Ogłoszenie 1/2014

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu “ Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert , którego przedmiotem jest sprzedaż surowców wtórnych w postaci odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01), odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) i odpadów opakowaniowych ze szkła (15 01 07).

Szczegółowe warunki konkursu i wzór umowy udostępnia się w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00 lub do pobrania ze strony: www.iczmp.edu.pl zakładka: „ogłoszenia” (w dole strony) ,
Ogłoszenie 1/2014

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Instytutu CZMP w Łodzi ( Budynek Szpitala Ginekologiczno-Położniczego, poziom 1, pokój nr 39a) do dnia 15 maja 2014 r do godz. 12.00 zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Instytut “ Centrum Zdrowia Matki Polki” ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
“ Konkurs ofert na sprzedaż surowców wtórnych “.
Nie otwierać przed dniem 15 maja 2014 r , godz. 12.00”

lub przesłać na powyższy adres.
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami : Elżbieta Jaworska 42 271 17 38
Anna Pasińska tel. 42 271 17 39

Wzór oferty, oświadczeń i umowy z załącznikach do Regulaminu konkursu.