21/2017

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika
w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Statystyki i Aparatury Medycznej

I. Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należy:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do konkursów ofert oraz sporządzanie ofert na świadczenia medyczne do NFZ.
 2. Przygotowywanie ofert w zakresie programów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia.
 3. Prowadzenie rejestru i dokumentacji umów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych zawieranych przez Instytut.
 4. Monitoring realizacji ww. umów zawartych przez Instytut, bieżąca analiza wykonania kontraktu z NFZ.
 5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji umów przez poszczególne komórki organizacyjne szpitala, eksport danych , korekta rozliczeń do NFZ.
 6. Wystawianie faktur za zrealizowane usługi medyczne.
 7. Wykonywanie miesięcznych zestawień zbiorczych realizowanych świadczeń,
 8. Aktualizacja danych w systemie informatycznym NFZ.
 9. Przygotowywanie materiałów do ofert oraz sporządzanie ofert na usługi medyczne dla kontrahentów zewnętrznych.
 10. Wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu kosztów procedur medycznych dla potrzeb statystyki, oraz dla pacjentów nieubezpieczonych.
 11. Opracowywanie kalkulacji kosztów świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów rzeczywistych i ceny świadczeń proponowanej przez NFZ.
 12. Przygotowywanie, prowadzenie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej.
 13. Opracowywanie, przetwarzanie i analiza materiałów statystycznych w obszarze działania Instytutu.
 14. Przygotowanie w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, danych statystycznych do planów, opracowań i sprawozdań,
 15. Sporządzanie sprawozdań lub udostępnianie danych do sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu statystyki publicznej, bądź określonych odrębnymi przepisami.
 16. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych na temat liczby i rodzaju wykonywanych świadczeń medycznych.

 

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Dobra, praktyczna znajomość zasad rozliczeń świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Znajomość przepisów regulujących zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
 4. Wysokie umiejętności organizacyjne.
 5. Biegła znajomość MS Office – MS Excel i Word

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.