Klinika Kardiologii

 

 

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab.med. Jadwiga A. Moll
 prof_a_Moll
 e-mail:

sek43@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1478
fax: 42271-1470

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
 • Jadwiga A. Moll
 • Andrzej Sysa
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 • Tomasz Moszura
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 •  Paweł Dryżek
 • Sebastian Góreczny
 • Jolanta Kiełbasicz –Binikowska
 • Elżbieta Makowiecka
 • Anna Mazurek-Kula
 • Krzysztof Michalak
 • Katarzyna Młodzik
 • Tomasz Muszyński
 • Marek Niwald
 • Katarzyna Ostrowska
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

Kompleksowa ocena wyników leczenia przełożenia wielkich pni naczyniowych (TGA) metodą korekcji anatomicznej  w ujęciu morfologii neo-aorty i neo-tętnicy płucnej, krążenia wieńcowego, wydolności wysiłkowej i jakości życia (badania prowadzone od 20 lat).Ośrodek kardiologiczno-kardiochirurgiczny w ICZMP w Łodzi jest wiodącą w kraju i jedną z najlepszych na świecie placówek w leczeniu pacjentów z przełożeniem wielkich pni naczyniowych (TGA) metodą korekcji anatomicznej. Projekt zakłada kompleksową ocenę pacjentów po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni naczyniowych. Badania obejmują badanie echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem morfologii neo-aorty i neo-,tętnicy płucnej, badanie EKG met. Holtera oraz próbę wysiłkową. Ocena obejmuje także ocenę krążenia wieńcowego za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej, próby dobutaminowej oraz koronarografii. U pacjentów powyżej 13 roku życia przeprowadzamy badanie ankietowe oceniające jakość życia.

 

 1. Neoaortic root in children with transposition of the great arteries after an arterial switch operation, Krzysztof Michalak, Jadwiga Moll, Maciej Moll, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Marek Kopala, Katarzyna Młudzik, Jacek Moll. Eur J Cardiothorac Surg. 2013; 43(6): 1101-1108
 2. Long-term outcome of direct neopulmonary artery reconstruction during the arterial switch procedure, Jacek Moll, Krzysztof Michalak, Katarzyna Młudzik, Tomasz Moszura, Marek Kopala, Maciej Moll, Jadwiga Moll. Ann Thorac Surg 2012 : V.93, no.1, s.177-84

 

Kompleksowa diagnostyka i optymalizacja leczenia w wadach wrodzonych serca ze szczególnym uwzględnieniem serca czynnościowo jednokomorowego. Wykorzystanie nowych technik diagnostycznych (3D, TISSUE DOPPLER).

Celem projektu jest stratyfikacja czynników ryzyka oraz stworzenie algorytmu diagnostycznego dla dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą przed i pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia kardiochirurgicznego oraz stworzenie schematu diagnostycznego umożliwiającego wczesne wykrycie powikłań operacji Fontana. Wdrożenie nowoczesnych technik echokardiograficznych (ECHO 3D, TISSUE DOPPLER) pozwala na pełniejszą ocenę funkcji pojedynczej komory, która ze względu na skomplikowana geometrię nie poddaje się klasycznym metodom oceny echokardiograficznej. Wczesne wykrycie dysfunkcji rozkurczowej jest niesłychanie istotnie dla rokowania w grupie pacjentów z sercem jednokomorowym i pozwala na wdrożenie leczenia w okresie niemym klinicznie, co daje szansę na zatrzymanie kaskady postępującej niewydolności serca. Prowadzone są prace nad oceną funkcji pojedynczej komory za pomocą rezonansu magnetycznego oraz korelacji wyników tej metody diagnostycznej z badaniem echokardiograficznym .Praktyczne efekty realizacji projektu obejmują stworzenie i wdrożenie algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą w oparciu o dostępną w tym zakresie wiedzę oraz doświadczenia własne ośrodka.

Pomimo znacznej poprawy wyników leczenia dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą- efekty leczenia tej grupy pacjentów są nadal obarczone wysoką śmiertelnością oraz dużym odsetkiem powikłań. Wypracowane algorytmy diagnostyczne pozwalają na stratyfikację czynników ryzyka i umożliwiają zastosowanie bardziej szczegółowych schematów diagnostycznych w grupach zwiększonego ryzyka..

Systematyczna opieka ambulatoryjna przeprowadzona przez zespół wyspecjalizowany w problemach pacjentów z sercem jednokomorowym oraz ścisła współpraca z lekarzami pierwszego kontaktu pozwalają na wczesną identyfikację pacjentów zwiększonego ryzyka, wczesne wykrycie powikłań krążenia fontanowskiego, rozszerzenie diagnostyki (z diagnostyką inwazyjną włącznie) i optymalizację postępowania terapeutycznego.

 

 1. A 10-year single-centre experience in percutaneous interventions for multi-stage treatment of hypoplastic left heart syndrome.Moszura T, Dryżek P, Goreczny S, Mazurek-Kula A, Moll JJ, Sysa A, Bobkowski W, Moll JA, Qureshi SA. Cardiol Young. 2013 Feb 12:1-10. [Epub ahead of print]
 2. Echokardiografia w monitorowaniu zabiegów interwencyjnych w zespole niedorozwoju lewego serca (HLHS), Mazurek-Kula A., Okrasa K., Ostrowska K., Moszura T., Moll J.A.

(praca otrzymała I nagrodę podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Łódź, 17.05.2013 – 18.05.2013)

 

Leczenie interwencyjne wrodzonych wad sercowo-naczyniowych u dzieci w wadach izolowanych  i złożonych przed i po leczeniu operacyjnym

Leczenie interwencyjne w wadach wrodzonych serca i naczyń ulega stałemu rozwojowi dzięki wprowadzeniu i zastosowaniu nowych rodzajów urządzeń i implantów oraz nowych metod leczenia. Jest to szczególnie ważne u pacjentów w okresie noworodkowym i niemowlęcym, których można leczyć bez konieczności wykonania operacji kardiochirurgicznej w izolowanym zwężeniu zastawki aorty lub aorty na różnym poziomie wykorzystując cewniki balonowe i/lub stenty.

Zabieg walwuloplastyki balonowej w krytycznym zwężeniu zastawki aorty wykonano u 45 noworodków w pierwszej dobie życia (wszyscy mieli wadę wrodzoną serca rozpoznaną w okresie prenatalnym) uzyskując skuteczne poszerzenie zwężonej zastawki. Diagnostyka prenatalna umożliwia rozpoznanie wady w okresie prenatalnym, obserwację stanu płodu, zaplanowanie porodu i przygotowanie do zabiegu interwencyjnego bezpośrednio po urodzeniu.

Wykorzystanie metod interwencyjnych umożliwia poprawę stanu klinicznego pacjentów w trakcie i/lub po wieloetapowym leczeniu operacyjnych, u których wystąpiły powikłania. Przykładem jest poszerzanie zwężonych naczyń z wykorzystaniem cewników balonowych i/lub stentów, zamykanie przetok żylnych i tętniczych oraz zamykanie fenestracji różnego typu implantami u pacjentów z tzw. „sercem jednokomorowym” w trakcie wieloetapowego leczenia.

Przezskórna implantacja zastawki płucnej montowanej na stencie („Melody Valve”) w przypadku znacznego stopnia zwężenia lub niedomykalności zastawki płucnej po leczeniu operacyjnym oraz zamknięcie wrót dużego tętniaka rzekomego w drodze wypływu z prawej komory u pacjenta po korekcji całkowitej zespołu Fallota. Umożliwiło to odstąpienie od konieczności kolejnej operacji kardiochirurgicznej w krążeniu pozaustrojowym.

Dla wykonania skutecznego zabiegu interwencyjnego i oceny efektu leczenia w przypadku nieprawidłowości dotyczących naczyń tętniczych płucnych i aorty konieczna jest szczegółowa diagnostyka angiograficzna. Wprowadzenie metody trójwymiarowej angiografii rotacyjnej umożliwia szczegółową i przestrzenną ocenę patologii tych struktur naczyniowych i bezpośrednią ocenę leczenia.

 

 1. A 10-year single-centre experience in percutaneous interventions for multi-stage treatment of hypoplastic left heart syndrome.Moszura T, Dryżek P, Góreczny S, Mazurek-Kula A, Moll JJ, Sysa A, Bobkowski W, Moll JA, Qureshi SA.Cardiol Young. 2013 Feb 12:1-10
 2. Right ventricular outflow tract giant pseudoaneurysm: percutaneous approach and complications.Dryżek P, Góreczny S, Moszura T, Stefańczyk L, Szymczyk K, Sysa A, Moll JA, Kardiol Pol. 2013;71(10):1076-8.
 3. Przezskórna implantacja zastawki Melody u 10-letniego chłopca ze zwężeniem homograftu płucnego,Góreczny S., Moszura T,. Dryżek P., Sysa-Dedecjus A., Moll J.J., Witsenberg M., Moll J.A. Polski Przegląd Kardiologiczny, 2013, 15,2, 152-158
 4. Interventional treatment of critical coarctation of the aorta in an extremely low birth weight preterm neonate. Dryżek P., Góreczny S., Kopala M., Cardiol Young. 2012 Aug;22(4):475-7.
 5. Successful percutaneous removal of a fractured stent fragment using a novel stretching method.Dryżek P, Michalak KW, Moszura T. Cardiol Young. 2013 Jul 10:1-3
 6. Góreczny S., Dryżek P., Moszura T., Politowska B., Niedzielska-Stanek B., Moll J., Sysa A. Kardiol Pol. 2012;70(5):505-7
 7. Prenatalna krytyczna stenoza aortalna – opis 2 przypadków z dobrym zakończenie. Dubiel M., Moszczyńska K., Dryżek P., Oszukowski P., Respondek-Liberska M., Echo Płodu, 2012, nr 1, s.17
 8. Wybrane problemy kliniczne 56 płodów i 38 noworodków z krytyczną stenozą aortalną  Respondek-Liberska M., Polaczek A., Słodki M., Janiak K., Dryżek P., Moll J., Moll J; Echo Płodu, 2012, nr 1, s.10

 

Analiza zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca u dzieci  w trakcie etapowego leczenia wad wrodzonych serca

Celem projektu jest określenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa u dzieci z sercem jednokomorowym na różnych etapach leczenia paliatywnego i analiza czynników predykcyjnych pojawienia się arytmii oraz zaburzeń przewodnictwa. Przeprowadzono 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne u pacjentów na różnych etapach operacji paliatywnych serca jednokomorowego. Wykonano wstępną analizę parametrów zmienności rytmu zatokowego uwzględniając analizę parametrów spektralnych.

Stwierdzono postępujące w zależności od czasu po operacji obniżanie parametrów zmienności rytmu zatokowego (pNN50, SDDN, SDANN) głownie u pacjentów z HLHS. Określono wstępnie możliwe czynniki predykcyjne wystąpienia arytmii (typ wady, czas od operacji, obecność fenestracji)

Określono wstępne wnioski wskazujące na zwiększone ryzyko występowania zaburzeń rytmu i przewodnictwa u pacjentów z HLHS i w odległych obserwacji pooperacyjnych

Zebrano najnowsze piśmiennictwo dotyczące realizowanego zadania badawczego

W oparciu o w/w wnioski i zebrane piśmiennictwo przygotowywana jest praca oryginalna i otwarcie przewodu doktorskiego.

 

 1. Krzysztof Michalak, Jadwiga Moll, Maciej Moll, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Marek Kopala, Katarzyna Młudzik, Jacek Moll. Neoaortic root in children with transposition of the great arteries after an arterial switch operation, Eur J Cardiothorac Surg. 2013; 43(6): 1101-1108
 2. Piotr Kaźmierczak, Katarzyna Ostrowska, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Jacek Moll. Repair of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in infants, Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013; 16(6): 797-801
 3. Paweł Dryżek, Sebastian Góreczny, Tomasz Moszura, L. Stefańczyk, K. Szymczyk, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Right ventricular outflow tract giant pseudoaneurysm: percutaneous approach and complications, Kardiol Pol. 2013; 71(10): 1076-1078
 4. Tomasz Moszura, Sebastian Góreczny. Zespół Fallota w praktyce lekarza pediatry Pediatr Dypl. 2013 : T.17, nr 2, s.16-24 Jacek Moll, Krzysztof Michalak, Katarzyna Młudzik, Tomasz Moszura, Marek Kopala, Maciej Moll, Jadwiga Moll. Long-term outcome of direct neopulmonary artery reconstruction during the arterial switch procedure, Ann Thorac Surg.
 5. Paweł Dryżek, Sebastian Góreczny, Marek Kopala. Interventional treatment of critical coarctation of the aorta in an extremely low birth weight preterm neonate, Cardiol Young, 2012 : V.22, no.4, s.475-477
 6. Paweł Dryżek, Katarzyna Ostrowska, Sebastian Góreczny, Tomasz Moszura, Beata Politowska, Andrzej Sysa. Wykorzystanie stentu w leczeniu wtórnego zwężenia łuku aorty w okresie niemowlęcym, Kardiol Pol, 2012 : T.70, nr 1, s.60-62
 7. Sebastian Góreczny, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Beata Politowska, Barbara Niedzielska-Stanek, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa. Zastosowanie angiografii rotacyjnej w diagnostyce i kontroli po implantacji krytego stentu CP u pacjentki z krytyczną koarktacją aorty i drożnym przewodem tętniczym. Kardiol Pol 2012 : T.70, nr 5, s. 505-507
 8. Tomasz Moszura, Sebastian Góreczny, Paweł Dryżek, Marek Niwald.Three-year-old child with middle aortic syndrome treated by endovascular stent implantation, Pediatr Cardiol 2012, May, 4s
 9. Tomasz Moszura, Katarzyna Ostrowska, Paweł Dryżek, Anna Mazurek-Kula, Marek Niwald, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa. Late emergency arterial duct stenting in a patient with teratology of Fallot and occluded Blalock-Taussing shunt, Cardiol J. 2011 : V.18, no.1, p.87-89
 10. Moszura T., Dryżek P., Góreczny S., Bobkowski W., Mazurek-Kula A., Surmacz R., Moll J., Siwińska A., Sysa A. Stent implantation into the interatrial septum in patients with univentricular heart and a secondary restriction of inteatrial communication, Kardiol Pol.2011 T.69 nr 11 s.1137-1141
 11. Moszura T., Janiak K., Respondek-Liberska M., Mazurek-Kula A., Dryżek P., Moll J., Sysa A. Prenatal diagnosis of major aortopulmonary collateral arteiries, Kardiol Pol.2011 T.69 nr 2 s.146-151
 12. Michalak K., Moszura T., Peruga J., Moll J. Right coronary artery dissection during intraoperative ostium cannulation. Presentation of successful treatment, Kardiol Pol.2011 T.69 nr 9 s.966-968
 13. Moszura T., Dryżek P., Bobkowski W., Góreczny S., Mazurek-Kula A., Moll J., Moll J., Sysa A. Percutaneous interventions in patients with hypoplastic left heart syndrome after first Norwood operation, Post Kardiol Interw2011 T.7 nr 4 s.277-284
 14. Dryżek P., Góreczny S., Politowska B., Moszura T., Kobielski A., Sysa A. Interventional treatment of haemodynamically interrupted aortic arch withstent implantation in a 9-year-old patient : a case report, Post Kardiol Interw2011 T.7 nr 2 s.188-192
Publikacje.
Współpraca międzynarodowa.

18.03.2014 r. Wizyta prof. Shakeela Quereshiego.– światowej sławy kardiologa interwencyjnego z Londynu. Zabiegi interwencyjne implantacji stentów do zwężonego łuku aorty wykonane przez prof. Tomasza Moszurę i dr Pawła Dryżka wspólnie z prof. Quereshim.

Realizowane projekty.

Projekt badawczy „Ocena wyników leczenia dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcji prawej komory serca, powikłań wymagających leczenia interwencyjnego, rozwoju psychosomatycznego oraz jakości życia”-realizowany w ramach umowy pomiędzy ICZMP, a Narodowym Centrum Nauki w Krakowie w okresie 26.05.2011-25.05.2015.

Kierownik projektu: dr med. Anna Mazurek-Kula

Awanse naukowe.

Stopień doktora habilitowanego medycyny w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał:
Tomasz Moszura
Stopień doktora nauk medycznych w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali:
Krzysztof Michalak
Sebastian Góreczny
Katarzyna Ostrowska

Badania Kliniczne.
 1. Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerowanie, farmakokinetykę oraz immunogenność MEDI- 524, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego o zwiększonym powinowactwie w stosunku do wirusa syncytium nabłonka oddechowego (Respiratory Syncytial Virus – RSV) u dzieci z hemodynamicznie istotnymi, wrodzonymi wadami serca.

MedImmune Inc: MI – CP 124 (2005 – 2006); MI – CP 124 – S2 (2007 – 2008)

 1. Międzynarodowe randomizowane podwójnie ślepe badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo klopidogrelu w dawce 0.2mg/kg podawanego raz dziennie w porównaniu z placebo u noworodków i niemowląt z wrodzonymi sinicznymi wadami serca, u których wykonano paliatywne zespolenie systemowo – płucne.

Sanofi – Aventis: EFC 5314 (2007 – 2008)

 1. Leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego TNP

NFZ 052/110006/03/050/14 (2010 ->)

 1. Określenie skutecznej i bezpiecznej dawki iwabradyny u dzieci i młodzieży w wieku od 6 miesięcy do 18 roku życia, z kardiomiopatią rozstrzeniowi objawową przewlekłą niewydolnością serca. Randomizowane badanie wieloośrodkowe fazy II/III, kontrolowane placebo, z zastosowaniem podwójnej ślepej próby, prowadzone w celu ustalenia dawki z oceną charakterystyki PK/PD i rocznym okresem oceny skuteczności/bezpieczeństwa.

Servier (2013-2014)

Konferencje naukowe.

Konferencja „Serce Dziecka – 20 lat diagnostyki i leczenia wad serca w Polsce”
Łódź, 01- 02.10.2010


data ostatniej aktualizacji: iar©11.09.2014