Inne


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok (wersja nr IV z 14 marca 2016 r.)


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Stroną porozumienia z NCBR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

Budżet programu wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Jego fundusze przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Realizowanych będzie 5 osi priorytetowych:

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – alokacja, ok. 3,85 mld euro z FE,
 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – alokacja ok. 1,04 mld euro z FE,
 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – alokacja ok. 2,2 mld euro z FE,
 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego – alokacja ok. 1,22 mld euro z FE,
 5. Pomoc techniczna.

IV Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego to:

–                    finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych,
–                    rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,
–                    wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych,
–                    zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (projekty finansowane w IV osi PO IR będą realizowane głównie przez konsorcja jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych),
–                    dostosowanie wspieranych prac B+R do potrzeb gospodarki,
–                    zaangażowanie przedsiębiorstw (np. jako członków konsorcjów) w realizację projektów.

Więcej informacji:

 


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. To właśnie z tego programu operacyjnego w najbliższych latach mają być przeznaczane największe środki na polskie szkolnictwo wyższe i naukę.

Cały POWER składa się z następujących sześciu osi priorytetowych:

 • Oś I Osoby młode na rynku pracy
 • Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
 • Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia
 • Oś VI – Pomoc Techniczna.

Łączny budżet programy wynosi 4,687 mld euro.

W ramach osi V realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Alokacja EFS – 301 mln euro.

Więcej informacji: