Komisja Bioetyczna przy Instytucie “CZMP”

4.08.2015 r. - Regulamin Komisji Bioetycznej przy ICZMP

ikony_pdfRegulamin

 

Nr konta Komisji Bioetycznej ICZMP:  konto bioetyczna
PEKAO S.A.
70124030281111000028222097
Komisja Bioetyczna ICZMP

 

 

 


07.12.2016 r. - Posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP - terminy w 2017 roku

·      17.01.2017r.
·      21.02.2017r.
·      28.03.2017r.
·      25.04.2017r.
·      06.06.2017r.
·      12.09.2017r.
·      31.10.2017r.
·      12.12.2017r.
Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


09.12.2015 r. - Posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP - terminy w 2016 roku

·      12.01.2016r.
·      09.02.2016r.
·      08.03.2016r.
·      12.04.2016r. – dodatkowe posiedzenie Komisji

·      10.05.2016r.
·      07.06.2016r.
·      28.06.2016r. – Posiedzenie odwołane
·      06.09.2016r.
·      08.11.2016r.
·      06.12.2016r.

Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


25 Luty 2015 r. - Formularz Wniosku KB ICZMP

Wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej należy składać u p. Anny Kołodziejskiej w sekretariacie Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP bud. „B”, poziom „0” oraz przesłać na adres mailowy: sek45@iczmp.edu.pl

ikony_doc

 


Skład Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP Klinika Neonatologii ICZMP
kierownik Klinik, Tel 42271-1412, 1411, imaroszynska@wp.pl

Zastępca przewodniczącej:
Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak Uniwersytet Medyczny,
Łódź, Al. Kościuszki 4 daria.michalak@gmail.com

Członkowie:
1. Prof. dr hab. med. Tadeusz Biegański Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP – Kierownik Zakładu biegan@mazurek.man.lodz.pl
2. Prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
3. Dr n. med. Paweł Czekalski – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 p.czekalski@hipokrates.org
4. Mgr Grażyna Korybut – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych DPS Kochanów 31, gm. Głuchów, g.korybut@vp.pl
5. Prof. dr hab. med. Krzysztof Szaflik Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu Instytutu CZMP – Kierownik Zakładu, sek20@iczmp.edu.pl
6. Dr filozofii Wojciech Sztombka Zakład Bioetyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. wojciech.sztombka@umed.lodz.pl
7. Prof. dr n. med. Krzysztof Szyłło Klinika Ginekologii Operacyjnej Instytutu CZMP – Kierownik Kliniki sek24@iczmp.edu.pl
8. Mec. Paweł Sidowski Kancelaria Adwokacka – 90-254 Łódź, ul.Piramowicza 2 lok. 12 hubert_sidowski@wp.pl
9. Prof. dr hab. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka Doradca Dyrektora ds. Restrukturyzacji Szpitala Pediatrycznego CZMP t.gesicka@onet.eu
10. Ks dr hab. Jan Wolski – przedstawiciel Kurii Biskupiej Archiediecezji Łódzkiej Łódź, ul. Ks. Skorupki 1A/6, jwolski@archidiecezja.lodz.pl
11. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytutu CZMP – Kierownik Kliniki, krzysztof.zeman@iczmp.edu.pl

.

Sekretariat Komisji Bioetycznej

Anna Kołodziejska – tel. 42271-1401, email: sek45@iczmp.edu.pl
Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP należy składać
w sekretariacie Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP bud. „B”, poziom „0”

Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie “CZMP” dotyczący opinii Komisji na temat zaplanowanej pracy powinien zawierać:

1.Miejsce zatrudnienia osoby ubiegającej się o opinię Komisji.
2.Wprowadzenie, zawierające podstawowe informacje i dane z piśmiennictwa nt. zagadnienia naukowego będącego przedmiotem pracy.
3.Materiał kliniczny (grupy pacjentów, ich liczebność, grupy referencyjne) i metodykę badań, a w szczególności ich rodzaj, wskazania medyczne, charakter i ilość materiału biologicznego (np. krwi).
4.Informację dla pacjentów (lub rodziców, w przypadku gdy badanie dotyczy dzieci) wyjaśniającą istotę przedsięwzięcia naukowego z punktu widzenia pacjenta.
5.Wzór zgody na udział w badaniach podpisywanej przez pacjenta (rodziców) po uzyskaniu wymienionej w p. 4. informacji (zgoda świadoma).
6.Inne załączniki, które autor wniosku uważa za istotne (np. odbitki prac, opinie, recenzje itp. odnoszące się do opracowywanego zagadnienia).

Obowiązuje wniosek z dnia 25.02.2015

W przypadku badań klinicznych, konieczne jest przedstawienie wniosku na aktualnym formularzu, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego (Dz.U. 2010.222.1453).

Przewodnicząca Komisji Etyki Badań Naukowych
Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP