ZP/73/2017

Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

 

Rozstrzygnięcie: