Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrowska 
e-mail: sek45@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 14 01
fax 42 271 14 00

Główne kierunki
 • Badania nad unerwieniem ściany przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i rolą komórek Cajala
działalności naukowej:
 • Badania nad etiopatogenezą niektórych wad wrodzonych układu moczo-płciowego w tym zaburzeniami motoryki pęcherza moczowego u dzieci z myelomeningocoelem, nefropatii refleksowej, czy podmiedniczkowego zwężenia moczowodu 
 • Badania nad etiopatogenezą, postępowaniem leczniczo diagnostycznym oraz rokowaniem z oceną odległych następstw u noworodków i dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową 
 • Badania nad etiopatogenezą, postępowaniem leczniczo diagnostycznym oraz rokowaniem z oceną odległych następstw u noworodków i dzieci z wrodzoną niedrożnością przełyku 
 • Badania nad opracowaniem syntetycznego materiału mogącego być substytutem powłok brzusznych który znalazłby zastosowanie w codziennej praktyce w operacjach noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami powłok
 • Badania nad zaburzeniami odporności u dzieci  poddanym zabiegom operacyjnym o różnym stopniu ciężkości
 • Badania nad patofizjologią jąder,- doświadczalne i kliniczne, związane z wrodzonymi i nabytymi chorobami jąder u dzieci (niezstąpienie jąder, skręt, stany zapalne, urazy jąder), dotyczące wczesnych i odległych wyników leczenia operacyjnego
 • Badania nad konstrukcją i wprowadzeniem do praktyki klinicznej prototypu polskiego miernika ciśnienia w pęcherzu-wspólnie z zespołem Prof. Jana Burcana z Politechniki Łódzkiej.  Zastosowanie tego urządzenia w praktyce klinicznej pozwala na pomiar ciśnienia w pęcherzu moczowym podczas operacyjnego zamykania powłok brzusznych co pozwala zapobiec wystąpieniu powikłaniom zagrażającym życiu dziecka związanym z zespołem cieśni brzusznej, mogącym wystąpić w czasie leczenia wad powłok brzusznych czy przepukliny przeponowej. Praca złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels-Eureka” w Brukseli w 2002 roku i srebrny medal „Genius – Europe” na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Budapeszcie w 2004 roku
 • Badania doświadczalne nad embriologią, etiopatogenezą i patofizjologią wrodzonego wytrzewienia-badania  na modelu doświadczalnym – zarodku kurzym. Zmiany patologiczne w ścianie jelit dotyczą nie tylko wytrzewionych pętli, ale także znajdujących się w jamie brzusznej i dotyczą głównie kosmków jelitowych
 • Badania kliniczne nad diagnostyką i terapią prenatalną oraz postnatalną wrodzonego wytrzewienia- badania nad optymalizacją leczenia wad powłok, dotyczącą również okresu prenatalnego. Wprowadzono po raz pierwszy w Polsce wymiany płynu owodniowego u ciężarnych z rozpoznanym prenatalnie wrodzonym wytrzewieniem. Badanie efektów tej metody dla płodu i noworodka są cały czas kontynuowane, ale wstępne wyniki są korzystne
 • Wytrzewienie wrodzone – wielkość ubytku w powłokach i dynamika jego zmian u płodu jako czynnik rokowniczy dla stanu jelit noworodka. Badania, których celem jest  ustalenie proporcji pomiędzy wielkością ubytku w powłokach i biometrią płodu w zależnościom wieku płodu oraz określenie korelacji pomiędzy wielkością ubytku w powłokach, a stopniem zmian patologicznych jelit u noworodka ( w trakcie realizacji)
 • Zastosowanie badań termowizyjnych w monitorowaniu zmian zanikowych jąder u chłopców po zabiegach operacyjnych jąder ( praca w trakcie realizacji)

Publikacje:
 • U.Rolle, A.Piaseczna Piotrowska, L.Nemeth, P.Puri: Altered distribution of interstitial cells of Cajal in Hirschsprung’s disease. Arch Pathol Lab Med.; 2002
 • A.Piaseczna Piotrowska,V.Solari, P.Puri: Immunocolocalization of the Heme Oxygenase-2 and interstitial cells of Cajal in normal and aganglionic colon. J Ped Surg; 2003
 • A.Piaseczna Piotrowska, U.Role, B.Chertin, D.DeCaluwe, P.Puri: Alteration in the muscle contractile and cytoskeleton proteins and interstitial cells of Cajal in the megacystis microcolon intestinal hypoperistalsis syndrom. J Pediatr Surg; 2003
 • V.Solari, A.Piaseczna Piotrowska, P. Puri: Histopathological differences  between recto-sigmoid Hirschsprung’s disease and total coloníc aganglionosis. Pediatr Surg Int; 2003
 • A.Piaseczna Piotrowska, V.Solari, P.Puri: Distribution of Ca2+-Activated K+  Channels, SK2 and SK3, in the Normal and Hirschsprung’s Disease Bowel.- J Pediatr Surg; 2003
 • U.Rolle, A.Piaseczna Piotrowska, P.Puri :Abnormal vasculature in Intestinal Neuronal Dysplasia. Arch Pathol Lab Med.; 2003
 • A.Piaseczna Piotrowska, V.Solari, P.Puri: Distribution of  interstitial cells of Cajal in the internal anal sphincter of patients with internal anal sphincter achalasia and HD. Arch Pathol Lab Med.; 2003
 • A.Piaseczna Piotrowska, V.Solari P.Puri: Heme oxygenase –2 immunoreactivity in the interstital cells of Cajal in the normal pylorus and infantile hypertrophic pyloric stenosis. Arch Pathol Lab Med.; 2003
 • Rolle U, Piaseczna-Piotrowska A, Puri P: Interstitial cells of Cajala in the normal gut and in the intestinal motility disorders of childhood. Pediatr Surg Int 2007
 • Montedonico S, Piaseczna-Piotrowska A, Roll U, Puri P: Histological stainning of rectal suction biopsies as the first investigation in patients with chronic constipation. Pediatr Surg Int 2008 
 • Solari, A.Piaseczna Piotrowska, S.Cascio, K.Unemoto, B.Chertin, P.Puri: Cyclooxygenase-2 upregulation in reflux nephropathy. J Urol; 2003
 • V.Solari, A.Piaseczna Piotrowska, S.O’Brian, P.Puri: Altered expression of interstitial cells of Cajal in congenital ureteropelvic junction obstruction. J Urol;2003
 • Solari V, Unemoto K, Piaseczna Piotrowska A, Puri P: Increased expression of mast cells in reflux nephropathy. Pediatr. Nephrol. 2004
 • Piaseczna Piotrowska A., Rolle U., Solari V., Puri P. : Interstitial Cells of Cajal in the human normal urinary bladder and in the bladder of patients with megacystis microcolon intestinal hypoperistalsis syndrome. BJU International 2004
 • Piaseczna-Piotrowska A, Dzieniecka M, Kulig A, Danilewicz M, Chilarski A:  Different distribution of C-kit positive interstitial cells of Cajal-like in the child’s  urinary bladder. Folia histological and cytobiologica, 2011
 • Piaseczna-Piotrowska, M Dzienniecka, E. Samolewicz, D. Leśniak,: Distribution of interstitial Cells of Cajal in the neurogenic bladder of children with myelomeningocele. Advances in Medical Sciences 2013
 • V.Solari, A.Piaseczna Piotrowska, P.Puri: Expression of heme oxygenase –1 and endothelial nitric oxide synthase in the lung of newborns with congenital diaphragmatic hernia and persistent pulmonary hypertension. J Pediatr Surg; 2003
 • M. Koziarkiewicz, A. Piaseczna-Piotrowska: Ocena odległych wyników leczenia dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową – powikłania płucne. Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej 2012
 • M. Koziarkiewicz, A. Taczalska , A.Piaseczna-Piotrowska : Long-term follow-up of children Witz congenital diaphragmatic hernia-observation from a single institution.Eur J Pediatr Surg.2013
 • A.Chilarski, A.Piaseczna-Piotrowska: Prenatal diagnosis of esophageal atresia. Surg. Childh. Int; 2000
 • A.Piaseczna Piotrowska, A.Chilarski: Długoodcinkowa atresia przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą – opis przypadku. Surg.Childhood Internat. 1998
 • H.Bułhak Guz, A.Chilarski, H.Grochulska Cerska, A.Piaseczna Piotrowska, J.Stąpor: Wrodzona niedrożność przełyku- wczesna i późna ocena leczenia operacyjnego.  Suplement  2 Surgery in Childhood International. 1998
 • Piaseczna-Piotrowska A: Wybrane powikłania pooperacyjne u noworodków: stanowisko chirurga. Prz.Chir.Dziec 2008
 • A.Chilarski, D.Chutnik, A.Piaseczna-Piotrowska, A.Kałużyński, K.Raczyński,  A.Dyczka, D.Kalińska-Łaszkiewicz: Powlekana siatka poliestrowa jako substytut  powłok brzucha – badania doświadczalne. Ann. Acad. Med. Siles (supl.); 1993
 • A. Chilarski, K.Pitrucha, D.Chutnik, A.Piaseczna-Piotrowska, A.Kałużyński: A new material as an abdominal wall substitute-an experimental study.  Surg. Childh.Intern. 1994
 • Piotrowska A., Jóźwiak A.: Ocena wpływu zabiegu operacyjnego na wybrane parametry układu odpornościowego u małych dzieci. Standardy  Medyczne/Problemy Chirurgii Dziecięcej, 2011
 • H.Bułhak Guz. „Odległe wyniki leczenia operacyjnego obustronnego niezstąpienia jąder” – praca doktorska 
 • H Bułhak –Guz pt.: „Wytrzewienie wrodzone – badania nad optymalizacją postępowania diagnostycznego i terapeutycznego” – praca habilitacyjna 

Badania Kliniczne:
 • Otwarte jednoramienne badanie kliniczne badające farmakokinetykę, bezpieczeństwo I skuteczność działania preparatu SPRIX (trometamina ketorolaku w formie donosowej) u pacjentów w wieku od 0 do 11 lat, którzy zostali poddani zabiegom chirurgicznym metodą otwartą.
 • Otwarte jednoramienne badanie kliniczne porównujące farmakokinetykę, bezpieczeństwo I skuteczność działania preparatu SPRIX (trometamina ketorolaku w formie donosowej) u pacjentów w wieku od 12 do 17 lat względem pacjentów dorosłych (18-64 lat), którzy zostali poddani zabiegom chirurgicznym metodą otwartą.

 data ostatniej modyfikacji 28.03.2014