Aktualności

      Aktualnosci 2015, 2016

18.01.2018 - KE czeka na wnioski w konkursie  (Call 13)

Do 31 marca 2018 r. można składać wnioski w ramach nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Do nagrody Ministra mogą być zgłaszani kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie – w tym pracujący za granicą – oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Zgodnie z zasadami konkursu kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • rady naukowe, 
 • rady wydziałów,
 • organy reprezentujące inne jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • komitety Polskiej Akademii Nauk.

W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • badania podstawowe – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej,
 • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju,
 • badania na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.

Informacja o konkursie na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne_20180117.html


17.01.2018 - KE czeka na wnioski w konkursie Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Call 13)

28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków do 12 tematów w ramach IMI2 – Call 13. Do zaangażowania się w projekty zachęcani są naukowcy ze środowiska akademickiego, przemysłu, MŚP, szpitali i organizacji pacjentów. Zaproszenia do składania wniosków IMI stanowią doskonałą okazję dla naukowców do wzięcia udziału w przełomowych wspólnych projektach, które mają przynieść wymierne korzyści dla pacjentów.

Więcej informacjihttps://www.kpk.gov.pl/?p=40795&znewsletter=17stycznia2018


17.01.2018 - Szwajcarski instytut medycyny prewencyjnej oferuje współpracę

Institute of Social and Preventive Medicine (Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria) prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie zdrowia społecznego i behawioralnego, epidemiologii klinicznej i biostatystyki oraz zdrowia międzynarodowego i środowiskowego. Szwajcarscy naukowcy są szczególnie zainteresowani udziałem w temacie SC1-BHC-26-2018: HTA research to support evidence-based healthcare. Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia br.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=41429&znewsletter=17stycznia2018


12.01.2018 - Onkogranty II: Walka z rakiem lokalnie i globalnie

Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Onkogranty II Walka z rakiem lokalnie i globalnie. W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których wysokość będzie wynosiła od 2 000 zł do 15 000 zł.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty w dwóch kategoriach:

 • Polityka walki z rakiem: oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce.
 • Edukacja w walce z rakiem: programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie profilaktyką pierwotną, skoncentrowanych na pilnej potrzebie pobudzenia świadomości społecznej w obszarze zdrowia onkologicznego.

Wnioskodawcami mogą być osoby lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji realizujących cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

Zgłaszane projekty mogą trwać od 1 do 6 miesięcy. Do konkursu nie można zgłaszać projektów:

 • już rozpoczętych, ani projektów finansowanych z innych źródeł,
 • związanych z wyrobami farmaceutycznymi lub medycznymi,
 • zakładających sprzedaż wyników,
 • o charakterze badań klinicznych.

Szczegółowe informacje o konkursie http://www.ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/265-onkogranty-ii-walka-z-rakiem-lokalnie-i-globalnie


10.01.2018 -Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) - oferta współpracy

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) jest zainteresowana udziałem w konsorcjach projektowych z obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan przygotowujących wnioski do konkursów w 2018 r. Termin składania wniosków upływa w kwietniu 2018 r.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=41311&znewsletter=10stycznia2018


10.01.2018 -Szwajcarska jednostka zainteresowana udziałem w konkursie z obszaru Zdrowie

Interdisciplinary Competence Centre for Ageing utworzyło sieć Living Labs w ośrodkach zamieszkania osób starszych na obszarze Szwajcarii. Pozwala to na długofalowe testowanie rozwiązań skierowanych do starzejącego się społeczeństwa w warunkach rzeczywistych. Zespół prof. Sabiny Misoch jest zainteresowany udziałem we wniosku składanym do tematu „Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing”. Termin upływa 24 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=41321&znewsletter=10stycznia2018


10.01.2018 -Nowa funkcja w Participant Portal: wyszukiwanie partnerów w każdym topicu

Participant Portal oferuje nową możliwość wyszukiwania ewentualnych partnerów zainteresowanych tym samym konkursem bezpośrednio w poszczególnych tematach konkursowych.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=41390&znewsletter=10stycznia2018


21.12.2017 -Harmonogram naboru wniosków w NCN w 2018 r

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów, które będą prowadzone w 2018 r.

Cały czas nie jest znany termin naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W późniejszym terminie podany zostanie także termin naboru wniosków w ramach konkursu Tango 3. W 2018 r. nie będzie także prowadzony nabór wniosków w ramach konkursu Symfonia.


21.12.2017 -E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for European Research Projects for Rare Diseases – uruchomienie czwartego konkursu

7 grudnia 2017 r. uruchomiono IV międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18. Data zamknięcia naboru wniosków – 6 lutego 2018 r. (17:00 CET). Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – czwarty kwartał 2018 r. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Więcej informacji o konkursie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare-3/aktualnosci/art,5780,e-rare-3-call-for-proposals-2018-for-european-research-projects-for-rare-diseases-uruchomienie-czwartego-konkursu.html oraz http://www.erare.eu/.


19.12.2017 -Etiuda 6, Sonatina 2, Uwertura 2 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2018 r. Łączny budżet konkursów wynosi 47 mln zł.

ETIUDA 6 – Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2018 r. Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

Więcej informacji https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6

SONATINA 2 – Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Więcej informacji https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2

UWERTURA 2 – Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu Uwertura otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży – w zależności od jej odległości – przeznaczyć będzie można od 1 000 zł  do 10 000 zł. Laureat konkursu musi złożyć w terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Więcej informacji https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2

Ponadto trwają prace nad dokumentacją konkursową do konkursu Tango 3. Jego szczegóły mają być znane na początku 2018 r.


14.12.2017 -1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – nabór wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza konkurs w zakresie Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu oraz przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa wraz z jednostką naukową, przy czym liderem musi być przedsiębiorstwo.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 84 012 000 zł.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

– I runda: 9 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2018 r.

– II runda: 1 lutego 2018 r. –  28 lutego 2018 r.

Informacje o konkursie http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/859-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r


13.12.2017 -ERA-CVD Cardiovascular Diseases - III konkurs

Od 11 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej konkursu http://www.era-cvd.eu/256.php


11.12.2017 -25. międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET – otwarcie naboru wniosków

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 kwietnia 2018 r. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

 

Więcej informacji o konkursie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,5756,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-25-konkursie.html


11.12.2017 -Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

LIDER to program stworzony z myślą o młodych naukowcach. Jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.

Więcej informacji o konkursie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosci/art,5752,dziewiaty-konkurs-w-programie-lider.html


07.12.2017 -TRANSCAN-2 - badania z zakresu onkologii

Do 6 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu w ramach programu ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities – TRANSCAN-2. W jego ramach można pozyskać środki finansowe na prowadzenie międzynarodowych badań naukowych dotyczących zagadnień z zakresu onkologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w programie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 600 000 euro.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane wnioski powinny dotyczyć następujących zagadnień:

 

 • Design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and epidemiology-type resources.
 • Development and exploitation of translational research platforms (e.g., patient derived xenograft models/organoids/tissue collections) to study drug responses/resistance and toxicity, and perform drug screens or repurpose approved anticancer drugs.
 • Implementation of precision biomarkers for better stratification of the clinical cohorts.

 

Szczegółowe informacje o programie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,5749,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-iv-konkursie-jtc-2017.html


05.12.2017 -Konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI2 - Call 13

Inicjatywa Innowacyjna Medycyna uruchomiła IMI2 – Call 13 z następującymi tematami:

 1. Assessment of the uniqueness of diabetic cardiomyopathy relative to other forms of heart failure using unbiased pheno-mapping approaches  (Ocena wyjątkowości kardiomiopatii cukrzycowej w porównaniu z innymi postaciami niewydolności serca z zastosowaniem obiektywnych metod mapowania fenotypowego).
 2. Genome-environment interactions in inflammatory skin disease (Interakcje genom-środowisko w zapalnych chorobach skóry).
 3. The value of diagnostics to combat antimicrobial resistance by optimising antibiotic use (Wartość diagnostyki w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez optymalizację wykorzystania antybiotyków).
 4. Mitochondrial dysfunction in neurodegeneration  (Dysfunkcja mitochondrialna w chorobach neurozwyrodnieniowych).
 5. Support and coordination action for the projects in the neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative (Działania wspierające i koordynujące na rzecz projektów z obszaru chorób neurozwyrodnieniowych  w ramach IMI JU).
 6. A sustainable European induced pluripotent stem cell platform (Zrównoważona europejska platforma dot. pluripotencjalnych komórek macierzystych).
 7. Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to support regulatory acceptance and clinical practice (Łączenie cyfrowej oceny mobilności z klinicznymi punktami końcowymi w celu wsparcia akceptacji regulacyjnej i praktyki klinicznej).
 8. Human tumour microenvironment immunoprofiling  (Immunoprofilowanie mikrośrodowiska ludzkiego guza).
 9. ConcePTION – Continuum of evidence from pregnancy exposures, reproductive toxicology and breastfeeding to improve outcomes now  (ConcePTION –  kontinuum dowodów  z ekspozycji w ciąży, toksyczności reprodukcyjnej i karmienia piersią w celu poprawy wyników).
 10. Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous system  (Poprawa przedklinicznego prognozowania niekorzystnych skutków farmaceutyków na układ nerwowy).
 11. Translational safety biomarker pipeline (TransBioLine): Enabling development and implementation of novel safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease (Translational safety biomarker pipeline (TransBioLine): Umożliwienie opracowania i wdrożenia nowych biomarkerów bezpieczeństwa w badaniach klinicznych i diagnostyce choroby).
 12. Pilot programme on a clinical compound bank for repurposing – this programme contains four topics on cardiovascular diseases and diabetes; respiratory diseases; neurodegenerative diseases; and rare/orphan diseases (Program pilotażowy dotyczący banku związków chemicznych do ponownego wykorzystania – program ten obejmuje cztery tematy dotyczące: chorób układu krążenia i cukrzycy; chorób układu oddechowego; chorób neurodegeneracyjnych i chorób rzadkich/sierocych).

Termin składania wniosków: 28 lutego 2018 r.

Pełne teksty wszystkich tematów, dokumentacja oraz szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie IMI: http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13


01.12.2017 -Wykaz konkursów na granty i stypendia (grudzień 2017)

Grudzień to koniec roku kalendarzowego, ale nie koniec okazji na granty i stupendia. Tym bardziej, że na naukowców czeka blisko 40 konkursów na granty i stypendia. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy zestawienie konkursów, w których nabór wniosków kończy się w tym miesiącu.

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/wykaz-konkursow-na-granty-i-stypendia.html#more


01.12.2017 -Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych na rok 2018

Do 31 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych na rok 2018. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 000 dolarów.

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/program-grantow-ambasady-stanow.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBadania+%28Zdobywamy+granty+na+badania%29#.WiEIN2vsaUk


21.11.2017 -Wkrótce nowy konkurs programu AAL: ICT for ageing well

W lutym 2018 r. zostanie ogłoszony nowy konkurs programu Active and Assisted Living Programme (AAL). Tematyka konkursu będzie kontynuacją akcji Smart Solutions for Ageing well. AAL to program badawczo-rozwojowy, który wspiera projekty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, by poprawić jakość życia ludzi starszych. Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020, a jego planowany budżet wynosi 700 mln euro.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=40429&znewsletter=22listopada2017


21.11.2017 -Centrum badawcze z Izraela poszukuje partnerów do projektu z obszaru Zdrowie

Gertner Institute z Izraela poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w projekcie, którego celem jest wzmocnienie możliwości zastosowania medycyny personalizowanej w aktualnej sytuacji obciążenia mieszkańców Europy licznymi chorobami współistniejącymi. Termin składania wniosku (pierwszy etap w dwuetapowym konkursie) do Komisji Europejskiej – 2 października 2018.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=40401&znewsletter=22listopada2017


21.11.2017 -Webinaria dla MŚP do 13. konkursu IMI2

Między 27 listopada a 15 grudnia 2017 r. Inicjatywa Leków Innowacyjnych zaprasza na serię webinariów dotyczących 13. konkursu IMI. Planowany termin otwarcia 13. konkursu to 30 listopada 2017. Webinaria to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej od koordynatorów EFPIA, którzy bezpośrednio przygotowywali tematy i nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami części badawczej wniosku projektowego. Udział w webinariach jest bezpłatny, ale rejestracja jest obowiązkowa.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=40363&znewsletter=22listopada2017


20.11.2017 -II międzynarodowy konkurs NCBR w ramach programu EuroNanoMed 3

14 listopada 2017 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs NCBR, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Wnioski w konkursie przyjmowane są od 14 grudnia 2017 r. do 16 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,5697,joint-transnational-call-for-proposals-2018-for-european-innovative-research-technological-development-projects-in-nanomedicine-.html.


20.11.2017 -TEAM building - kolejne konkursy na granty zespołowe już otwarte

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera dzisiaj kolejne konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz dwóch pionierskich programów stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS, które mają pomóc, zwłaszcza instytucjom naukowym, w  udostępnianiu swojej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych). Kolejne konkursy zostaną uruchomione w kwietniu 2018 r. (w programie TEAM kolejny nabór odbędzie się tylko pod warunkiem dostępności środków). Programy TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS  są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o programie oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa https://www.fnp.org.pl/team-building-kolejne-konkursy-na-granty-zespolowe-juz-otwarte/


14.11.2017 -Prezentacja KPK - Program Horyzont 2020

W poniższej prezentacji znajdziecie Państwo informacje na temat:

– programu Horyzont 2020: możliwości uczestnictwa, zagadnień horyzontalnych, budżetu konkursów,

– priorytetowych obszarów badawczych w latach 2018 – 2020

– strukturze konkursów 2018 – 2020

– otwartych konkursów w obszarze medycyny personalizowanej, innowacyjnego przemysłu medycznego, chorób zakaźnych

– ważnych zagranicznych wydarzeń

Prezentacja KPK


14.11.2017 -Program Pracy Horyzont 2020 w obszarze „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” na lata 2018 - 2020

Komisja Europejska opublikowała wersję Programu Pracy na lata 2018-2020 w obszarze „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”

H2020 Program Pracy


14.11.2017 -Nowa Funkcja na Portalu Participant Portal

Participant Portal jest bazą uczestników programu Horyzont 2020. Od grudnia 2017 r. nowa usługa na tym portalu ułatwi poszukiwanie partnerów do składania wspólnych wniosków przy ubieganiu się o dotacje UE z zakresu wszystkich obszarów tematycznych.

Link do Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


11.10.2017 -Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Do 31 października 2017 r.  trwa nabór wniosków w ramach konkursu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

 

Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

 

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w  przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu.

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 100 rocznych stypendiów.

 

Wybrani laureaci programu Start mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach.

 

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-rejestracja-online-od-polowy-wrzesnia-2/


10.10.2017 -Konkurs na projekty aplikacyjne w ramach 1/4.1.4/2017/POIR

Do 18 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2017). Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego Regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


22.09.2017 -Opus 14, Preludium 14, Daina 1 - ruszył nabór wniosków

Do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14, Preludium 14 i Daina 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu . Łączny budżet konkursów wynosi 348 mln zł.

OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 14 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.
Ogłoszenie konkursu Opus 14 na stronie NCN

PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 14 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

 

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 40 mln zł.
Ogłoszenie konkursu Preludium 14 na stronie NCN

DAINA 1 – konkurs na projekty badawcze  realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego (osoba przynajmniej z doktoratem) oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Projekty zgłaszane do konkursu Daina 1 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a ich budżet na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 150 000 zł. Budżet całego konkursu wynosi 8 mln zł.
Ogłoszenie konkursu Daina 1 na stronie NCN


20.09.2017 -Nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2018 r.

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2018 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z informacjami MNiSW finansowanie Działalności Upowszechniającej Naukę obejmuje:

 • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 • utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 • opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 • udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 • udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 • udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 • stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 • digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 • wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu OSF: osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW


15.09.2017 - Konferencja „Innowacje w Ochronie Zdrowia

Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Komitet Sterujący STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zapraszają do udziału w konferencji „Innowacje w Ochronie Zdrowia”, która odbędzie się w dniu 28.09.2017 r w godz. 10.00 – 15.30  w auli A Centrum Dydaktycznego WUM, ul. Żwirki i Wigury 61 .

Celem spotkania jest przedstawienie i przedyskutowanie nowoczesnych rozwiązań, które będą sprzyjały postępowi zarówno naukowemu, technologicznemu jak i organizacyjnemu, w instytucjach związanych ze służbą zdrowia. Zaprezentowane  zostaną najważniejsze projekty programu STRATEGMED,  a także ciekawe rozwiązania międzynarodowe. Partnerem technologicznym konferencji będzie firma Ricoh, która przedstawi najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie druku 3D za pomocą komórek macierzystych oraz systemów zarządzania szpitalami oraz służbą zdrowia. Ważnym elementem spotkania będą prezentowane systemy bezpieczeństwa danych służby zdrowia na przykładzie zrealizowanych tego typu rozwiązań przez Ricoh w Hiszpanii. Konferencję zakończy panel dyskusyjny z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych gości.

W ramach konferencji przewidziane są sesje plakatowe poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom z obszaru nauki, mającym szanse na praktyczne zastosowanie  w medycynie, adresowane głównie do doktorantów, naszego istotnego partnera organizacyjno-merytorycznego, a także innych przedstawicieli świata nauki, techniki i przemysłu.

Więcej informacji


17.08.2017 - Dni kariery i mobilności dla młodych naukowców
W dniach 23-25 października w Łodzi odbędą się dni kariery i mobilności dedykowane młodym naukowcom.
W trakcie 3-dniowych wydarzeń będzie można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu. Udział w wydarzeniach pomoże w świadomym planowaniu kariery, pokaże istniejące narzędzia i możliwości.Organizatorami dni kariery, które w październiku odbywać się będą w 6 miastach w Polsce (oprócz Łodzi również w Krakowie, Gliwicach, Katowicach, Poznaniu i Warszawie) są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Science PRWięcej informacji

11.08.2017 - Miniatura 1 – NCN aktualizuje listę laureatów
Narodowe Centrum Nauki przeprowadziło aktualizację listy laureatów konkursu Miniatura 1. Wsparcie w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł otrzyma 67 wniosków (wg stanu na 2017-08-09).

Listę można znaleźć na stronie internetowej NCN. Jak zapowiada Centrum, listy będą aktualizowane na bieżąco do końca 2017 r.

Miniatura 1 jest konkursem na pojedyncze działania naukowe. Nabór wniosków w trybie ciągłym trwa od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. NCN ma 90 dni na ocenę złożonego wniosku. Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 1 można przeczytać w tym wpisie.
Do 15 września 2017 r. w Narodowym Centrum Nauki trwa także nabór wniosków w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 i Maestro 9.

20.06.2017 - Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9, Maestro 9 – termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br.

Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu . Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 270 mln zł.

SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

 

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 70 mln zł.

 

SONATA BIS 7 – Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

 

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł.

 

HARMONIA 9 – Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania

 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 • 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 • 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.


26.05.2017 - Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13
Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawił się komunikat o przedłużeniu naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 wnioski można składać do dnia 22 czerwca br. (wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

15.05.2017 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie

W dniach 2-3.06.2017 r. w Luboniu koło Poznania odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie – interdyscyplinarny model opieki nad kobietą w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych”. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Konferencyjne Miralex oraz Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja stanowi w swoich założeniach płaszczyznę wymiany doświadczeń psychologów współpracujących z przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych – lekarzami, położnymi, rehabilitantami –  pracującymi w z matkami, rodzicami i całymi rodzinami, które doświadczają niepowodzeń położniczych lub/i oczekują na narodziny chorego dziecka. Spotkanie projektowane jest jako możliwość wypracowania najlepszych interdyscyplinarnych zwyczajów i poprawy standardów opieki.

Zaproszenie na konferencję w sposób szczególny kierowane jest do psychologów klinicznych, psychologów w trakcie specjalizacji w zakresie psychologia kliniczna, lekarzy ginekologów-położników, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie ginekologia i położnictwo, położnych, położnych środowiskowych, studentów psychologii (szczególnie realizujących specjalność psychologia kliniczna), studentów studiów lekarskich i medycznych Uniwersytetów Medycznych – członków Studenckich Towarzystw Naukowych, nauczycieli akademickich.Program konferencji.


21.04.2017 - VIII Konferencja Kardioprenatal – 27.10.2017 Łódź

Zapraszamy do udziału w VIII Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej Kardio-Prenatal  pod tytułem: Nowości….

Kierownictwo naukowe konferencji :

 Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska – Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP
Dr n. med. M. Grzesiak – Kierownik Kliniki Położniczo-Ginekologicznej ICZMP)

 

Patronat nad  konferencją sprawują:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej ,
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Termin i miejsce:  27 października 2017  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Zakres merytoryczny Konferencji obejmie prenatalną diagnostykę obrazową, położnictwo, neonatologię, kardiologię i kardiochirurgię, infekcje okołoporowe oraz ciekawe przypadki

Gośćmi specjalnymi Konferencji będą:  Prof. Reuven Achiron z Izraela
Prof. E. Helwich – Konsultant Krajowy ds. neonatologii
Prof. J. Białkowski – Konsultant Krajowy ds. kardiologii dziecięcej
Prof. M. k. Borszewska-Kornacka – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców w tym szczególnie: położników, neonatologów, kardiologów dziecięcych, kardiochirurgów,  radiologów, ultrasonografistów, genetyków, neurologów i pediatrów.

Więcej informacji oraz szczegółowy program razem z formularzem zgłoszeniowym  na stronie internetowej www.kardiologia-prenatalna.org.pl w zakładce poświęconej konferencji.


31.03.2017 - MINIATURA 1 – zmiana terminu naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

Informacja o dostępności formularza zamieszczona zostanie na stronie NCN.


20.03.2017 - XVI edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

Do 31 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XVI edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych dotyczących tematu Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej.

Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy, którzy mają pomysł na:

 • Optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych,
 • Stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych,
 • Matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację i kontrolę,
 • Urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Strona internetowa XVI edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy


20.03.2017 - Otwarty nabór wniosków w konkursach Opus 13 i Preludium 13 - są zmiany

Do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Łączny budżet konkursów wynosi 280 mln zł.

OPUS 13 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Opus 13 na stronie NCN

PRELUDIUM 13 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 60 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 120 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 180 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Preludium 13 na stronie NCN

Zmiany w Preludium 13

Najważniejsze zmiany wprowadzone zostały w ramach konkursu Preludium 13. Od obecnej edycji wnioskodawcy tego adresowanego do osób bez doktoratu konkursu mają możliwość zaplanowania wyższych wynagrodzeń. Dotychczas na wynagrodzenia można był przeznaczyć do 1 tys. zł miesięcznie. Limit został podniesiony o 50% i obecnie wynosi do 1,5 tys. zł miesięcznie.

Narodowe Centrum Nauki podniosło też roczne limity budżetu projektu. Aktualne limity przedstawiają się następująco:

 • projekt 12 miesięcy – do 60 000 zł;
 • projekt 24 miesiące – do 120 000 zł;
 • projekt 36 miesięcy – do 180 000 zł.

Zmiana w Opus 13

Z podwyższonych miesięcznych limitów wynagrodzeń mogą skorzystać także wnioskodawcy w konkursie Opus 13. Obecne limity są następujące:

– w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:

 • 3 tys. zł dla jednej osoby;
 • 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;

– w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:

 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

Podwyższona została również kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla kierownika projektu, który planuje swoje pełnoetatowe zatrudnienie. Obecny limit to 150 tys. zł rocznie (kwota zawiera wszelkie koszty po stronie pracodawcy i pracownika).

W konkursie Opus wprowadzona została także zmiana dotycząca maksymalnej wysokości kosztów pośrednich. Od 15 marca 2017 r. mogą one wynosić nie więcej niż 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”. Warto pamiętać, że podmiot  realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

W obu konkursach NCN zdecydowało także, że od tej edycji konkursów kierownik projektu, przedstawiając swój dorobek naukowy, będzie mógł, oprócz przedstawienia najważniejszych publikacji, wskazać również te prace, które są przyjęte do druku.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami cała procedura składania wniosku prowadzona będzie tylko drogą elektroniczną.


6.03.2017 - Konferencja Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Lublinie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku – interdyscyplinarne wydarzenie naukowe skierowane do pracowników naukowych, doktorantów, studentów i lekarzy.

Konferencja ma na celu integrację środowiska naukowego oraz umożliwienie specjalistom przedstawienia wyników działalności naukowej uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

Ponieważ choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej ze sfer życia ludzi dążymy do stworzenia forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, ochrona środowiska, ekonomia oraz prawo, a zajmujące się tematyką zdrowia i chorób XXI wieku.

Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy między innymi: choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzycę, problemy stomatologiczne, choroby nowotworowe, osteoporozę, choroby przewodu pokarmowego, alergie, problemy psychologiczne oraz choroby zakaźne. Stają się one coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania, a także ich aspekty ekonomiczne, społeczne oraz prawne. Intencją konferencji jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na naszej stronie.  Rejestracja trwa do 16 marca 2017 r.

Szczegóły dotyczące wydarzenia.


10.02.2017 - Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy).

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.


10.02.2017 - LIDER VIII – konkurs dla młodych naukowców

Do 17 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu LIDER VIII, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 200 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcami mogą być młodzi naukowcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Celem konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

 

Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu wynosi 40 000 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie organizatora konkursu.


20.01.2017 - ERA-CVD Cardiovascular Diseases - II konkurs
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II konkursu ERA-NET. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 500 000 euro.
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty muszą zawierać się w następującej tematyce:
 • Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na stronie internetowej .

11.01.2017 - EURAXESS – granty i stypendia

Najnowsze zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych z różnych stron świata przygotowane przez EURAXESS Polska. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.

Zestawienie grantów badawczych i stypendiów


3.01.2017 - V edycja konkursu Mobilność Plus

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (…) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

 • zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
 • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo
 • uczestnikami studiów doktoranckich.

Strona internetowa konkursu Mobilność Plus V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.12.2016 - 10. konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (IMI2)

Trwa nabór wniosków w 10. konkursie IMI2 (Call identifier: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE), który obejmuje 8 zagadnień:

 • Temat 1: Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical trials
 • Temat 2: How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate cancer (part of the Big Data for Better Outcomes programme)
 • Temat 3: Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain (this topic includes three subtopics on patient reported outcomes; biomarkers; and chronic pelvic pain)
 • Temat 4: Creation of a pan-European paediatric clinical trials network
 • Temat 5: Biomanufacturing 2020: development of innovative high throughput analytical tools and methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture processes
 • Temat 6: Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies (unlock SLCs)
 • Temat 7: Patient perspectives in medicines lifecycle
 • Temat 8: Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders

Wnioski konsorcjum badawcze może składać do 28 marca 2017 r. To pierwszy etap odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków (max. 30 stron). Drugi etap to wspólne złożenie pełnego wniosku przez jedno, zwycięskie konsorcjum badawcze i konsorcjum przemysłowe (big pharma – firmy z EFPIA) – do  14 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i składania wniosku można znaleźć na stronie internetowej  oraz na Participant Portal.

Wszystkie informacje znajdują się na Participant Portal. Stosuje się również ten sam (co w całym Horyzoncie 2020) elektroniczny system składania wniosku.

Do każdego tematu odbyły się w grudniu webinaria. Pozostało jeszcze jedno dotyczące zasad i procedur IMI2. Odbędzie się ono 9 stycznia 2017 r.

Nagrania poprzednich webinariów i prezentacje dotyczące tematów (topics) znajdują się na stronie IMI2.

Osobą do kontaktu ze strony KPK PB UE jest Pani Anną Pytko.


20.12.2016 - FNP: TEAM i TEAM-TECH. Trzeci nabór wniosków

Do 16 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. TEAM oraz TEAM-TECH. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków na rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

* TEAM – w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

* TEAM-TECH – w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

 

Termin kolejnego naboru wniosków w ww. konkursach:

Rozpoczęcie: 20.04.2017 r.

Zakończenie: 20.06.2017 r.

Informacja o dotychczasowych laureatach: http://www.fnp.org.pl/konkursy-team-team-tech-i-team-tech-core-facility-rozstrzygniete/

 

Do 16 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. TEAM oraz TEAM-TECH. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków na rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

* TEAM – w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

* TEAM-TECH – w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

Termin kolejnego naboru wniosków w ww. konkursach:
Rozpoczęcie: 20.04.2017 r.
Zakończenie: 20.06.2017 r.
Informacja o dotychczasowych laureatach: http://www.fnp.org.pl/konkursy-team-team-tech-i-team-tech-core-facility-rozstrzygniete/


19.12.2016 -Fundacja Nutricia – projekty związane z żywieniem człowieka

Do 30 kwietnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2017 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia.

Organizatorzy wspierają finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają min. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Fundacja Nutricia prowadzi nabór wniosków w następujących konkursach:

 • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
 • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
 • Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Więcej informacji na stronie.


8.12.2016 -Webinaria IMI2: prezentacja tematów zbliżającego się konkursu

Zachęcamy do udziału w webinariach poświęconych tematom 10. konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2. Konkurs zostanie otwarty w najbliższych dniach i będzie dotyczył m.in.: badań: bólu przewlekłego, autyzmu i hipoglikemii.
Więcej informacji oraz rejestracja.


5.12.2016 -Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy konkursem MINIATURA. Nabór w trybie ciągłym potrwa od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 roku. W konkursie będą mogły wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Jak wynika z regulaminu konkursu Miniatura 1, wniosek konkursowy przygotowywany będzie tylko w języku polskim, a proces oceny merytorycznej będzie jednoetapowy. Okres realizacji projektu w ramach konkursu Miniatura to maksymalnie 12 miesięcy.

Więcej informacji.


1.12.2016 -Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.


10.11.2016 -Szkolenie pt. Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa Łódzkiego, serdecznie zaprasza Państwa na odbywające się w dniu 18 Listopada 2016 r. w Łodzi bezpłatne szkolenie pt. Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych

 Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak – rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

Program szkolenia


26.10.2016 -Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania. Planowana wysokość finansowania pojedynczego działania wynosi od 5000 do 50 000 zł, zaś wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.
W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania.
Nabór wniosków (prowadzony w trybie ciągłym) rozpocznie się 3 kwietnia 2017 roku.


12.10.2016 -Stypendia dla doktorantów – Naukowa Fundacja Polpharmy

Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na stypendia naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.

Do konkursu można zgłaszać tylko osoby, które w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat.
Szczegółowe informacje o konkursie.


10.10.2016 -Stypendia Miasta Łodzi – dla studentów i doktorantów

28 września 2016 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI-ERIC). Decyzja ta, podjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie członków BBMRI-ERIC, stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznych starań podejmowanych wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisko naukowe skupione wokół konsorcjum BBMRI.PL, którego liderem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

BBMRI-ERIC to organizacja zrzeszająca ponad 225 instytucji i placówek badawczych, głównie biobanków, z 30 krajów. Jej celem jest utworzenie i eksploatacja europejskiej infrastruktury badawczej, obejmującej swoim zasięgiem przede wszystkim instytucje naukowe z terenu Unii Europejskiej, które zajmują się biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego. Zadaniem nadrzędnym BBMRI-ERIC jest wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących pobierania próbek, przechowywania materiału biologicznego oraz związanych z nim danych medycznych, a także sposobu udostępniania go podmiotom zewnętrznym, w tym ośrodkom naukowo-badawczym oraz firmom diagnostycznym i farmaceutycznym.

Pełne członkostwo w BBMRI-ERIC to gwarancja dostępu dla polskich naukowców do wieloośrodkowej infrastruktury badawczej, w tym zasobów innych biobanków partnerskich, a także ważny krok ku zwiększeniu konkurencyjności polskich badań i krajowego przemysłu B+R w skali europejskiej i międzynarodowej.

Źródło.

Więcej informacji na temat BBMRI-ERIC

 


10.10.2016 -Rejestracja na warsztaty dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Pierwszy z cyklu warsztatów odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Portfolio systemów CSIOZ
 • Pojęcie dokumentu elektronicznego
 • Interoperacyjność semantyczna, techniczna i organizacyjna
 • Infrastruktura Klucza Publicznego
 • Metody podpisywania dokumentów
 • Środki komunikacji elektronicznej
 • Klasyfikacje i systemy kodowania w medycynie

W celu rejestracji na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą do dnia 18 października 2016 r.  

Dostępność miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane do uczestników, którzy zakwalifikowali się na warsztaty na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 


06.10.2016 -Stypendia Miasta Łodzi – dla studentów i doktorantów

Do 30 października 2016 r. studenci i doktoranci I roku mogą starać się o stypendia miasta Łodzi. Laureaci konkursu dla studentów będę otrzymywali do 1 000 zł miesięcznie, a laureaci konkursu dla doktorantów do 2 000 zł miesięcznie. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów z łódzkich szkół wyższych.

Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełnią poniższe warunki:

 • Student – status studenta I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi. Jednocześnie wnioskodawca musi być finalistą lub laureatem ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej. Wnioskodawca musi także być studentem na kierunku uznanym za priorytetowy dla rozwoju Łodzi.
 • Doktorant – status doktoranta I roku studiów doktoranckich w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej. Temat rozprawy doktorskiej wnioskodawcy musi być ściśle związany choć z jednym kierunkiem, który jest uznany za priorytetowy dla rozwoju Łodzi.

Więcej informacji.


04.10.2016 -Październikowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na październikowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących poruszania się po platformie Web of Science, poprawiania błędów oraz brakujących cytowań, identyfikowania najbardziej wpływowych instytucji, krajów i publikacji. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • Jak poruszać się po platformie Web of Science?
 • Czy można poprawić błędy lub brakujące cytowania w rekordach na platformie?
 • Jak wykorzystać bazę Current Contents Connect?
 • Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje?

Źródło.


27.09.2016 -Konkurs prac naukowych pn. W sprawie zdrowia

Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu prac naukowych pn. W sprawie zdrowia. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków oraz absolwenci studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, którzy obronili pracę dyplomową nie wcześniej niż dwa lata przed terminem zgłoszeń do konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 31 grudnia 2016 r. nie ukończą 30. roku życia.

Regulamin konkursu.

 


22.09.2016 -Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3, Beethoven 2 – rusza nabór wniosków

Do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu .

OPUS 12 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 12 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł.

PRELUDIUM 12 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 12 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.
 
W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

 

SONATA 12 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
 
Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.POLONEZ 3 – adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.BEETHOVEN 2 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. W drugiej edycji konkursu będą finansowane projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz z zakresu wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

 


22.09.2016 -Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Od 23 września 2016 r. do 31 października 2016 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Wybrani laureaci konkursu Start będą mieli możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów studyjnych do zagranicznych ośrodków badawczych. Celem wyjazdów jest nawiązanie współpracy oraz poznanie metod pracy badawczej w wizytowanych ośrodkach. W celu uzyskania środków na wyjazdy studyjne, należy zgłosić chęć odbycia takiego wyjazdu już na etapie składania wniosku o stypendium.

Więcej informacji.

 


19.09.2016 -Studia magisterskie w Hiszpanii - Bezpieczeństwo żywności

19.09.2016 -Zestawienie konkursów na granty i stypendia od KPK – Wrzesień

30.08.2016 -Granty FNP dla młodych doktorów z Polski i z zagranicy – spotkanie informacyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych doktorów z Polski i z zagranicy zainteresowanych złożeniem wniosków do programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY na spotkanie informacyjne poświęcone tym programom, które odbędzie się 15 września w Warszawie.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej z jakichkolwiek powodów przerwali prowadzenie prac B+R, np. z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą otrzymać grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Do 17 października trwa nabór wniosków do drugiego konkursu w tych programach.

We wszystkich trzech programach o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Spotkanie informacyjne będzie prowadzone w jęz. angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wysłanie zgłoszenia mailowego na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, serdecznie zachęcamy do śledzenia transmisji on-line z całego wydarzenia na kanale Fundacji na portalu YouTube.

Więcej informacji.


27.08.2016 -Konkurs PO IR: Działania 4.1 'Badania naukowe i prace rozwojowe', Poddziałania 4.1.4 'Projekty aplikacyjne'
Od 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2016). Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
 1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
 
W ramach konkursu środki zostaną podzielone w następujący sposób:
 1. 185 748 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
 2. 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Więcej informacji.


25.08.2016 -Dzień informacyjny KPK – granty ERC

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017).

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016  w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

·         szczegółom procedury oceny wniosków,
·         działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,
·         omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.


24.08.2016 -Stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych – do 35. roku życia.

Obszar działalności kandydata (co najmniej jedna z wymienionych dziedzin):

 • nauki fizyczne
 • nauki chemiczne,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • nauki biologiczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki inżynieryjne i techniczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki humanistyczne: archeologia podwodna,
 • nauki społeczne: pedagogika ogólna, w tym szkolenia, pedagogika i dydaktyka.

Więcej informacji.

Regulamin.


22.08.2016 -Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych – NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:

 • 29-30 września 2016
 • 29-30 listopada 2016
 • 1-2 grudnia 2016
 • 1-2 lutego 2017
 • 1-2 marca 2017
 • 1-2 czerwca 2017

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy.


16.08.2016 -FIRST TEAM – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

W dniu 12.08.2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie FIRST TEAM na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Czas trwania projektu:do 36 miesięcy
Maksymalna wartość projektu: 2 000 000 zł
Termin zakończenia naboru wniosków: 17.10.2016 r.

 

Więcej informacji.


08.08.2016 -Bezpłatne kursy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

Informujemy, że na platformie e-learningowej Projektu P3  dostępne są bezpłatne kursy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia.

Interaktywne kursy specjalistyczne, w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmują one swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

 • elektroniczna karta pacjenta,
 • historia leczenia pacjenta,
 • terminarz, grafik dyżurów,
 • systemy telemedyczne,
 • interoperacyjność systemów EDM,
 • systemy kodowania,
 • ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czy przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów.

Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały szkoleniowe w formie podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do korzystania z platformy e-learningowej oraz materiałów.  Ze wszystkich zasobów platformy można korzystać do dnia 2018-06-30.

Platforma została zrealizowana w ramach Projektu P3 „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT.”

Więcej informacji.

 


01.08.2016 -Wykaz konkursów na granty i stypendia - Sierpień 2016 r.

W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Zdobywamy granty na badania.
16_sierpien_konkursy_m

 


29.07.2016 -Sonata Bis 6, Harmonia 8, Maestro 8 - formularze dostępne w systemie OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 czerwca 2016 roku: Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 września 2016 r.

 


27.07.2016 -Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters w sierpniu

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na sierpniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących automatycznego cytowania i tworzenia bibliografii oraz pracy korzystając z Web of Science. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • Masz problem/ pytanie związane z platformą Web of Science?
 • Jak ułatwić sobie pracę korzystając z Web of Science?
 • Jak automatycznie cytować i tworzyć bibliografie?

Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.
Więcej informacji.


21.07.2016 -Granty indywidualne Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Do 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships (IF), organizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Więcej informacji.

Poszukiwanie partnerów MSCA IF


21.07.2016 -Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Firma StatSoft Polska we współpracy z Dell Software organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica.

Do XIX edycji konkursu:

– można zgłaszać prace doktorskie i magisterskie przygotowane w polskich wyższych uczelniach i instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia (7.11.2016 r.) zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony,

– prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub Dziekanów wydziałów,

– prace powinny być przygotowane z zastosowaniem programów z rodziny Statistica,– kryteria oceny to poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych; walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników; zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica,
– pula nagród dla autorów i promotorów prac: 10 000 PLN (nagrody zostaną podzielone pomiędzy autorów i promotorów nagrodzonych prac),
– termin zgłaszania prac: do dnia 7 listopada 2016 r.,

rozstrzygnięcie: do dnia 31 grudnia 2016 r.

Więcej informacji.


19.07.2016 -Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Zainteresowanych aplikowaniem w aktualnie otwartych konkursach Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6 zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.


Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach

Do 9 września 2016 r. można składać wnioski w ramach XII edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach”, którego organizatorem jest miesięcznik „Forum Akademickie”. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).

Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.

Strona konkursu


06.07.2016 -EURAXESS - granty i stypendia

Najnowsze zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych z różnych stron świata przygotowane przez EURAXESS Polska. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.

Granty i stypendia 07/2016


20.06.2016 -MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 - ruszył nabór wniosków w konkursach NCN

Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu .

SONATA BIS 6 – Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.
 

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 90 mln zł.

HARMONIA 8 – Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania

 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 • 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 • 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.

MAESTRO 8 – Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.
 
Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro 40 mln zł.
 

Informacja o konkursach wraz z dokumentacją konkursową.


20.06.2016 -Nagroda Rozważniejsze stosowanie antybiotyków
Do 17 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do nagrody pn. Rozważniejsze stosowanie antybiotyków. Celem konkursu jest zmniejszenie nadużywania antybiotyków, a co za tym idzie wzrostu oporności na antybiotyki. Wysokość nagrody wynosi 1 mln euro.
Do konkursu można zgłosić szybki test, który będzie umożliwiał lekarzom stwierdzenie, czy w leczeniu konieczne jest stosowanie antybiotyku, czy też można je prowadzić bez stosowania antybiotyków. Zgłaszany test musi być tani, szybki i łatwy w obsłudze oraz mało lub nieinwazyjny dla pacjentów.

Więcej informacji.


10.06.2016 -Harmonogram konkursów NCN na 2016 r. i 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało harmonogram naboru wniosków na 2016 r. oraz podało szczegółowy harmonogram naboru wniosków na 2017 r.

Naborów w nowym konkursie Sonatina rozpocznie się 15 grudnia br. Po dwóch latach przerwy powraca konkurs Beethoven na polsko-niemieckie projekty badawcze. Nowością jest zapowiadany konkurs Uwertura. Jesienią 2016 r. ruszyć ma nabór na tzw. małe granty, na projekty o budżecie od 5 000 zł do 50 000 zł prowadzony będzie w trybie ciągłym. Zawieszone na lata 2016-2017 zostaną za to konkursy Fuga i Symfonia.

ncn_harmonogram_2016 ncn_harmonogram_2017


31.05.2016 -Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i małe granty

Po przeznaczeniu dodatkowych 17 mln zł na projekty z zakresu nauk humanistycznych, MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpoczęciu kariery badawczej i wejściu w system grantowy.

Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017.

Obecnie w MNiSW dokonywana jest ocena wniosków złożonych do piątej edycji programu „Iuventus Plus”. Na stronach MNiSW można już znaleźć wyniki pierwszego etapu oceny wniosków, natomiast w czerwcu – ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa (ponad 900) – znane będą ostateczne wyniki konkursu.

Ponadto Rada NCN przygotowała koncepcję konkursów na tzw. „małe granty”, które zapełnią lukę w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O granty będą mogły się ubiegać osoby, które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. zł, a czas jego realizacji będzie ograniczony do roku. W ramach uzyskanych środków naukowcy będą mogli sfinansować konkretne zadania badawcze, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy biblioteczne czy archiwalne, a także wyjazdy konferencyjne oraz szkoleniowe. Nowością będzie prowadzony przez NCN ciągły nabór wniosków. Taka forma finansowania pozwoli przede wszystkim na włączenie dużej grupy naukowców w system grantowy i umożliwi im zdobycie nowych doświadczeń naukowych. Konkursy na „małe granty” NCN planuje ogłosić już we wrześniu br. Więcej informacji o ich zasadach znanych będzie w ciągu najbliższego miesiąca.

W związku z nowymi inicjatywami, MNiSW planuje zwiększenie przyszłorocznego budżetu NCN o ponad 30 mln zł. Z tej puli 20 mln przeznaczone będzie na projekty z zakresu humanistyki.

W NCN toczą się ponadto prace nad stworzeniem instrumentu, który wesprze polskich naukowców planujących aplikowanie o granty European Research Council. W ramach nowego konkursu, wspieranego przez Radę, zaplanowane są staże w zespołach badawczych już realizujących granty ERC. Konkurs skierowany będzie do osób prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, które uprzednio otrzymały grant z Narodowego Centrum Nauki.

Czytaj więcej.


23.05.2016 -IV edycja Liderów Ochrony Zdrowia
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów, którzy swoją karierę zawodową chcą związać z sektorem ochrony zdrowia i mają motywację do aktywnego uczestniczenia w jego zmianach. W ramach projektu organizowane będą weekendowe szkolenia oraz płatne staże.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do  studentów i absolwentów (do 27. roku życia) kierunków:
 • zarządzanie,
 • ekonomia,
 • finanse i prawo,
 • farmacja,
 • biotechnologia,
 • zdrowie publiczne,
 • zarządzanie,
 • inne kierunki związane z sektorem.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


12.05.2016 -Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11

Zainteresowanych aplikowaniem w aktualnie otwartych konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.


12.05.2016 -Granty i Stypendia, wg. terminów aplikowania

02.05.2016 -Wykaz konkursów na granty i stypendia - Maj 2016 r.
W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.
16_maj_konkursy_m

28.04.2016 -Konkurs na projekt badawczy – Naukowa Fundacja Polpharmy

Tytuł: Konkurs na projekt badawczy – Naukowa Fundacja PolpharmyTreść:
Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XV edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Tematem tej edycji konkursu są „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”. Termin składania wniosków: 1 czerwca 2016 r.

Podstawowe informacje:
 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
 • O grant mogą ubiegać się młodzi naukowcy, zgodnie z definicją młodego naukowca przyjętą w ustawie z 15.01. 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw,
 • Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.

22.04.2016 -Stypendia indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

mcsa_logoDo 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.


14.04.2016 -Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11, POLONEZ 2.
Przypominamy, że nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 czerwca 2016 r.

Przejdź do systemu OSF.


12.04.2016 -Biuro Doskonałości PAN otwarte

Biuro ds. doskonałości naukowej PAN, działające od 1 kwietnia 2016 roku, będzie się zajmować wszechstronnym wsparciem przygotowania i realizacji grantów ERC (European Research Council). Wspiera też polskie jednostki badawcze, które planują przyjęcie naukowców z całego świata jako instytucje goszczące granty ERC.

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Oferta grantowa kierowana jest do naukowców z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 miliona EUR.

Polska Akademia Nauk we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego, chce wspierać najlepszych polskich naukowców i zwiększyć nasz udział w pozyskiwaniu tych prestiżowych grantów, poprzez wsparcie administracyjne w procesie ich pozyskiwania.

Kontakt z biurem:

Biuro ds. Doskonałości Naukowej
Polska Akademia Nauk
PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
doskonalosc@pan.pl
tel. +48 182 60 80


31.03.2016 - Wykaz konkursów na granty i stypendia – Kwiecień 2016 r.

W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

16_kwiecien_m


22.03.2016 - EMBO – stypendium na prowadzenie badań w Europie

Od 1 lipca 2016 r.  do 12 sierpnia 2016 r. będzie trwał nabór zgłoszeń w ramach European Molecular Biology Organization Long Term Fellowships. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie długoterminowego – do 2 lat – stypendium na prowadzenie badań w laboratoriach w Europie dla osób ze stopniem doktora.
Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają stopień naukowy doktora, który uzyskały nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku i nie później niż przededniu rozpoczęcia stypendium;
 • są autorem przynajmniej jednej publikacji w międzynarodowym czasopiśmie;
 • planują w ramach stypendium zmianę kraju pobytu;
 • nie będą realizowały stypendium w kraju, w którym uzyskały stopień doktora;
 • nie będą realizowały stypendium w jednostce, w której uzyskały stopień doktora oraz nie będą pracowały pod nadzorem promotora swojego doktoratu.

Więcej informacji.


17.03.2016 - Opus 11, Preludium 11, Sonata 11 oraz Polonez 2 - otwarcie naboru wniosków

logo_ncnOd 15 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 11, Preludium 11, Sonata 11 oraz Polonez 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami łączny budżet konkursów wynosi 300 mln zł.

OPUS 11 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 11 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł.
Ogłoszenie konkursu Opus 11 na stronie NCN

PRELUDIUM 11 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 11 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Preludium 11 na stronie NCN

SONATA 11 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Sonata 11 na stronie NCN

POLONEZ 2 – adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu naukowego w Polsce może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach granty pokryte zostaną następujące wydatki:

 1. Wynagrodzenie: 4 050 EUR/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy).
 2. Dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania: 300 EUR/miesiąc.
 3. Dodatek rodzinny: 300 EUR/miesiąc.
 4. Grant badawczy.
 5. Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez NCN

Budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł

Ogłoszenie konkursu Polonez 2 na stronie NCN

Serdecznie zapraszamy na konsultacje do Działu Współpracy Naukowej i Badawczej, Budynek A, pok. 13.


8.03.2016 - FIRST TEAM i HOMING

Do 24 marca br. młodzi badacze mogą składać wnioski o granty w programach FIRST TEAM i HOMING finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Programy FIRST TEAM i HOMING są skierowane do młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie  z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie). Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Dodatkowo w ramach programu będzie możliwość zdobycia środków (w trybie konkursowym) na zakup aparatury badawczej. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

Nabór wniosków do obu programów trwa od 15 lutego br. do 24 marca br. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w drugiej połowie sierpnia br.

FIRST TEAM.

HOMING.


7.03.2016 - Open Science Policy Platform – KE czeka na doradców

Komisja Europejska zamierza powołać grupę doradców, którzy wejdą w skład Open Science Policy Platform (OSPP). Grupa ma składać się z 20-30 ekspertów reprezentujących europejskie instytucje naukowe.

Zadaniem Open Science Policy Platform będzie m.in. doradzanie, jak rozwijać i wdrażać politykę otwartej nauki, wspieranie procesu regulacji, ocenianie przyjętych rozwiązań i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Zgłoszenia kandydatów do OSPP nadsyłać można do 22 marca br. na adres email: RTD-Open-Science@ec.europa.eu

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.


25.02.2016 - Konkurs na innowacje w medycynie i farmacji

Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Prix Galien Polska. Celem konkursu jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do konkursu mogą składać innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłoszenia można składać w następujących kategoriach:

 • Innowacyjny produkt leczniczy (poniżej podkategorie):

– Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym

– Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym

– Innowacyjna szczepionka

– Innowacyjny sierocy produkt leczniczy

 • Innowacyjne odkrycie naukowe
 • Innowacyjny wyrób medyczny
 • Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa konkursu Prix Galien Polska

 


22.02.2016 - Fundusz Wyszehradzki - małe granty

fundusz_wyszehradzkiDo 1 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowana są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy.

W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:

 • współpraca kulturalna;
 • współpraca naukowa i badania naukowe;
 • edukacja;
 • wymiana młodzieży;
 • współpraca transgraniczna;
 • promocja turystyki.

Wniosek należy złożyć pośrednictwem systemu on-line do godz. 11:59:59 1 marca 2016 r.

 

Więcej informacji.


22.02.2016 - ERA-HDHL: Nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu

JPIDo 19 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-HDHL. W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowe na badania naukowe z zakresu oceny żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób dietozależnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Zgodnie z informacjami NCBiR nabór wniosków prowadzony jest w następujących zagadnieniach:

 • Proposals should focus on biomarkers that are modifiable by diet (or a combination of diet and physical activity) and reflect a healthy state, or focus on its transition towards diet- and lifestyle-related disease. Studies focusing on disease biomarkers are outside the scope of the call.
 • Proposals can aim to identify new biomarkers, or build upon previous identification studies through necessary validation.
 • Proposals which focus on identification of new biomarkers should demonstrate the relevance of the biomarker to human health and should carefully consider approaches for validation.
 • Proposals should 1) make use of existing biobanks and/or cohorts or 2) explain why no existing biobank or cohort is used.
 • Proposals should explain how the data gathered through their project would be available to the wider research community.
 • Proposals should avoid overlap with the aims and objectives of FOODBALL and Mirdiet. These projects are already funded under the umbrella of JPI HDHL.

Szczegółowe informacje. 


22.02.2016 - SYMFONIA, ETIUDA, FUGA i TANGO – instrukcje do konkursów NCN

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.:

 • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
 • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
 • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • TANGO 2 – na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

17.02.2016 - Międzynarodowe programy badawcze i programy bilateralne

Aż 14 nowych konkursów i 16 naborów w już realizowanych programach. Oto propozycje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze międzynarodowych programów badawczych i współpracy dwustronnej w 2016 roku.
Więcej informacji.


11.02.2016 - Nowe narzędzie do poszukiwania partnerów w obszarze Zdrowie

Komisja Europejska udostępniła na swojej stronie narzędzie on-line dla wnioskodawców ułatwiające znalezienie partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020.
Narzędzie to jest dedykowane wszystkim, którzy zamierzają złożyć wnioski do konkursów ogłaszanych w ramach obszaru „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. Potencjalni partnerzy mogą zamieszczać swoje profile on-line do konkretnych tematów związanych z wykorzystaniem ICT w obszarze zdrowia.

Więcej informacji.


11.02.2016 - Lutowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na lutowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystaniu EndNote w pisaniu publikacji naukowych, wskaźnika Impact Factor oraz Essential Science Indicators na platformie InCites. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Więcej informacji.


09.02.2016 - EURAXESS - granty i stypendia

Najnowsze zestawienie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych z różnych stron świata przygotowane przez EURAXESS Polska.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.


05.02.2016 - Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Do 31 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Do nagrody Ministra mogą być zgłaszani kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie – w tym pracujący za granicą – oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Zgodnie z zasadami konkursu kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • rady naukowe,
 • rady wydziałów,
 • organy reprezentujące inne jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • komitety Polskiej Akademii Nauk.

W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • badania podstawowe – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej,
 • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju,
 • badania na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.

Więcej informacji.


05.02.2016 - Nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Neuron Cofund

Do 14 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Do konkursu można składać projekty dotyczące badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty muszą zawierać się w następującej tematyce:

 • Fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a biological and functional level. This may include the development of innovative or shared resources, and new technologies for the prediction, prevention or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets, to develop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

Szczegółowe informacje o konkursie


27.01.2016 - 615 mln zł dla naukowców w nowych konkursach FNP

fnp_logoFundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła szczegóły swoich programów na najbliższe lata. Na konkursy dla naukowców przeznaczonych zostanie ponad 615 000 000 zł. Pierwsze edycje w nowych konkursach Team, First Team, Team Tech, Homing oraz Powroty zostaną otwarte w lutym i marcu 2016 r.

 


19.01.2016 - Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

W dniu 5 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Wnioski można składać do 8 marca 2016 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.


19.01.2016 - Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4, Tango 2 - formularze dostępne w systemie OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 grudnia 2015 roku: Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2 (wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 marca 2016 r.

ETIUDA 4 –konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2016 r.

FUGA 5 – konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać także osoby, które do 30 czerwca 2016 r. uzyskają stopień doktora.

SYMFONIA 4 – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • Nauki o Życiu.

TANGO 2 – celem konkursu jest wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Szczegółowy opis konkursów  Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4, Tango 2


18.01.2016 - Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały cztery sesje tematyczne. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

 • Jak przygotować rekordy bibliograficzne publikacji do ich automatycznego cytowania i tworzenia bibliografii?
 • Jak korzystać z platformy Web of Science?
 • Jak przeszukiwać bazę MEDLINE na platformie Web of Science?

Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Szczegółowy plan szkoleń.


13.01.2016 - Webinaria Fit for Health 2.0 oraz IPR Helpdesk

Zachęcamy do udziału w webinariach organizowanych przez projekt Fit for Health 2.0 oraz przez IPR Helpdesk.
W ramach projektu Fit for Health 2.0 organizowane jest webinarium poświęcone stronom trzecim zaangażowanym w projektach w Horyzoncie 2020 (instytuty badawcze, uczelnie, duże firmy). Webinarium odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. w godzinach 10:00-11:30. Webinarium jest bezpłatne, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja (termin rejestracji upływa 31 stycznia br.).
Więcej informacji.

W dniu 10 lutego 2016 r. w godzinach 10:30 – 12:00 IPR Helpdesk zorganizuje webinarium  wprowadzające w podstawowe zagadnienia związane z własnością intelektualną. Organizatorzy podzielą się z uczestnikami istniejącymi praktykami i procesami związanymi z zarządzaniem IP.

Więcej informacji.


12.01.2016 - V. edycja konkursu FameLab

Do 21 stycznia 2016 r. można zgłaszać udział w V. edycji konkursu FameLab, w którym naukowcy stają przed jury i publicznością, by w trzy minuty opowiedzieć o wybranym przez siebie naukowym temacie. Jeśli zrobią to zrozumiale, inspirująco, z pasją i charyzmą, mają szansę na nagrodę główną (nagroda w wysokości 35 tys. zł, voucher od British Council na kurs językowy lub egzamin, nagrody od partnerów i sponsorów, a wreszcie – udział w światowym finale turnieju).

Poza nagrodami, FameLab otwiera drzwi do uczestnictwa w licznych programach Centrum Nauki Kopernik, takich jak np. Rzecznicy Nauki – programie łączącym środowisko naukowe z dziennikarzami. CNK i British Council  umożliwiają też finalistom udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających ich umiejętności prezentacji.

W konkursie mogą wziąć udział naukowcy – również studenci i doktoranci – którzy pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych. Aby zgłosić się do konkursu, należy do 21 stycznia 2016 r. wysłać trzyminutowy filmik, w którym opowiada się na jeden z wybranych tematów. Oceniane będą jasność wywodu, poprawność i jakość prezentacji oraz charyzma uczestnika i pasja, z jaką mówi o nauce. Formularz zgłoszeniowy.

Półfinał odbędzie się  27 lutego w Centrum Nauki Kopernik, a 16 kwietnia, również w gmachu CNK, najlepsi zmierzą się ze sobą w wielkim finale. Na triumfatorów polskiego konkursu czeka jeszcze etap międzynarodowy, podczas którego rywalizować będą laureaci z całego świata. Międzynarodowy finał FameLab odbędzie się 7-12 czerwca 2016 r. w Cheltenham w Wielkiej Brytanii.

V. edycja FameLab – podobnie jak wszystkie poprzednie – objęta jest Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji


07.01.2016 - Bezpłatne badania w europejskich ośrodkach

Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020) będący siecią punktów kontaktowych Infrastruktury Badawczej ogłosił na swojej stronie http://www.rich2020.eu/tas_calls  informację o projektach zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp.

Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski o finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.

Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy ogłaszane są bądź okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki, także doktorantów.

W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych, itp.

Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych  w czasie trwania Horyzontu 2020 skorzysta około 40 000 naukowców.

Liczba projektów oferujących Transnational Access znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po kolejnym konkursie na projekty Integrating Activities.


05.01.2016 - Projekty związane z żywieniem człowieka - Fundacja Nutricia

Do 30 kwietnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2016 rok, którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Organizatorzy będą preferowali projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu ośrodków naukowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu. Badania zgłaszane do konkursu powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej próby.
Zgłaszany projekt może trwać maksymalnie dwa lata. W ramach budżetu zgłaszanego projektu koszty osobowe nie mogą przekroczyć 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie. W ramach kosztów osobowych można przewidzieć wydatki na wynagrodzenie kierownika grantu oraz jego zespołu badawczego. W budżecie projektu nie można przewidywać zakupu aparatury i innych środków trwałych.

Zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim na wypełnionym formularzu. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu na granty Fundacji Nutricia


05.01.2016 - Wykaz czasopism punktowanych 2015

min_nauki_i_szkol_wyz__

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wykazem czasopism punktowanych.Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie.

Część A Wykazu czasopism punktowanych 2015
Część B Wykazu czasopism punktowanych 2015
Część C Wykazu czasopism punktowanych 2015


04.01.2016 - Wykaz konkursów na granty i stypendia - Styczeń 2016 r.

W celu ułatwienia Państwu znalezienia odpowiedniego konkursu na granty i stypendia zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

16_styczen_konkursy_m


30.12.2015 - E-Rare-3 – badania z zakresu chorób rzadkich

E_rareDo 1 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Celem konkursu jest finansowanie badań związanych z zagadnieniami z zakresu chorób rzadkich. Na dofinansowanie działu polskich podmiotów w projektach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 400 000 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie.