Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej_

Kierownik Kliniki: malinowski - Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej_ prof. dr n. med. Andrzej Malinowski
Konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
e-mail: sek27@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 11 31
fax: 42 271 11 30
 
Pracownicy z tytułem naukowym profesora:  Andrzej Malinowski
 
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora:  Grażyna Maciołek-Blewniewska, Michał Wojciechowski
 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: 
 • Ocena technik małoinwazyjnych w leczeniu operacyjnym chorób narządów płciowych u kobiet
  • Cel badania: Analiza wskazań i powikłań całkowitego laparoskopowego wycięcia macicy ze wskazań nieonkologicznych na podstawie danych operacyjnych 158 pacjentek operowanych w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej ICZMP w Łodzi w okresie od czerwca 2006 r. do września 2011roku. 
  • Wnioski: Histerektomia laparoskopowa powinna być alternatywną drogą do histerektomii brzusznej wszędzie tam gdzie może być wykonywana bezpiecznie.
  • Malinowski A, Makowska J, Antosiak B. Całkowite laparoskopowe wycięcie macicy- wskazania i powikłania u 158 pacjentek. Gin.Pol., 2013, 84, 252-257.
 • Laparoskopia w leczeniu operacyjnym nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych
  • Cel badania: Ocena efektywności, skuteczności, i bezpieczeństwa w wykonywaniu całkowitego laparoskopowego wycięcia macicy (TLH – total laparoscopic hysterectomy) z limfadenektomią w porównaniu z histerektomią na drodze laparotomii w terapii raka endometrialnego trzonu macicy. Technika całkowitego  laparoskopowego wycięcia macicy (total laparoscopic hysterectomy – TLH) z limfadenektomią stanowi obecnie najlepszą alternatywę dla histerektomii na drodze laparotomii w przypadku raka endometrium.
  • Wnioski: Technika całkowitego laparoskopowego wycięcia macicy (total laparoscopic hysterectomy – TLH) z limfadenektomią stanowi obecnie najlepszą alternatywę dla histerektomii na drodze laparotomii w przypadku raka endometrium. Procedura ta pozwalała na osiągnięcie porównywalnych efektów terapeutycznych jak w  przypadku laparotomii, jednocześnie powodując spadek liczby powikłań. Całkowite laparoskopowe wycięcie macicy z limfadenektomią w terapii raka endometrium stanowi procedurę bezpieczną i wykonalną.
  • Malinowski A, Majchrzak-Baczmańska D, Pogoda K, Maciołek-Blewniewska G, Antosiak B. Ocena całkowitej laparoskopowej histerekomii z limfadenectomią w operacyjnym leczeniu raka endometrium. Gin.Pol., 2013, 84, 197-205.
   Majchrzak-Baczmańska D, Antosiak B, Malinowski A. Operacyjne leczenienie raka endometrium: laparotomia czy laparoskopia? Przegląd Menopauzalny, 2013, 2, 125-131.
  • Malinowski A, Majchrzak-Baczmańska D, Pogoda K, Maciołek-Blewniewska G, Antosiak B. Ocena całkowitej laparoskopowej histerekomii z limfadenectomią w operacyjnym leczeniu raka endometrium. Gin.Pol., 2013, 84, 197-205.
   Majchrzak-Baczmańska D, Antosiak B, Malinowski A. Operacyjne leczenienie raka endometrium: laparotomia czy laparoskopia? Przegląd Menopauzalny, 2013, 2, 125-131.
 • Ocena bezpieczeństwa w stosowania siatek polipropylenowych w zaburzeniach statyki narządów płciowych.
  • Cel badania: Ocena bezpieczeństwa i wczesnych wyników leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych (ZSNP) przy zastosowaniu siatek polipropylenowych w zależności od rodzaju zastosowanej siatki i techniki jej zakładania.
  • Wnioski: Na podstawie przeprowadzonego badania nie wykazano przewagi któregokolwiek z gotowych zestawów do leczenia POP. Pomimo stosowania odmiennych systemów do zakładania siatek i przeciągania ramion przez powłoki (przez otwór zasłoniony lub wiązadło krzyżowo-kolcowe) w grupach Prolift Anterior vs Pelvimesh Anterior oraz Prolift Posterior vs Pelvimesh Posterior nie wykazano istotnych statystycznie różnic dotyczących występowania wczesnych powikłań śród- i pooperacyjnych oraz skuteczności leczenia POP
  • Malinowski A, Antosiak B, Maciołek-Blewniewska G, Banach R. Evaluation of safety and effectiveness of POP (Pelvic Organ Prolapse) treatment using polypolypropylene mesh depending on the technique and the kind of the mesh applied. Gin.Pol., 2013, 84, 596-602
 • Badania nad czynnikami etiopatogenetycznymi zmian rozrostowych endometrium.
  • W klinice są obecnie prowadzone dwa odrębne projekty badawcze oceniające ekspresję molekuł adhezyjnych oraz białek supresorowych w materiale z wyskrobin z jamy macicy oraz w materiale pooperacyjnym.
  • Rozpuszczalne formy molekuł adhezyjnych w surowicy krwi pacjentek z nowotworami złośliwymi narządów płciowych.
   • Wojciechowki M, Ordon W, Głowacka A, Malinowski A. Serum level of L1CAM and ALCAM In women with ovarian or endometrial cancer-pilot study. International Journal of Gynecological Cancer • October 2013, Vol. 23, Issue 8, Supplement 1, p. 1012
  • Ocena ekspresji genów DCC i FHIT w zmianach rozrostowych endometrium
   • W. Ordon, M. Wojciechowski,  A. Malinowski.  Expression of suppressor genes: DCC, FHIT, proliferation marker Ki-67 in endometrial cancer and endometrium. International Journal Of Gynecological Cancer. October 2013 Vol 23.  Issue 8, Supplement 1, page 301
  • Badania nad czynnikami etiopatologicznymi w niepłodności i poronieniach nawykowych.
  • Analiza wybranych trombofilii wrodzonych u kobiet z niepowodzeniami rozrodu w wywiadzie. Ocena przebiegu ciąży, częstości występowania i skuteczności profilaktyki w przebiegu kolejnej ciąży.
 
PUBLIKACJE: 
 
  1. Andrzej Malinowski, Justyna Makowska, Beata Antosiak.
   Całkowite laparoskopowe wycięcie macicy – wskazania i powikłania u 158 pacjentek
   Ginekol Pol 2013 : T.84, nr 4, s.252-257
  2. Andrzej Malinowski, Dominika Majchrzak-Baczmańska, Krzysztof Pogoda, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Beata Antosiak.
   Evaluation of total laparoscopic hysterectomy with lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancers Ginekol Pol 2013 : T.84, nr 3, s.197-205
  3. H. Motak-Pochrzęst, Andrzej Malinowski.
   Occurrence of immunological disturbances in patients with recurrent miscarriage (RM) of unknown etiology Neuroendocrinol Lett 2013 : V.34, no.7, pp.101-107
  4. Renata Banach, Beata Antosiak, Grażyna Blewniewska, Andrzej Malinowski.
   Ocena bezpieczeństwa i wczesnych wyników leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych (ZSNP) w zależności od rodzaju zastosowanej siatki i techniki jej zakładania Ginekol Pol 2013 : T.84, nr 7, s.596-602
  5. Dominika Majchrzak-Baczmańska, Beata Antosiak, Andrzej Malinowski.
   Operacyjne leczenie raka endometrium: laparotomia czy laparoskopia?
   Prz Menopauz 2013 : R.12, nr 2, s.125-131
  6. Andrzej Malinowski, Krzysztof Pogoda.
   Całkowita laparoskopowa radykalna histerektomia z obustronną limfadenektomią miedniczą w leczeniu raka szyjki macicy w stadium IB : opis przypadku Ginekol Pol 2012 : T.83, nr 2, s.136-140
  7. Jan Bieńkiewicz, Hanna Romanowicz-Makowska, Andrzej Malinowski.
   Rak endometrium a adiponektyna Prz Menopauz  2012 : V.16, nr 6, s.490-494
  8. Dariusz Owczarek, Andrzej Malinowski.
   Zasady usuwania torbieli endometrialnych jajników ze szczególnym uwzględnieniem rezerwy jajnikowej
   Prz Menopauz 2012 : V.16, nr 5, s.404-411
  9. L. Kowalczyńska, T. Ferenc, Michał Wojciechowski, A. Mordalska, Krzysztof Pogoda, Andrzej Malinowski.
   ACE I/D polymorphism in Polish patients with endometriosis
   Ginekol Pol 2011 : T.82, nr 2, s.102-107
  10. Andrzej Malinowski, Michał Radwan.
   Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych : algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych Perinat Neonat Ginekol 2011 : T.4, nr 1, s.27-36
  11. I. Nowak, Andrzej Malinowski, H. Tchórzewski, E. Barcz, Jacek Wilczyński, M. Banasik, M. Gryboś, M. Kurpisz, W. Łuszczek, E. Majorczyk, A. Wiśniewski, D. Senitzer, J. Yao Sun, P. Kuśnierczyk.
   HLA-C C1C2 heterozygosity may protect women bearing the killer immunoglobulin-like receptor AA genotype from spontaneous abortion J Reprod Immunol 2011 : V.88, no.1, s. 32-37
  12. M. Wilczyński, Beata Antosiak, Andrzej Malinowski.
   Laparoskopowe zaopatrzenie przetoki pęcherzowo-pochwowej Prz Menopauz 2011 : T.10, nr 3, s.218-221
 
Współpraca międzynarodowa: 
 
 • University Women Hospital, Tubingen, Germany,prof. D.Wallwiener
 • Department of Obstetrics  and Gynecology, Clermont-Ferrand ,dr R.Botchorishvili
 • State Medical University,Odessa,Ukraine, prof. I. Gladchuk
 
Realizowane projekty: 
 
 
Awanse naukowe: 
 
 
Organizowane konferencje naukowe: 
 • W latach 2011-2014 Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej była organizatorem 2 konferencji naukowych.
  Co nowego w endometriozie i ginekologii operacyjnej, 21-22 czerwca 2013 r., Łódź
 28.05.2014©iar