Klinika Otolaryngologii

Kierownik Kliniki: Prof. zw. dr hab. med. Wiesław Konopka 
e-mail: sek48@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 14 81

Główne kierunki
działalności naukowej:
 • Wpływ zakażenia wirusem cytomegalii na stan słuchu u dzieci. Badania z wykorzystaniem subiektywnych i obiektywnych metod badania słuchu polegają na określeniu wpływu zakażenia wirusem cytomegalii na narząd słuchu zarówno w tzw. cytomegalii wrodzonej jak i nabytej.
 • Ocena osteointegracji u osób po wszczepieniu implantów zakotwiczonych w kości – BAHA. Pomiary oceny stabilności implantu zakotwiczonego w kości wykonywane u dzieci u których przeprowadzono zabieg wszczepienia tytanowego implantu. Badania określające postęp osseointegracji w różnych grupach wiekowych badanych w zależności od grubości kości czy istniejących malformacji twarzoczaszki.
 • Badania oceny jakości życia u dzieci z implantem zakotwiczonym w kości BAHA prowadzone są z zastosowaniem ankiety oceniającej jakość życia leczonych tzw. Children Glasgow Benefit Inventory.
 • „Ocena i analiza czynników genetycznych u dzieci z głębokim i średnim niedosłuchem” Badania genetyczne prowadzone u dzieci z grup ryzyka rozwoju niedosłuchu czy głuchoty obejmują ocenę mutacji genu GJB2 (Koneksyny 26) oraz innych wariancji w genie GJB2 i GJB6 które mogą być odpowiedzialne za niedosłuch.
 • „Ocena i analiza emisji otoakustycznej spontanicznej i wywołanej w wybranych grupach wiekowych u dzieci z zastosowaniem analiz czasowo-częstotliwościowych”. Badania prowadzone we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu obejmują zarówno noworodki bez czynników ryzyka jak i dzieci obciążone czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu.

Publikacje:
 • A. Krajewska, M. Śmiechura, M. Strużycka, A. Makowska-Piontek; W. Konopka; Ostre ropne zapalenie wyrostka sutkowego powikłane ropniem podokostnowym u dzieci. Otorynolaryngologia 2012, 11, 1, 22-26.
 • M. Śmiechura-Gańczarczyk . R. Pepaś, A. Makowska –Piontek, W. Konopka. Diagnostyka Audiologiczna u dzieci zakażonych wirusem cytomegalii. Nowa Audiofonologia, 2012, 1(2), 51-53.
 • M. Śmiechura-Gańczarczyk . R. Pepaś, W. Konopka; Opóźnienie rozwoju mowy w grupie dzieci zakwalifikowanych do obiektywnej diagnostyki narządu słuchu i genetycznej diagnostyki niedosłuchu. Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2), 51-53.
 • W. Konopka, M. Smiechura,  M. Strużycka, M. Kozakiewicz, M. Dzieniecka; Ossifying fibroma-cementoma of jaw. Differences In histopathological nomenclature. Otolaryngol Pol, 2012,66, 5, 359-362.
 • W. Konopka, M. Śmiechura, M. Strużycka; Penetrating injury to the face and skull of a child. Otorynolaryngologia 2013, 12(2): 100-103
 • W. Konopka Zastosowanie implantów zakotwiczonych w kości( BAHA) u dzieci.   Otorynolaryngologia, 2013, 12 supl.13.
 • M. Śmiechura, R. Pepaś, M. Strużycka, W. Konopka; Obiektywna ocena słuchu u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Otolaryngologia 2013, 12 (1): 30-33.
 • W. Konopka, M. Strużycka, M. Śmiechura; Clinical assessment of BAHA implants stability In children with craniofacial malformations. The 4th International Symposium on Bone Conducting hearing –Craniofacial Osseointegration 6-8 06 2013 Newcastle Anglia
 • M. Śmiechura, M. Strużucka, R. Pepaś, W. Konopka. Ocena czynników genetycznych u dzieci z głuchota prelingwalną. Nowa Audiofonologia 2013, 2, 2, 47.
 • M. Śmiechura, R. Pepaś, W. Konopka. Opóźnienie rozwoju mowy w grupie dzieci zakwalifikowanych do obiektywnej diagnostyki narzadu słuchu. Nowa Audiofonologia 2013, 2, 2, 47.
 • R. Pepaś, M. Śmiechura, W. Konopka. Diagnostyka Otoneurologiczna dzieci z zaburzeniami równowagi. Nowa Audiofonologia 2013, 2, 2, 43.
 • D. SuŁat-Syncerek, J. Sobolewska-Dryjańska, M. Śmiechura, T. Gęsicki, W. Konopka, T. Woźniakowska-Gesicka. Wpływ zakażenia cytomegalowwirusem na stan słuchu u dzieci, Pediatria Polska, 2013, 88, 159-163.
 • M. Mielczarek, W. Konopka, J. Olszewski. The application of direct current electric al stimulation of the aer and cervical spine kinesitherapy In tinnitus treatment. Auris Nasus Larynx, 2013,  40, 1, 61-65.
Badania Kliniczne:

 data ostatniej modyfikacji 28.03.2014