Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu

Kierownik Kliniki: prof. zw. dr  hab. n. med. Krzysztof Szaflik
 
e-mail: sek20@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 11 81
fax: 42 271 11 80
 
Pracownicy z tytułem naukowym profesora:  Krzysztof Szaflik
 
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora:  Renata Banaszczyk, Adam Bielak, Katarzyna Janiak, Wiesław Niwald
 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: 
 
 • Terapia wewnątrzmaciczna płodu –  korekcja i zmniejszenie destrukcyjnych następstw wad lub choroby płodu.
  • TTTS – / twin – to – twin transfusion syndrome / – zastosowanie laseroterapii w likwidowaniu anastomoz naczyniowych pomiędzy dawcą, a biorcą w zrębie łożyskowym
   1. Leczenie zespołu przetoczenia między płodami /TTTS/ – porównanie dwóch terapeutycznych metod – amnioredukcji i laseroterapii.
    Krzysztof  Szaflik, Patrycja  Nowak, Adam  Bielak, Iwona  Maroszyńska, Maria  Respondek-Liberska, Katarzyna  Janiak, Marta  Czaj, Justyna  Wojtera, Waldemar  Krzeszowski, Kamila  Sobczuk
    Ginekol Pol 2013; 84(01):24-31
 • Uropatie zaporowe – zastosowanie shuntu pęcherzowo – owodniowego lub laserowe zabiegi usunięcia zastawki cewki tylnej
   1. Analiza porównawcza wyników terapii wewnątrzmacicznej obustronnej i jednostronnej uropatii zaporowej.
    Justyna  Wojtera, Kamila  Sobczuk, Ewa Draga, Anna Paseczna-Piotrowska, , Elżbieta Jaskólska, Krzysztof  Szaflik
    Ginekologia  Polska 2014; 85(03):185-191
   2. Krzysztof Szaflik, Justyna Wojtera.
    „Chirurgia płodu w zakresie układu moczowego” –  rozdział  str. 49-70.
    Książka pt. „ Nefrologia noworodka”  – pod redakcją Marii Borszewskiej-Kornackiej i Marii Roszkowskiej-Blaim,  Wydawnictwo  Medipage, 2012,  ISBN 978-83-61104-67-4
 • NIHF – / nieimmunologiczny obrzęk płodu / – odbarczanie nieprawidłowych zbiorników płynu – hydrothorax, ascites, polihydramnion
   1. Terapia wewnątrzmaciczna w nieimmunologicznym obrzęku płodu (NIHF) – analiza 38 przypadków Kamila Sobczuk, Justyna Wojtera, Ewa Draga, Ewa Gulczyńska, Katarzyna Janiak, Krzysztof Szaflik Ginekologia Polska 2014 85,92-100.
   2. Terapia wewnątrzmaciczna płodu z obrzękiem nieimmunologicznym oraz masywnym wysiękiem opłucnowym – analiza przypadku klinicznego
    Kamila  Sobczuk, Justyna  Wojtera, Zbigniew  Celewicz, Krzysztof  Szaflik
    Ginekologia Polska 2013; 84(05):390-394
 • Wodogłowie – zastosowanie zastawek komorowo – owodniowych
   1. Marta Czaj, Krzysztof Szaflik.
    „Terapia wewnątrzmaciczna płodu z wodogłowiem” – rozdział  str. 179-185.
    Książka pt. „ Przypadki kliniczne w perinatologii”  – pod redakcją Mirosława Wielgosia i
    Pawła Kamińskiego,  Wydawnictwo  Medical Education Sp. zo.o., 2012,  ISBN 978-83-
    62510-44-3
 • Potworniak u płodu – operacja na otwartej macicy lub operacja fetoskopowa z zastosowaniem lasera lub fal radiowych.
 • Gastroschisis – amnioinfuzja wymienna
 • Małowodzie / Wielowodzie – amnioinfuzja / amnioredukcja
 • Torbiele płodu – jajnika, krezki, nerki – nakłucie jednorazowe bądź założenie shuntu
 • Choroba hemolityczna płodu – transfuzje uzupełniające
 • CALM – / zwyrodnienie gruczołowo – torbielowate płuc płodu / – usunięcie torbieli płuc płodu z zastosowaniem shuntu odbarczającego
 • Sekwestr płuca – laserowa koagulacja naczyń sekwestru
 • Przepuklina przeponowa – procedura FETO
 • Kompleksowa diagnostyka prenatalna
  • Kompleksowa diagnostyka prenatalna,
  • amniopunkcja wczesna 10-14 tydzień,
  • amniopunkcja późna 15-20 tydzień,
  • biopsja trofoblastu (CVS),
  • kordocenteza genetyczna,
  • amnioinfuzja diagnostyczna.
 • Inwazyjne techniki diagnostyczne umożliwiają wczesne, pewne wykrywanie wad związanych z anomaliami chromosomalnymi.
  • Diagnostyka inwazyjna chorób płodu
   • Amniopunkcja diagnostyczna
  • ocena dojrzałości płynu owodniowego,
  • diagnostyka choroby hemolitycznej,
  • ocena mikrobiologiczna i wirusologiczna płynu owodniowego.
  • Kordocenteza diagnostyczna
  • diagnostyka choroby hemolitycznej,
   1. Krzysztof Szaflik, Justyna Wojtera, Waldemar Krzeszowski, Ewa Draga, Tomasz Szaflik, Marta Kostrzewa.
    „Inwazyjna diagnostyka prenatalna” – rozdział 27 str. 629-645.
    Książka pt. „Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii” – pod redakcją Marka Pietrygi i Jacka Brązerta, wydawnictwo Exemplum 2012, ISBN 978-83-62690-06-0
   2. Krzysztof Szaflik
    „Płód jako pacjent” – rozdział 27 str. 325-348.
    Położnictwo Tom 3 „Operacje w położnictwie”  – pod redakcją Grzegorza H. Bręborowicza,
    Wydawnictwo  Lekarskie PZWL, 2012,  ISBN 978-83-200-4272-6
 
PUBLIKACJE: 
 
  1. Terapia wewnątrzmaciczna w nieimmunologicznym obrzęku płodu (NIHF)
   – analiza 38 przypadków
   Kamila Sobczuk, Justyna Wojtera, Ewa Draga, Ewa Gulczyńska, Katarzyna Janiak, Krzysztof Szaflik
   Ginekologia Polska 2014 85,92-100.
  2. Analiza porównawcza wyników terapii wewnątrzmacicznej obustronnej i jednostronnej uropatii zaporowej.
   Justyna  Wojtera, Kamila  Sobczuk, Ewa Draga, Anna Paseczna-Piotrowska, , Elżbieta Jaskólska, Krzysztof  Szaflik
   Ginekologia  Polska 2014; 85(03):185-191
  3. Terapia wewnątrzmaciczna płodu z obrzękiem nieimmunologicznym oraz masywnym wysiękiem opłucnowym – analiza przypadku klinicznego
   Kamila  Sobczuk, Justyna  Wojtera, Zbigniew  Celewicz, Krzysztof  Szaflik
   Ginekologia Polska 2013; 84(05):390-394
  4. Leczenie zespołu przetoczenia między płodami /TTTS/ – porównanie dwóch terapeutycznych metod – amnioredukcji i laseroterapii.
   Krzysztof  Szaflik, Patrycja  Nowak, Adam  Bielak, Iwona  Maroszyńska, Maria  Respondek-Liberska, Katarzyna  Janiak, Marta  Czaj, Justyna  Wojtera, Waldemar  Krzeszowski, Kamila  Sobczuk
   Ginekol Pol 2013; 84(01):24-31
 
Współpraca międzynarodowa: 
 
Współpraca z Uniwersytetem w Leuven, Belgia (Universitaire Ziekenhuizen Leuven Verloskunde-Gynecologie ) z Kliniką prof. Jana Depresta w zakresie opracowania techniki endoskopowo – fetoskopowej leczenia przepukliny przeponowej z wykorzystaniem balonu okluzyjnego – wspólne badania z Ośrodkiem w Leuven i próba jej wdrożenia.
Opracowanie endoskopowej techniki zabiegu usunięcia zastawek cewki tylnej z wykorzystaniem fetoskopii i lasera.
Udział pracowników kliniki – lek. med. Ewy Dragi i lek. med. Magdaleny Litwińskiej w warsztatach „Vorgeburtliche invasive und nicht – invasive Therapie des Feten – Moglichkeiten und Grenzen 2014” organizowanych przez Klinikę profesora Thomasa Kohla (Uniwersytet w Giessen, Niemcy) dnia 28 marca 2014 r. dotyczących terapii wewnątrzmacicznej przepukliny oponowo-rdzeniowej i zastosowania fal radiowych w terapii potworniaka okolicy krzyżowo-guzicznej.
 
Realizowane projekty: 
 
Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków w latach 2009-2013 finansowany przez Ministerstwo Zdrowia
 
Awanse naukowe: 
 
 
 
Organizowane konferencje naukowe: 
 
 28.05.2014©iar