Konkursy ofert

Archiwum:
2016, 2015

 

15.10.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIEZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHW ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
05.10.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:
02.10.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
31.08.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
27.08.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.08.2018

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu działalności statutowej.kod grupy (CPV-79212000-3)

PRZEDMIOT KONKURSU:
09.08.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
27.07.2018

 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektów

PRZEDMIOT KONKURSU:
09.07.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ

W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
21.06.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W KLINICE POŁOŻNICTWA, PERINATOLOGII I GINEKOLOGII INSTYTUTU
„CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
01.06.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
30.05.2018

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”

PRZEDMIOT KONKURSU:
23.04.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B I/LUB W ZAKRESIE BADAŃ URODYNAMICZNYCH W KLINICE CHIRURGII, UROLOGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
15.05.2018

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASRTONOMICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA ŚNIADAŃ DLA GOŚCI HOTELU ESKULAP

PRZEDMIOT KONKURSU:
23.04.2018 DYREKTOR „INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI
(UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)
PRZEDMIOT KONKURSU:

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

    Ogłoszenie o konkursie

    Regulamin

    Z1 – Formularz oferty

    Z2 – Formularz Cenowy

    Z3 – Wykaz zrealizowanych usług

    Z4 – Wykaz sprzętu

    Z5 – Wzór umowy

    Z6 – Wzór oświadczenia składanego w przedmiocie powiązań z Oferentami

07.05.2018

Odpowiedzi

09.05.2018

Odpowiedzi 2

29.05.2018

Wyniki

18.04.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych w następujący sposób:

1)  Realizowanie w laboratorium w miejscu udzielania świadczeń następujących badań:

 1. a)      wykonywanie badań  histopatologicznych,
 2. b)      wykonywanie  badań śródoperacyjnych
 3. c)      weryfikacje cytologiczne (weryfikacja co 10 szkiełka z obejrzanych przez skrinerki)

2)udzielanie konsultacji patomorfologicznych w niejednoznacznych diagnostycznie przypadkach

3)wykonywanie i ocena biopsji cienkoigłowych w  Poradni Onkologicznej i Chorób Sutka

4)w przypadku zaistniałej konieczności wykonania przeprowadzenie materiału tkankowego do postaci bloczków.

 1. Świadczenia udzielane będą w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (miejsce udzielania świadczeń), z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu Udzielającego zamówienie. Strony przyjmują, że świadczenia będą wykonywane co najmniej 7 godzin w miesiącu zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie harmonogramem.
 2. Umowa może być zawarta na czas określony, termin rozpoczęcia udzielania świadczeń    zdrowotnych 1maj 2018 roku.
 3. W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i złożą prawidłowo wypełniony formularz oferty.

 

Warunki wymagane od oferentów:

 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji usług tego samego rodzaju
 • Oferentem może być wyłącznie lekarz posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie patomorfologii, który posiada działalność objętą składaną ofertą zgodnie z właściwym wpisem do rejestru w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz świadczeń zdrowotnych. Posiadanie stopnia doktora nauk medycznych będzie dodatkowym atutem
 • Oferent musi posiadać min. 15 letnie, udokumentowane  doświadczenie w zakresie patomorfologii ginekologicznej i pediatrycznej, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.

 

 

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , w sekretariacie Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym  ICZMP lub w Dziale Kadr i Płac , Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 25 kwietnia 2018 r. , w godz. 1000 – 1400

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: II, pokój nr 9, Dział Współpracy Naukowej i Badawczej.

Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2018 r., do godz .15.00

 

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych

w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej ICZMP .

Nie otwierać przed 26 kwietnia 2018r., do godz . 10.30

 

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 26 kwietnia 2018., godz .10.30, sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 28 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 

Regulamin konkursu

27.04.2018

22.03.2018

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń – Dziale Przyjęć B w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek w godz. od 15.05 do 7.30 dnia następnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. zapewnienie pełnieniu dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń – Dziale Przyjęć B od soboty godz. 7.30 do poniedziałku godz.7.30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

( dalej: Przedmiot umowy )

 1. Świadczenia obejmują w szczególności:
 2. sprawowania opieki medycznej nad pacjentami zgłaszającymi się do Działu Przyjęć
 3. badanie lekarskie zgłaszających się do Izby Przyjęć B pacjentów,
 4. ustalenie rozpoznania, kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego,
 5. przyjęcie pacjentów do wybranych klinik Instytutu,
 6. wpis pacjentów na listę oczekujących na przyjęcie do wybranej kliniki,
 7. w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w klinikach Instytutu uzgodnienie przyjęcia w innym szpitalu jeżeli pacjent tego wymaga,
 8. wykonywanie doraźnych zabiegów medycznych w Izbie Przyjęć B,
 9. prowadzenie postępowania resuscytacyjnego do czasu przybycia zespołu anestezjologicznego,

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem

 1. Warunki wymagane od oferentów:
 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
 1. posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub
 2. posiadający tytuł specjalisty z zakresu pediatrii uzyskany w nowym trybie
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Oferent musi posiadać, w okresie ostatnich 5 lat,  co najmniej 3 – letniego doświadczenia, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.

 

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac , Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 28 marca 2018 r. , w godz. 1000 – 1400

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: II, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2018 r., do godz . 10.00

 

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

w zakresie pediatrii w Dziale Przyjęć B w Instytucie CZMP w Łodzi.

Nie otwierać przed 29.03.2018 r., do godz . 10.30

 

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 29.03.2018 r., do godz . 10.30 sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

Zmiana Terminu rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2018

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 28 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Regulamin konkursu

Zmiana Terminu rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2018

08.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu odnawialnego (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki odnawialnej (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”

13.07.2018 r.:

07.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”

02.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

usługa polegająca na kampanii promocyjnej w formie emisji spotów radiowych dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

20.02.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII   W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

20.02.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B I/LUB W ZAKRESIE BADAŃ URODYNAMICZNYCH W KLINICE CHIRURGII, UROLOGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

15.02.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

26.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

26.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz dostarczeniu materiałów promocyjnych dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

18.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

28.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W Z KRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

15.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

05.12.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT  W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
12.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
22.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu Diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” w Łodzi

Odpowiedzi na pytania 29.09.2017

20.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
15.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 (kod grupy CPV-79212100)
 27.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

 17.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZENIA USŁUG  MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, RENTGENODIAGNOSTYKI ORAZ ULTRASONOGRAFII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

 12.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 12.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 12.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT  W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie)ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA I DOSTAWY INDYWIDUALNYCH DAWEK LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH  DO INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL.RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

 19.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI   ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

 30.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania końcowego stanu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację celu, oceny uzyskanych efektów oraz informację o stopie zwrotu ze WSPARCIA udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa w postaci kapitału i odsetek z tytułu umowy o udzielnie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (kod grupy CPV: 79212100-4)

 • Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
  ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
  NIP 729-22-42-712 REGON 471610127
 23.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT  W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ ).

 13.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”.

 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Konkurs ofert  na dzierżawę części powierzchni ścian w salach chorych i innych pomieszczeniach na terenie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 oraz w kompleksie hotelowym z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej DSTS.

Odpowiedzi na pytania 21.02.2017