Zapytania Ofertowe

     

 24.04.2018 1/ZO/1/2018  1/ZO/1/2018 – dostawa materiałów zużywalnych – rękawic jednorazowych oraz fartuchów włókninowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 12.04.2018 1/ZO/6/2018   1/ZO/6/2018 – wynajem sprzętu dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.