne Centrum Urazowe w regionie. Koszt realizacji tego projektu to 20 000 000,00 zł.

Równolegle Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 23 793 600,00 zł. na gruntowny remont, przebudowę i modernizację w pawilonie ginekologiczno – położniczym izby przyjęć, bloków porodowych i sal operacyjnych. Wpłynie to na poprawę dostępności do nowoczesnej diagnostyki i możliwości hospitalizacji pacjentek. W ramach prowadzonych prac powstanie nowoczesny blok porodowy z dziewięcioma salami porodowymi, dwiema poporodowymi, salą wybudzeń oraz blokiem operacyjnym z pięcioma salami. Przebudowane zostanie ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Wszystkie działania związane z remontem i przebudową będą tak zorganizowane i prowadzone, żeby nie zakłócić pracy lekarzy położników i pobytu pacjentek.

Nowym kierunkiem działalności leczniczej ICZMP stała się onkologia, na którą zespół prof. Banacha pozyskał dofinansowanie w wysokości 14 476 552,00 zł. Środki te pozwoliły na zaplanowanie i rozpoczęcie remontu oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej do dwóch klinik ginekologii operacyjnej i ginekologii onkologicznej, w których pracujący lekarze specjaliści zajmują się najtrudniejszymi przypadkami nowotworów u kobiet.
Dzięki kolejnej dotacji na kwotę 15 387 683,99 zł. zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną m.in. dla: Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Kliniki Neonatologii, Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Kliniki Otoloaryngologii. Zakupiony sprzęt to m. in.: laparoskopy, stół operacyjny ginekologiczny, ultrasonografy, nóż ultradźwiękowy, respiratory, kardiomonitory, łózka szpitalne, nowoczesne inkubatory, pompy infuzyjne, echokardiografy.

W ramach dotacji od Premiera RP Beaty Szydło zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną dla Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w tym fotele zabiegowe, stół operacyjny ginekologiczny, defibrylator, histeroskop. Kwota wydatkowana na ten cel to 1 000 000,00 zł. Dodatkowo Klinika otrzymała 413 280,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne.

Po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” związanego z pracami termomodernizacyjnymi, Instytut otrzymał refundację wkładu własnego na kwotę 1 590 929,00 zł.
W roku 2017 ICZMP podpisał nowe umowy na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie koordynacji opieki neonatologiczno-pediatrycznej DOK, intensywnej terapii, onkologii i ambulatoryjnych świadczeń w poradniach: wrodzonych wad metabolicznych, endokrynologii i neurochirurgii dla dzieci i dorosłych. Podpisane kontrakty były następstwem powstaniem w 2017 roku nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii, Onkologii i Poradni Wrodzonych Wad Metabolicznych, Endokrynologii i Neurochirurgii dla dzieci i dorosłych. Postanie DOK obejmującego zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną oraz programy rehabilitacyjne daje małym pacjentom, leczonym w Instytucie możliwość kompleksowej opieki medycznej. W związku z podpisaniem umowy z NFZ na świadczenia w zakresie DOK zakupiono ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Za Życiem i doposażono nowopowstały ośrodek koordynujący m.in. w sprzęt do wczesnej rehabilitacji dzieci i sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi administracyjnej. Koszty tego przedsięwzięcia to 275 313,47 zł.
Ponad to z innych źródeł Instytutowi udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 18 131 803,34 zł.
Z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut otrzymał na restrukturyzację działalności statutowej środki wysokości – 3 151 550,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na: zwiększenie potencjału naukowego kadry, rozwój działalności naukowej ICZMP w nowych obszarach tematycznych. Dodatkowo pracownicy naukowi ICZMP uczestniczą w projektach badawczych i edukacyjnych realizowanych w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATA, PRELUDIUM czy ERASMUS, a budżet z tego tytułu wyniósł 4 710 000, 00 zł. W październiku 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, rozpoczęła się realizacja Projektu „Mammo AI” r. Budżet Projektu wynosi 8 948 200,63 zł. Przedmiotem Projektu „Mammo AI” są badania mające na celu utworzenie informatycznej sieci automatycznie wykrywającej zmiany nowotworowe w badaniach mammograficznych.
W roku 2017 Fundacje i Darczyńcy przekazali na rzecz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 530 000, 00 zł. i dary rzeczowe na kwotę 642 052,71 zł.

Dzięki działającej przy Instytucie Fundacji na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki zorganizowano I Bieg Charytatywny i III Bal ICZMP. Zebrane podczas organizacji obu imprez środki finansowe w kwocie 150 000, 00 zł. przekazano na rzecz Instytutu.

W sierpniu 2017 r. Instytut otrzymał Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie działalności Szpitala Ginekologiczno – Położniczego oraz Szpitala Pediatrycznego. Akredytacja przyznawana jest na 3 lata i potwierdza jakość pracy i standardów diagnostyki i leczenia w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

We wrześniu 2017 r. Dyrektor ICZMP oficjalnie zainicjował działalność Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” jako fundator założyciel oraz prezes zarządu wraz z innymi 5 kluczowymi instytutami badawczymi działającymi w ochronie zdrowia w Polsce oraz z Radą Programową składającą się z ponad 30 kluczowych firm działającym na rynku polskim. THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” jest wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, skutecznie tworzącym przestrzeń dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej na najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. To platforma dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania, strategii. Pierwszym planowanym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będzie I Ogólnopolski Kongres „ Innowacje dla Zdrowia” w I kwartale 2018 roku.

Ponad to ważnym wydarzeniem w historii Instytutu było nadanie po raz pierwszy tytułu Profesora Wizytującego, Profesorowi von Kaisenbergowi – Kierownikowi Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Hannover Medical School w Niemczech. Kolejny tytuł Profesora Wizytującego otrzymał Prof. Georg Howard – światowej sławy biostatystyk i epidemiolog z University of Alabama w Stanach Zjednoczonych. Przyznanie statusu profesora wizytującego wzmocniło potencjał naukowy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, pozwoliło na udział we wspólnych badaniach, w realizacji projektów naukowo-badawczych, pozyskiwaniu grantów, prowadzeniu działań mających na celu wzmocnienie pozycji ICZMP w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym.

Działalność dyrekcji Instytut została dostrzeżona i uhonorowana przez inn Instytucje krajowe i zagraniczne
W styczniu 2017 r. Dyrektor ICZMP Prof. Maciej Banach otrzymał również prestiżowe wyróżnienie „Menedżer Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016”, a w październiku 2017 r. nagrodę „Innowator Wprost 2017” w kategorii Nauka.

W czerwcu 2017 r. Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Prof. Maciej Banach będący cenionym autorytetem i cieszący się międzynarodowym uznaniem otrzymał Doktorat Honoris Causa Victor Babes University of Medicine and Pharmacy w Timisoara w Rumunii.