Listy oczekujących

Informacje o możliwości i sposobie zapisywania się na listę oczekujących

Informujemy, że w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki obowiązują następujące zasady dotyczące kolejek oczekujących na wykonanie świadczeń zdrowotnych, zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi:

 1. Instytut zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za
  pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.
 2. Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, upoważnieni pracownicy Instytutu wpisują pacjentów na listę oczekujących, odnotowując: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, rozpoznanie lub powód przyjęcia oraz planowany termin.
 3. Wpis następuje po stwierdzeniu, że pacjent posiada wymagane skierowanie na świadczenie
  danego rodzaju.
 4. W przypadku braku skierowania, pacjent /przedstawiciel ustawowy ma obowiązek dostarczenia
  oryginału skierowania w ciągu 14 dni. Niedostarczenie skierowania skutkuje skreśleniem z listy
  oczekujących. Oryginał skierowania może być dostarczony osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłany pocztą.
 5. Przy planowaniu terminu udzielania świadczenia pracownik wpisujący pacjenta na listę oczekujących musi uwzględnić fakt konieczności przyjmowania w trybie nagłym.
 6. Planowany termin udzielania świadczenia oznaczany jest przez wskazanie daty (dzień, miesiąc,
  rok). Jeżeli przekracza on 6 miesięcy dopuszcza się wskazanie terminu z dokładnością do tygodni.
  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Instytut w
  przypadku:

  • zmiany swojego stanu zdrowia,
  • braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie,
  • rezygnacji ze świadczenia.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia planowanego terminu , a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy, Instytut ma obowiązek ustalić nowy termin i powiadomić o nim pacjenta.

  Osoba/pacjent może być skreślona z listy oczekujących z powodu:

  • wykonania świadczenia przez danego Świadczeniodawcę,
  • powiadomienia o rezygnacji przez osobę wpisaną na listę oczekujących,
  • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego Świadczeniodawcę,
  • przeniesienia osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego Świadczeniodawcy,
  • zgonu osoby wpisanej na listę oczekujących,
  • potwierdzonej przez NFZ informacji, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego Świadczeniodawcy,
  • inna przyczyna.