Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kierownik Kliniki: Prof. hab. n. med. Grzegorz Krasomski
e-mail: sek65@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 10 61
fax:

Główne kierunki
działalności naukowej: Zadania realizowane w ramach planu naukowo – badawczego:
 • Otyłość jako narastający problem we współczesnym położnictwie –  2011-2013
  • Wpływ nadmiernej masy ciała matki na stan odżywienia płodu- rola leptyny.
 • Rola niektórych adipokin (białko wiążące retinol -4 i wisfatyna)  w rozwoju otyłości u ciężarnych oraz ich wpływ  na środowisko wewnątrzmaciczne w programowaniu metabolicznym płodu
 • Ocena znaczenia transportu leptyny przez barierę krew-płyn mózowo-rdzeniowy w powstawaniu otyłości ciężarnych i związanych z nią stanów patologii wzrastania  płodu .
 • Czynniki warunkujące wystąpienie nadciśnienia indukowanego ciążą 2011-2013
  • Polimorfizm chromosome  9p21 rs2383207  jest związany ze zwiększonym ryzykiem występowania preeklampsji
 • Ocena  płyty kosmkowej łożyska oraz  doczesnej i myometrium u kobiet z nadciśnieniem indukowanym  ciążą 2011-2013
  • Badania nad  zmianami  w morfologii  i funkcji niektórych komórek i tkanek styku matczyno-płodowego w przebiegu nadciśnienia indukowanego ciążą
Zadania realizowane poza ramami planu naukowo-badawczego
 • Postępowanie z ciężarnymi z wrodzonym, nieoperowanym,  skorygowanym przełożeniem pni tętniczych

Badania Kliniczne:
 •  Ocena korelacji między stężeniem cytokin IL-1-beta, IL-8 oraz IFN-gamma w wydzielinie szyjkowo – pochwowej, a ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego. Nr zadania 2011/I/9-MN
 • Ciąża bliźniacza jako czynnik ryzyka wystąpienia okołoporodowych zmian OUN u noworodków ze szczególnym uwzględnieniem krwawienia do komór bocznych mózgu”
 Programy badawcze – kliniczne międzynarodowe:
 • CHIPS (Control of Hypertension in Pregnancy Study)
 • CHIPS-CHILD (Control of Hypertension in Pregnancy Study)
 • TBS („Twin Birth Study”) 
Programy badawcze międzynarodowe przygotowywane do realizacji w Klinice Położnictwa i Ginekologii ICZMP w roku 2014
 • WILL („When to Induce Labour to Limit risk in pregnancy hypertension”) Trial 

Publikacje:
 • Chromosome 9p21 rs2383207 polymorphism is associated with the risk of pre-eclampsia. Agata Sakowicz, Lidia Biesiada, Paweł Krajewski , Damian Stępniak, Paulina Hejduk , Aleksandra Krokocka , Grzegorz Krasomski, Tadeusz Pietrucha .
 • Biesiada L, Krekora M, Pietrzak Z, Krasomski G. Rola komórek tucznych styku matczyno płodowego w rozwoju preeklampsji. Archives of Perinatal Medicine, 2013, 19,1, 37-42.
 • Biesiada L, Faflik U,  Krekora M.,  Krasomski G. Przebieg ciąży u  nieoperowanych kobiet z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych- opis trzech przypadków. . Ginekologia i Połoznictwo Medical Project,1,(27) 2013
 • Wieczorek AI, Krasomski G “Perinatal outcome in monochorionic versus dichorionic twin pregnancies”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2012, Vol 40, S1:  225
 • Wieczorek AI, Krasomski G “Monochorionicity as a risk factor for neonatal outcome”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2012, Vol 40,  S1: 225-256

 data ostatniej aktualizacji: 25.03.2014