„Nauka + Biznes = Sukces”

Dnia 6 marca 2018 r. w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” (ICZMP) w Łodzi odbyło się spotkanie środowiska naukowego placówki z przedstawicielami przemysłu, firm informatycznych – firm podejmujących się realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Nauka + Biznes = Sukces”. Podczas spotkania konsultanci z: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu I i II Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprezentowali możliwości finansowania zaplecza badawczego i prac badawczo-rozwojowych w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawiciele biznesu uczestniczący w spotkaniu zapoznali się obszarami zainteresowań naukowców i problemami na jakie napotykają w codziennej pracy klinicznej. Naukowcy z ICZMP zaprezentowali idee naukowe, po których wywiązywała się dyskusja środowisk biznesu. Zostały nawiązane wzajemne kontakty, a dzięki prezentacjom dotyczącym koncepcji naukowo-badawczych potrzeby współpracy nauki i biznesu zostały ujawnione.

 

Jako dobry przykład wspólnych działań obydwu środowisk, nauki i biznesu, prowadzących do uzyskania praktycznych rozwiązań i ich komercjalizacji, przedstawiony został Projekt „Mammo AI” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Liderem jest Firma Pixel Technology Sp. z o. o. a partnerem Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”.   

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z ICZMP, którego przedmiotem działania jest m in.:

  • prowadzanie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie nauk medycznych,
  • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,
  • opracowywanie i wydawanie opinie o wyrobach,
  • wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury,
  • prowadzenie i rozwijanie bazy danych związanej z przedmiotem działania Instytutu.

Zapraszamy serdecznie do współdziałania. Instytut umożliwia również dostęp do zaawansowanej infrastruktury i/lub własności intelektualnych i prawnych, niezbędnych do prowadzenia prac B+R.

 

Zwracamy uwagę, że w ramach projektów dofinansowanych z środków unijnych możliwe jest zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) m.in. jednostce naukowej, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej i otrzymała co najmniej ocenę B.  Potencjał Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi został wysoko oceniony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji ICZMP uzyskał kategorię naukową A – jedną z najwyższych.

 

Pliki do pobrania:

Fundusze Europejskie dla podmiotów leczniczych i jednostek naukowych

Konkursy w ramach I Osi RPO WŁ 2014-2020