NCN

logo_ncn„Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Siedziba NCN znajduje się w Krakowie.”


Rok 2015 w liczbach – statystyki konkursów NCN

Na stronie Narodowego Centrum Nauki zostały przedstawione Statystyki konkursów 2015, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 r. konkursów.
Więcej informacji


Harmonogram konkursów NCN na 2016 rok

logo_ncnNarodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram planowanego naboru wniosków w 2016 r. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu wprowadzono niewielkie zmiany. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Najpopularniejsze konkursy – Opus, Sonata i Preludium – otwierane będą na wiosnę i na jesieni. Otwarty zostanie także nabór wniosków w dwóch kolejnych edycjach konkursu Polonez.

  1. Finansowanie:
  • badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
  • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  1. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
  2. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
  3. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
  4. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
  5. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

Co trzy miesiące NCN ogłasza co najmniej jeden z wymienionych konkursów: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, ETIUDA, FUGA, TANGO.

Więcej informacji:


Statystyka 11. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

W dniu 15 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11. Badacze z Instytutu „CZMP” złożyli 9 wniosków na łączną kwotę ponad 3.5 mln PLN.

Po 4 wnioski zostały złożone w konkursach: PRELUDIUM 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora oraz OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (w tym jeden wniosek złożony wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi jako Liderem konsorcjum). Ponadto w konkursie SONATA 11 aplikował młody naukowiec, który w lutym br. zdobył stopień naukowy doktora.

Narodowe Centrum Nauki zamieści listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków, czyli do dnia 15 grudnia 2016 r.


Statystyka 10. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

logo_ncnW dniu 15 grudnia br. zakończył się nabór wniosków w 10. edycji najpopularniejszych konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, SONATA, PRELUDIUM. Badacze z Instytutu „CZMP” złożyli 15 wniosków na łączną kwotę ponad 4.5 mln PLN.

Aż 11 wniosków o finansowanie projektów badawczych zostało złożonych w konkursie PRELUDIUM przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

W konkursie OPUS (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) aplikowali naukowcy z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych oraz Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu.

2 wnioski zostały złożone w konkursie skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora – SONATA.

Narodowe Centrum Nauki zamieści listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków, czyli do dnia 15 czerwca 2016 r.


Statystyka 9. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

logo_ncnW dniu 16 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w 9. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki. Badacze z Instytutu „CZMP” złożyli łącznie 12 wniosków.
Wnioski o finansowanie projektów badawczych zostały złożone w konkursie PRELUDIUM (6 wniosków) oraz OPUS (6 wniosków). Łącznie Instytut „CZMP” aplikuje o ponad 4 mln zł.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.


Statystyka 8. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki

W dniu 15 grudnia br. zakończył się nabór wniosków w 8. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki. Badacze z Instytutu CZMP złożyli łącznie 20 wniosków, w tym 2 we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Najwięcej wniosków o finansowanie projektów badawczych zostało złożonych w konkursie PRELUDIUM: 10 wniosków na kwotę ponad 1 mln zł. Następnie OPUS: 8 wniosków na kwotę ponad 6 mln zł oraz SONATA: 2 wnioski na kwotę 458 662 zł. Łącznie ICZMP aplikuje o 7 841 519 zł.

Trzymamy kciuki!