43/2016

 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni

Lekarza w Klinice Otolaryngologii

 

Opis stanowiska:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą  o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 1. II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym  w zakresie otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej.
 2. Staż w pracy zawodowej, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji.
 3. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej.
 4. Prawo wykonywania zawodu.
 5. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

–     w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

–     ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

–     pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

–     pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.