Klinika Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. ICZMP Kryspin Ryszard Niedzielski
 
 Niedzielski
 e-mail: kryspin.niedzielski@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 13 51
fax: 42 271 13 50
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora Krzysztof Bik, Zbigniew Cukras, Paweł Flont, Ewa Kołecka, Zbigniew Lipczyk.
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:
Klinika Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci jest jednym z  wiodących ośrodków specjalistycznych w kraju. Prowadzimy działalność usługową łącząc ją z działalnością naukowo-badawczą. Klinika jest placówką o trzecim poziomie referencyjnym, ukierunkowaną na leczenie ciężkich, wrodzonych wad narządów ruchu, począwszy od okresu noworodkowego dziecka. Funkcjonuje we współpracy z specjalistycznymi klinikami pediatrycznymi i neonatologicznymi Instytutu „CZMP” i innymi ośrodkami, w tym zagranicznymi. W instytucie opieka nad dzieckiem obejmuje diagnostykę od początku ciąży. W przypadku nieprawidłowości noworodek od pierwszych dni życia ma zapewnioną kompleksową opiekę ortopedyczną, która jest następnie kontynuowana w Klinice Ortopedii i Traumatologii. Wczesne rozpoczęcie diagnostyki, leczenia i systematyczne realizowanie planu terapeutycznego w doświadczonym ośrodku jest optymalnym rozwiązaniem dla dzieci z ciężkimi wadami wrodzonymi narządu ruchu. Do tej grupy pacjentów zaliczamy dzieci z: dysplazją i rozwojowym zwichnięciem stawów biodrowych, przepukliną oponowo-rdzeniową, artrogrypozą, z wrodzonymi deformacjami stóp w tym stopy końsko-szpotawe leczone współczesną metodą wg Ponsetiego zaraz po urodzeniu dziecka, stopy wydrążone, przywiedzione, piętowe, syndaktylie, makrodaktylie, polidaktylie. Ponadto zajmujemy się leczeniem wszystkich typowych wrodzonych wad kończyn górnych i dolnych. Leczymy pacjentów z jałowymi martwicami kości (np. Choroba Pethesa, Osgood-Schlattera, Haglunda), zaburzeniami rozwojowymi (mięśniopochodnym kręcz szyi), układowymi i metabolicznymi (młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, wrodzoną łamliwością kości).
 
 • Malwina Czarny-Ratajczyk, Krystyna Chrzanowska, Tadeusz Biegański, Jerzy Sułko, Dobromiła Barańska, Beta Kocyla-Karczmarewicz, Łukasz Kuszel, Lucjusz Jakubowski, Kryspin Niedzielski, Kazimierz Kozłowski.: Svere Neonatal Spondylometaphyseal Dysplasia In Two Siblings. Am. J. Med. Genet. Part (A).2009; 149A:2166-2172. (15pkt.MNiSW) IF 1,54
 • Kryspin Niedzielski, Zbigniew Lipczyk, Filip Klawe, Paweł Flont.: Ocena skuteczności osteotomii klinowej kości sześciennej i klinowatej przyśrodkowej w leczeniu przywiedzenia przodostopia. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.,2010;75(5):313-318. (9pktMNiSW)
 
 • Kryspin Niedzielski, Zbigniew Lipczyk, Filip Klawe, Paweł Flont.: Ocena skuteczności osteotomii klinowej kości sześciennej i klinowatej przyśrodkowej w leczeniu przywiedzenia przodostopia. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.,2010;75(5):313-318. (9pktMNiSW)
 
 • Grzegorz Golański, Kryspin Ryszard Niedzielski. Zastosowanie metody Ponsetiego w przypadku nieleczonej wrodzonej stopy końsko szpotawej u chłopca w wieku 4 lat i 9 miesięcy z zespołem DiGeorge’a – opis przypadku. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 2011; 76(2): 115-117. (9pkt.KBN)
 
 • Kryspin Ryszard Niedzielski, Krzysztof Małecki, Małgorzta Kosinska, Zbigniew Lipczyk. Wczesne wyniki leczenia stopy końsko szpotawej wrodzonej metoda Ponsetiego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 2011; 76(5):247-251. (9pkt.MNiSW).
 
 •  Ewa Kołecka, Kryspin Ryszard Niedzielski, Zbigniew Cukras, Małgorzata Piotrowicz. Wrodzona stopa końsko-szpotawa -występowanie rodzinne. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 2011; 76(5):252-258. (9pkt.MNiSW).
 
 • Tadeusz Biegański, Aleksander Jamsheer, Anna Sowińska, Dobromiła Barańska, Kryspin Niedzielski, Kazimierz Kozłowski, Malwina Czarny Ratajczyk. Three New Patient with FACTO: Fibular Agenesis with Ectrodactyly. Am J. Med. Genet. Part (A).2012, 158A:1542-1550.   (20MNiSW) IF-2,505
Leczenie dzieci z urazami narządów ruchu w tym urazów wielonarządowych technikami stabilizacji wewnętrznej i śródszpikowej.
Klinika Ortopedii i Traumatologii prowadzi nowoczesne leczenie operacyjne urazów narządów ruchu. Do Kliniki trafiają pacjenci z oddziałów chirurgii dziecięcej z całej Polski z urazami wymagającymi leczenia operacyjnego. Kompleksowa diagnostyka obrazowa jak klasyczna radiologia, Tomografia Komputerowa, Tomograf Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz wielospecjalistyczna opieka pediatryczna umożliwia podjęcie leczenia najcięższych urazów. Mamy do dyspozycji konsultantów w zakresie: neurochirurgii, neurologii, nefrologii, chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, kardiologii, okulistyki, laryngologii, neonatologii i pediatrii. Jesteśmy jedynym Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w makroregionie dysponującym takimi możliwościami, co w połączeniu z doświadczeniem zespołu lekarzy daje wyjątkowe w skali Polski warunki do szybkiego i prawidłowego leczenia urazów i ich skutków. W obecnym czasie Klinika Ortopedii i Traumatologii pełni rolę centrum urazowego narządów ruchu.Klinika Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci prowadzi szeroką działalność usługową pełniąc stałe 24 godzinne ostre dyżury urazowe dla pacjentów poniżej 18 roku życia. Wszyscy pacjenci z urazami narządów ruchu wymagającymi leczenia operacyjnego są przyjmowani do Kliniki. Naszym priorytetem jest:

 • komfort i rzetelna informacja dla pacjenta
 • trafna i pełna diagnoza urazu
 • zastosowanie najnowocześniejszych, w tym małoinwazyjnych metod leczenia
 • możliwy szybki powrót pacjenta do pełnej sprawności
 • stawiamy na leczenie artroskopowe urazów sportowych u dzieci i młodzieży stawu kolanowego i skokowego

W leczeniu wykorzystujemy współczesne metody naprawy i rekonstrukcji uszkodzonych urazowo elementów narządu ruchu. W szczególności należy wymienić małoinwazyjne zabiegi artroskopowych rekonstrukcji więzadeł kolana, zabiegi uszkodzeń chrząstki i łąkotek stawu kolanowego, nowoczesne sposoby zespalania kości długich.

W planach naukowych stawiamy na powstanie bazy pozwalającej na doskonalenie i rozwój metod diagnostyki, leczenia i usprawniania pacjentów w wieku rozwojowym ze schorzeniami urazowymi. Prowadzimy badania naukowe dotyczące etiologii, leczenia, zdrowotnych i ekonomicznych skutków urazów. Opracowujemy i wdrażamy programy zapobiegania i minimalizowania skutków urazów u dzieci polegających na prowadzeniu szkoleń i akcji medialnych. Stawiamy na kompleksowość i regionalny zasięg ICZMP, który umożliwi osiągnięcie europejskich standardów w  w/w zakresie, dając w konsekwencji wymierny efekt zdrowotny i ekonomiczny.

 
 •  Kryspin Ryszard Niedzielski, Norbert Guzikiewicz, Krzysztof Małecki, Grzegorz Golański. Złamania miednicy u dzieci i dorastających w urazach wielonarządowych i wysokoenergetycznych. Ortop. Traumatol. Rehabili., 2013;1(6):41-48 MNiSW (8pkt)
 • Zbigniew Lipczyk, Paweł Flont, Grzegorz Golański, Kryspin Ryszard Niedzielski. Analiza wyników złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 2011; 76(6). (9pkt.MNiSW).
 • Grzegorz Golański, Paweł Flont, Zbigniew Lipczyk, Kryspin Ryszard Niedzielski.: Ocena wyników leczenia złamań wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej u dzieci. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.,2010;75(5):306-312. (9pktMNiSW)
 • Ewa Kołecka, Kryspin Ryszard Niedzielski, Zbigniew Lipczyk, Paweł Flont.: Ocena wyników leczenia złamań kości udowej, piszczelowej i ramiennej u dzieci leczonych metodami zespolenia śródszpikowego i stabilizacji zewnętrznej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 2009; 74(3): 139-144. (6pktMNiSW)
 • Paweł Flont, Kryspin Niedzielski, Zbigniew Lipczyk, Grzegorz Golański.: Leczenie operacyjne złamań i złuszczeń bliższej części kości ramiennej u dzieci i dorastających. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 2008; 73(1):22-29. (6pkt.MNiSW)
 • Zbigniew Lipczyk, Kryspin Niedzielski, Tomasz Kraska.: Złamania szyjki kości udowej u dzieci. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.,2007; 72(1):19-24. (6pkt.MNiSW)
 Leczenie torbieli kostnych samotnych i tętniakowatych, dysplazji włóknistej, mnogich wyrośli kostnych oraz zmian nowotworowych o niskiej złośliwości u dzieci
Torbiele kości to osteolityczne zmiany nienowotworowe stwierdzane głównie u dzieci i dorastających. Opisywanych jest ponad 20 sposobów leczenia torbieli, najczęściej wymieniane są:

 • frezowanie ściany i wypełnienie torbieli przeszczepami kostnymi,
 • iniekcja do torbieli kortykosteroidów, szpiku autogennego, komórek macierzystych lub różnych materiałów kościozastępczych,
 • rozwiercanie kanału szpikowego i ściany torbieli,
 • wycięcie całej zmienionej kości.

Wyniki leczenia torbieli są niejednoznaczne. Doniesienia naukowe wskazują, że standardowe zabiegi małoinwazyjne daje duży odsetek nawrotów i do uzyskania przebudowy kostnej potrzebnych jest kilka operacji. Natomiast leczenie bardziej radykalne częściej wiążę się z występowaniem powikłań pooperacyjnych i dłuższym okresem rekonwalescencji. W ostatnim dziesięcioleciu wynaleziono kilka nowych metod leczenia związanych z wprowadzeniem nowych materiałów kościozastępczych i sposobów stabilizacji kości. Stosujemy w Klinice powyższe najnowocześniejsze sposoby leczenia torbieli, które gwarantują zminimalizowanie powikłań, szybki okres powrót do sprawności i bardzo duży odsetek wyleczenia. Opisane metody obejmują: wczesną implantacje zespoleń śródszpikowych, podawania materiałów kościozastępczych opartych na nowoczesnych technikach inżynierii materiałowej i podawanie komórek macierzystych. W przypadku bardzo zawansowanych torbieli tętniakowatych lub torbieli nawrotowych pacjentów kwalifikujemy do inwazyjnego zabiegu wycięcia części kości i zastąpieniu jej własnym przeszczepem kości. Aktualnie w Klinice prowadzone są badania nad leczeniem torbieli kostnych i złamań patologicznych związanych. Wprowadziliśmy nowe małoinwazyjne techniki operacyjne polegające na: podawaniu do torbieli komórek jądrzastych pochodzenia szpikowego pobranych od dziecka metodą zagęszczania z talerza kości biodrowej systemem BIOMET, nowego syntetycznego materiału kościozastępczego, małoinwazyjnej technice śródszpikowego rozwiercania torbieli, zastosowania argonu w powiększaniu marginesu resekcji zmiany.

 
 • Factors predictive of positive response to steroid therapy in simple bone cysts: an old trick that still works. Flont P, Kolacinska-Flont M, Niedzielski K. Int Orthop. 2013 Aug;37(8):1519-25.
 • A comparison of cyst wall curettage and en bloc excision in the treatment of aneurysmal bone cysts. Flont P, Kolacinska-Flont M, Niedzielski K. World J Surg Oncol. 2013 May 23;11:109
Leczenie nierówności kończyn dolnych metodą osteogenezy dystrakcyjnej wg Ilizarowa i blokowania chrząstek wzrostowych
Wśród przyczyn nierówności najczęściej wymienia się ropne zapalenia stawów i kości, urazy, rozwojową dysplazję stawu biodrowego oraz różnego rodzaju hipoplazje i dyspalzje kostne w tym achondroplazja. Leczenie nierówności kończyn dolnych oraz niskororosłości uzależnione jest od stopnia zaawansowania i przyczyny skrócenia. Najczęściej stosowaną metodą oprócz osteogenezy dystrakcyjnej wg Ilizarowa jest blokowanie chrząstek wzrostowych, czasowe lub trwałe. Na skutek takiego postępowania blokując chrząstkę wzrostową kończyny dłuższej doprowadza się do wyrównania długości. W przypadkach bardziej skomplikowanych z większą różnicą długości stosuje się metody wydłużania. Unikatową w skali kraju jest małoinwazyjna, bezpieczna metodą wydłużania kończyny (głównie kości udowej) przy pomocy śródszpikowego gwoździa blokowanego i monolateralnego stabilizatora zewnętrznego metodą osteogenezy dystrakcyjnej. Kolejnym zagadnieniem naukowym podjętym przez zespół jest wydłużanie kości łokciowej w chorobie mnogich wyrośli chrzęstno-kostnych. Choroba ta często prowadzi do zahamowania wzrostu kości łokciowej i znacznego kalectwa spowodowanego nierównym wzrostem obu kości przedramienia prowadzącym do podwichnięcia stawu łokciowego i nadgarstka. Stosowana w Klinice technika wydłużania kości łokciowej stanowi nowoczesną, małoinwazyjną próbę odtworzenia prawidłowej biomechaniki przedramienia. Aktualnie w Klinice Ortopedii prowadzone jest również badanie wyników leczenia przezskórnego blokowania chrząstek wzrostowych. W klinice rozpoczynamy leczenie dzieci z wrodzoną łamliwością kości gwoździami teleskopowymi rosnącymi.
 
 • Słomska B, Pilarz E, Niedzielski KR. The analysis of self-esteem based on patients` self-perception after Ilizarov limb lengthening treatment.. Pol Orthop Traumatol. 2012 Aug 9;77:46-51 (4pkt MniSW)
 • Beata Słomska, Kryspin Ryszard Niedzielski. Subiektywna ocena możliwości wykonywania codziennych czynności przez chorych leczonych metodą Ilizarowa. Kwart. Ortop. 2011; 2: 158-163. (6pktMNiSW).
 • Beata Słomska, Eliza Pilarz, Kryspin Ryszard Niedzielski: Ocena postaw rodzicielskich wobec dzieci leczonych metodą Ilizarowa. Kwart.Ortop.,2010 (1):1230-1043 (6pktMNiSW)
 • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Dorman T., Faflik J., Grzegorzewski A., Jasiewicz B., Kącki W., Kucharski R., Niedzielski K., Synder M., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Żarek S.: Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa – zbiorcza analiza z pięciu ośrodków w Polsce. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2002;67(2):197-206.(5pktMNiSW)
 • Distraction epiphysiolysis in the treatment of uneven limb length. Niedzielski K, Synder M, Borowski A.Ortop Traumatol Rehabil. 2002 Aug 30;4(4):459-63 (5pkt MNiSW)
 • Niedzielski K., Synder M.: Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu stawów rzekomych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja., Nr 4.(3/2000) Rok II,: 46 – 48. (5pktMNiSW)
Leczenie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w tym dzieci z mózgowym porażeniem (MPD)
Dzieci z MPD charakteryzują się zaburzeniem ruchu i postawy związanym z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu. Możemy wyróżnić: porażenie połowicze jednostronne i obustronne, obustronne porażenie kurczowe, mieszane, pozapiramidowe, móżdżkowe.Leczenie ortopedyczne jest kompleksowe i wymaga współpracy z wieloma specjalistami. Wśród których znajdują swoje miejsce: neurolodzy, neurochirurdzy, rehabilitanci, fizjoterapeuci, psycholodzy, ortotycy.Zespół Kliniki Ortopedii w ICZMP jest znakomicie przygotowany pod względem udzielania świadczeń leczniczych, ukończył specjalistyczne kursy w Polsce i za granicą.W klinice od wielu lat stosujemy program leczenia spastyczności toksyną botulinową jak i zajmujemy się leczeniem operacyjnym. Możemy wyróżnić zabiegi na mięśniach w tym frakcjonowane ich wydłużanie czy zabiegi na ścięgnach. W zależności od przykurczy stawowych wykonujemy zabiegi na stawach, tak zwaną kapsulotomię czyli uwolnienie torby stawowej i więzadeł. W utrwalonych przykurczach wykonujemy zabiegi kostne, czyli osteotomie, „przecięcie kości”, celem poprawy kształtu i funkcji. Natomiast w wybranych przypadkach wykonujemy ostateczne usztywnianie stawów poprzez usuwanie elementów chrzęstnych powierzchni stawowych, czasami musimy wykonać resekcję części stawu. Leczenie operacyjne zarówno toksyną botulinową czy wymienionymi wyżej zabiegami chirurgicznymi zawsze połączone jest z dalszą rehabilitacją i zaopatrzeniem ortopedycznym.
Leczenie operacyjne stopy płasko-koślawej w wybranych neurologicznych i genetycznych jednostkach chorobowych
Występowanie płaskostopia u dzieci jest dość powszechne i najczęściej wymaga jedynie leczenia zachowawczego. Natomiast wada ta w przypadku dzieci z chorobami neurologicznymi (MPD, wady dysraficzne) i/lub genetycznymi (zespoły wiotkości, Z. Downa) może znacznie ograniczyć możliwość lokomocji pacjenta. W Klinice aktualnie wykonuje się małoinwazyjny, nowoczesny zabieg artroryzy. Polega on na blokowaniu stawu skokowo-piętowego za pomocą specjalnej śruby metodą spopularyzowaną przez M. Del. Peligrini. Zabieg ten dedykowany jest szczególnie dla dzieci z wiotkością narządów ruchu w tym ze znacznymi deformacjami stóp płasko-koślawych nie poddającymi się w procesie długotrwałego leczenia zachowawczego. Celem naukowym jest poznanie wyników takiego leczenia, oznaczenie optymalnego wieku i deformacji do takiego leczenia. Obecne wczesne wyniki tej metody są bardzo chwalone przez dzieci jak i ich rodziców.
Leczenie niestabilności stawu udowo-rzepkowego (zwichnięcia rzepki nawrotowe i nawykowe)
Prowadzimy kompleksowe badania kliniczne, radiologiczne, izokinetyczne w celu oceny wyników leczenia operacyjnego pacjentów z nawrotowym i nawykowym zwichnięciem rzepki. Stosujemy najnowsze techniki operacyjne począwszy od rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (mpfl) ze ścięgna mięśnia przywodziciela wielkiego jak i anatomiczną rekonstrukcję tego więzadła ze ścięgna mięśnia smukłego. Obecnie prowadzimy badania prospektywne trwające już ponad trzy lata nad leczeniem nawrotowego zwichnięcia rzepki i współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które dysponują wysokorozwiniętymi technologicznie urządzeniami do pomiaru wydolności mięśniowej (izokinetyka). Badanie to wchodzi w skład Grantu Ministerstwa Nauki dla Młodych Naukowców.
Badania epidemiologiczne związane z oceną infestacji pasożytniczych i wybranych infekcji związanych współwystępowaniem zapalenia stawów
Wykonujemy kompleksowe badania immunologiczne w celu wykrycia infekcji pasożytniczych i bakteryjnych w zapaleniach stawów u dzieci i młodzieży.
 
 • Kryspin Ryszard Niedzielski, Krzysztof Małecki. Analiza wpływu zakażeń Ascaris Borelia, Toxocara, Toxoplasma, Mycoplasma na wystąpienie i przebieg choroby Perthesa – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatol. Rehab., 2013; 3(6): Vol.15,245-252 8pkt (MNiSW)
Zastosowanie komórek jądrzastych (macierzystych) pochodzenia szpikowego w ortopedii i truamatologii (tzw. autogenne czynniki wzrostu izolowane ze szpiku
W ostatnich latach leczenie komórkami macierzystymi zostało wprowadzone również do ortopedii i traumatologii. Pobranie i podanie komórek macierzystych jest zabiegiem małoinwazyjnym, najczęściej stosuje się je w leczeniu chorób tkanek miękkich (ścięgien i mięśni). Aktualnie prowadzone są badania naukowe mające na celu potwierdzenie skuteczności ich stosowania w leczeniu chorób stawu kolanowego, biodrowego i kręgosłupa. Pobierania komórek macierzystych w naszej klinice jest bezpieczne i małoinwazyjne, wykonujemy nakłucie szpiku talerza biodrowego, a następnie pobrany materiał poddajemy wirowaniu, zagęszczeniu, koncentracji i podaniu. Komórki macierzyste stosujemy w leczeniu następujących schorzeń: zmiany torbielowate kości (guzy łagodne kostne), leczenie zaburzeń zrostu kostnego w tym stawy rzekome, wspomaganie leczenia ubytków chrzęstnych stawu kolanowego, skokowego i leczenie wspomagające w rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego. Podanie komórek macierzystych w miejsce zakotwiczenia końców przeszczepu rekonstruowanego więzadła krzyżowego i do stawu daje szansę na szybsze jego wygojenie, uzyskanie pożądanej wytrzymałości i szybszy powrót do sprawności. Wg piśmiennictwa podanie komórek macierzystych pozwala skrócić czas wygajania do 3 miesięcy i zoptymalizować rehabilitację.Aktualnie w chorobie Perethesa nie jest znane leczenie przyczynowe. Od wielu lat stosujemy w klinice różne typy leczenie operacyjnego deformacji kostnych powstałych w następstwie choroby. Jako innowacje wprowadziliśmy również leczenie tej choroby komórkami macierzystymi, mając na uwadze możliwości regeneracyjne tej terapii.
PUBLIKACJE:
 • Waldemar Mróz, Bogusław Budner, Renata Syroka, Kryspin Niedzielski, Grzegorz Golański, Anna Slósarczyk, Dieter Schwarze, Timothy E. L. Douglas „In vivo implantation of porous titanium alloy implants coated with magnesium-doped octacalcium phosphate and hydroxyapatite thin films using Pulsed Laser Depostion” has been accepted for publication in the Journal of Biomedical Materials Research: Part B – Applied Biomaterials. Manuscript JBMR-B-13-0530.R1 (25pktMNiSW) IF 2,834. 2014r
 • Paweł Flont, Marta Kolacinska-Flont, Kryspin Niedzielski. A comparison of cyst Wall curettage and en bloc excision In the treatment of aneurysmal bone cysts. World Journal of Surgical Oncology. 2013,11:109. (20pktMNiSW)IF1,12
 • Paweł Flont, Marta Kolacinska-Flont, Kryspin Niedzielski. Factors predictive response to steroid therapy in simple bone cysts: an old trick that still works. International Orthopedics (SICOT) DOI 10.1007 soo264—013-1912-7 Published online 31 May 2013 (25pktMNiSW)IF 2,03
 • Kryspin Niedzielski, Sindut R., Cholewa Kowalska K., Kokoszka J., Łączka M. An in vivo study of the New generation of bioactive Glass-ceramics as a bone substitute. Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A. 2011; 52(3): 63-66.IF-0,457 (27pktMNiSW)
 • W Mróz, A Bombalska, B. Budner, S. Burdyńska, M. Jedyński, A. Prokopiuk, E Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, A. Niedzielska, K. Niedzielski. Comparative study of hydroxypatite and ostaecalcium phopsphate coating deposited on metallic implants by PLD methode. Appl. Physys A (2010) 101: 713-716 (27pkt MNiSW) 1.765 IF
 • W. Mróz, A. Bombalska, S. Burdyńska, M. Jedyński, A. Prokopiuk, B. Budner, A. Ślósarczyk, A. Zima, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, K. Niedzielski.: Structural studies of magnesium moped hydroxyapatite coatings after osteoblast culture. Journal of Molecular Structure 977 (2010) 145-152. 20pktMNiSW) 1.551 IF
 • Malwina Czarny-Ratajczyk, Krystyna Chrzanowska, Tadeusz Biegański, Jerzy Sułko, Dobromiła Barańska, Beta Kocyla-Karczmarewicz, Łukasz Kuszel, Lucjusz Jakubowski, Kryspin Niedzielski, Kazimierz Kozłowski.: Svere Neonatal Spondylometaphyseal Dysplasia In Two Siblings. Am. J. Med. Genet. Part (A).2009; 149A:2166-2172. (15pkt.MniSW) IF 1,54
 • Tadeusz Biegański, Aleksander Jamsheer, Anna Sowińska, Dobromiła Barańska, Kryspin Niedzielski, Kazimierz Kozłowski, Malwina Czarny Ratajczyk. Three New Patient with FACTO: Fibular Agenesis with Ectrodactyly. Am J. Med. Genet. Part (A).2012, 158A:1542-1550.       (20pktMNiSW) IF-2,505
Realizowane projekty:
 • W latach 2009 – 2011 Pracownicy Kliniki Ortopedii i Traumatologii byli podwykonawcami w Europejskim projekciewspółfinansowanym przez NCBiR: Eureka – E! 3033 „ Badania in vivo integracji z tkanką kostną implantów pokrytych nanokompozytami warstwowymi złożonymi z warstwy dyfuzyjnej z azotku tytanu i hydroksyapatytów domieszkowanych bioelementami i bioszkłami”  
 • Grant promotorski:
  KBN Nr N N403 586638, okres trwania grantu od 15.04.2010 do 30.06.2012 „Porównanie skuteczności leczenia różnymi metodami torbieli kostnych u dzieci i dorastających”  
 • Grant ministerski „Młody Naukowiec” na lata 2011-2014 nr zadania 2012/59-MN, Tytuł zadania: „Analiza kliniczna, radiologiczna i izokinetyczna u pacjentów z nawrotowym zwichnięciem rzepki leczonych z zastosowaniem ścięgna mięśnia przywodziciela wielkiego do rekonstrukcji mpfl – badanie prospektywne”
Awanse naukowe doktoraty:
 • Beata Marzena Słomska Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tytuł „ Ocena jakości życia pacjentów leczonych metodą Ilizarowa” nadany 18 stycznia 2011r Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Paweł Flont Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tytuł „Porównanie skuteczności leczenia różnymi metodami torbieli kostnych u dzieci i dorastających” nadany Uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 6.11.2012r
 
 
Współpraca zagraniczna – wykonawca „UCSF Limb study”
University of California, San Francisco, Institute for Human GeneticsJest to międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie finansowane z grantu Narodowego Instytut Zdrowia w USA (National Institute of Health) mające na celu określenie genów regulatorowych odpowiedzialnych za powstanie malformacji kończyn.W zakresie biomateriałów współpraca z: Department of Biomaterials, Radboud University Medical Center Nijmegen, 309 Tandheelkunde, P.O. Box 9101, 6500 HB Nijmegen, the Netherlands w latach 2012, 2013W Polsce w zakresie biomateriałów współpraca:

 • Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Gen. S. Kaliskiego 2,       00-908 Warsaw, Poland
 • Faculty of Material Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
Organizacja konferencji naukowych:

Klinika Ortopedii i Traumatologii w 2009 roku była organizatorem międzynarodowego XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Łódź 28 – 30 Maj 2009. Tematyka: Choroby stawu udowo – rzepkowego; Urazy wielonarządowe, wielomiejscowe i wielopoziomowe; Tematy wolne.

W 2014r Klinika Ortopedii i Traumatologii będzie organizatorem XX Konferencji Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce A.S.S.A.M.I., które odbędzie się w dniach 13 -15 Listopad 2014r w Uniejowie.

Obecnie Klinika Ortopedii i Traumatologii z powodu reorganizacji może zapewnić dla rodziców przebywanie na sali z dzieckiem przez całą dobę. Do dyspozycji rodziców jest również hotel położony w tym samym budynku, natomiast w razie potrzeby rodzic lub opiekun prawny może otrzymać miejsce do spania na sali chorych gdzie przebywa ich dziecko. W ten sposób staramy się zapewnić komfort psychiczny dla dziecka i opiekuna i zmniejszyć poziom lęku u dzieci.

 
  data ostatniej aktualizacji: 07.07.2014©iar