KLINIKA NEONATOLOGII

 

Kierownik Kliniki:  Dr hab.n.med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP
 prof__gulczynska
 e-mail:

ewa.gulczynska@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1041
fax: 42271-

Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 • dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, profesor ICZMP
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 •  Bogusława Cyranowicz
 •  Elżbieta Kasprzak
 •  Marcin Kęsiak
 •  Iwona Kociszewska
 •  Elżbieta Lerch
 •  Marek Nowiczewski
 •  Marcin Poliński
 •  Tomasz Talar
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.
 • Badanie wpływu wielokrotnego powtarzania dawek kortykosteroidów w profilaktyce zespołu zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie (MACS) z pięcioletnią oceną rozwoju pacjentów (MACS-5)
 • Porównanie dwóch metod leczniczej hipotermii (selektywnego chłodzenia głowy i hipotermii całego ciała ) skojarzonych z neuroprotekcyjnym efektem MgSO4 w encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej noworodków-wieloośrodkowe badania randomizacyjne
 • Ocena bezpieczeństwa dożylnej podaży emulsji lipidowych u noworodków z VLBVW 2011/IV/9
 • Wczesne farmakologiczne leczenie drożnego przewodu tętniczego w oparciu o bad, ECHO i stężenie białka NT pro BNP/BNP w surowicy
 • Molekularna charakterystyka gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z zakażeń inwazyjnych od noworodków z małą i bardzo małą masą urodzeniową, z uwzględnieniem ich lekooporności oraz czynników wirulencji
 • Rola polimorfizmu genów kodujących pozakomórkową dysmutazę ponadtlenkową (SOD-3) i reduktazę glutationową-1 (GPX-1) oraz białek SOD-3 i GPX-1 w rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała”
 • Współpraca naukowo-badawcza z Politechniką Łódzką:

”Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędzi wspomagających proces projektowania”

” Polska Sieć Neonatologiczna”:

Badanie nr 1: Opisowa analiza epidemiologiczna populacji pacjentek rodzących i noworodków z małą masą urodzeniową pod względem epidemiologii i mikrobiologii zakażeń okołoporodowych oraz wczesnych i późnych zakażeń noworodków.

Badanie nr 2: Wpływ probiotyków na zachorowalność związaną z martwiczym zapaleniem jelit (NEC) oraz zakażeniami uogólnionymi noworodków z małą masą urodzeniową.

Wojew. Centrum Medyczne OIT w Opolu, Katedra i Klinika Neonatologii AM w Poznaniu:

– Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim

– Program ” Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków”

Publikacje.
 1. J. Wójkowska-Mach, A. Chmielarczyk, M. Borszewska-Kornacka, J. Domańska, J. Gadzinowski, Ewa Gulczyńska, Marek Nowiczewski, E. Helwich, A. Kordek, D. Pawlik, J. Jursa-Kulesza, S. Giedrys-Kalemba, J. Szczapa, P. Heczko. Enterobacteriaceae infections of very low birth weight infants in Polish neonatal intensive care units: resistance and cross-transmission, Pediatr, Infect Dis J 2013: V.32, no.6, pp.594-598 Impact Factor ISI: 3.569
 2. A. Korzeniewska-Eksterowicz, Maria Respondek-Liberska, Ł. Przysło, W. Fendler, W. Młynarski, Ewa Gulczyńska. Perinatal palliative care: barriers and attitudes of neonatologists and nurses in Poland, Sci World J 2013, Article ID 168060, 7s, Impact Factor ISI: 1.730
 3. M. Brzychczy-Włoch, M. Borszewska-Kornacka, Ewa Gulczyńska, J. Wojkowska-Mach, M. Sulik, M. Grzebyk, M. Luchter, P. Heczko, M. Bulanda. Prevalence of antibiotic resistance in multi-drug resistant coagulase-negative staphylococci isolated from invasive infection in very low birth weight neonates in two polish Nicuj, Ann Clin Microbiol Antimicrob 2013: V.12, no.41, 7s, Impact Factor ISI: 1.623
 4. J. Barrett, M. Hannah, E. Hutton, A. Willan, A. Allen, B. Armson, A. Gafni, K. Joseph, D. Mason, A. Ohlsson, S. Ross, J. Sanchez, E. Asztalos, … …,Grzegorz Krasomski, Marcin Kęsiak, Michał Krekora, Katarzyna Zych, Jan Wilczyński. Randomized trial of planned cesarean or vaginal delivery for twin pregnancy, N Engl J Med 2013: V.369, no.14, s.1295-1305 + 30s. Supplementary Appendix, IF-51.658, Grupa badawcza
 5. Dominika Gwizdała, Małgorzata Wilczyńska, Tomasz Talar, Ewa Gulczyńska, Tadeusz Biegański.Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000g – doniesienie wstępne, Ginekol Pol 2013 : T.84, nr 10, s.862-870, Impact Factor ISI: 0.786
 6. J. Wójkowska-Mach, M. Borszewska-Kornacka, J. Domańska, J. Gadzinowski, Ewa Gulczyńska, E. Helwich, A. Kordek, D. Pawlik, J. Szczapa, J. Klamka, P. Heczko.Early-onset infections of very-low-birth-weight infants in Polish neonatal intensive care units, Pediatr Infect Dis J 2012 : V.31, no.7, s.691-695, Impact Factor ISI: 3.569
 7. K. Murphy, A. Willan, M. Hannah, A. Ohlsson, E. Kelly, S. Matthews, S. Saigal, E. Asztalos, S. Ross, M. Delisle, K. Amankwah, P. Guselle, A. Gafni, S. Lee, B. Armson, … …, Jan Wilczyński, Michał Krekora, Marcin Kęsiak, Ewa Gulczyńska. Effect of antenatal corticosteroids on fetal growth and gestational age at birth Obstet Gynecol 2012: V.199, no.5, s. 917-923, Impact Factor ISI: 4.798 Grupa badawcza
 8. Ewa Gulczyńska, J. Gadzinowski.Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej u noworodka, Ginekol Pol 2012 : T.83, nr 3, s.214-218, Impact Factor ISI: 0.786
 9. Ewa Gulczyńska, Marcin Kęsiak, Joanna Kryszczyńska, J. Gadzinowski, Przemysław Oszukowski. Pierwsze zastosowanie hipotermii leczniczej w Polsce, selektywne chłodzenie głowy (Cool-Cap) z umiarkowaną hipotermią ciała u noworodka z cechami encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej, Ginekol Pol 2012: T.83, nr 5, s.384-387, Impact Factor ISI: 0.786
 10. J. Gadzinowski, Ewa Gulczyńska, B. Michniewicz, T. Opala, J. Buks. Pierwszy przypadek w Polsce zastosowania hipotermii leczniczej całego ciała w leczeniu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodka, Ginekol Pol 2012: T.83, nr 8, s.630-632, Impact Factor ISI: 0.786
Współpraca międzynarodowa.

Ocena bezpieczeństwa i efektywności zastosowania emulsji lipidowych od pierwszych godzin życia u noworodków urodzonych przedwcześnie z masą ciała poniżej 1500g. (MACS)

Do badania włączano noworodki urodzone w ICZMP w latach 2008 – 2009, które

spełniały następujące kryteria: 1) masa ciała 500 – 1500g, 2) dojrzałość > 24 tyg. ciąży, 3) eutrofia (masa ciała powyżej 10 centyla). Noworodki przyporządkowano losowo do dwóch grup – niskiej (grupa I) i wysokiej (grupa II) podaży dożylnej emulsji lipidowej. W grupie I podawano lipidów rozpoczynano od dawki 0,5 g/kg/dobę, w grupie II – od dawki 1,5g/kg/dobę. Analizowano dane dotyczące 72 noworodków (37 w grupie I i 35 w grupie II) oceniając bezpieczeństwo terapii (częstość występowania hipertrójglicerydemii) i efektywność terapii (ilość podawanych kalorii, przyrost masy ciała).

Wyniki: Poziomy trójglicerydów w 24 godzinie życia w grupie I były istotnie niższe niż w grupie II (68 vs 102 mg/dl; p=0,011). Istotnych różnic nie stwierdzono natomiast w 48 godz. życia i w 5 dniu życia. Częstość występowania hipertrójglicerydemii (> 250 mg/dl) była podobna w obu grupach (6/16,2% w grupie I; 7/20% w grupie II). Noworodki, u których wykryto hipertrójglicerydemię były istotnie mniej dojrzałe i miały mniejszą masę urodzeniową (898g vs 1106g). Pacjenci z grupy I otrzymali znacznie mniej kalorii w 1, 2 i 3 dobie, ale nie w 4 i 5 dobie życia (np. ilość kalorii pozabiałkowych [ilości podawanego białka były w obu grupach takie same] w 1 d.ż. wynosiła średnio 34,8 kcal/kg/24h w grupie I i 42,8 kcal/kg/24h w grupie II; p<0,0001).

W dodatkowych badaniach w 2012 roku porównano ilości podawanej gukozy, białka i lipidów u noworodków VLBW w roku 2009 i 2011. Wyniki przedstawiono na międzynarodowym kongresie – 3rd International Congress of UENPS, Porto, 14-17 listopad 2012.

Uzyskane wyniki pokazują, że podawanie emulsji lipidowych w ciągłym wlewie dożylnym w pierwszych dobach życia jest bezpieczne nawet w dawkach 1,5 – 2g/kg i również w grupie noworodków urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała (poniżej 1000g).

Dodatkowym efektem prowadzenia badań było istotne zwiększenie ilości kalorii podawanych noworodkom VLBW parenteralnie w pierwszych dobach życia w Klinice Neonatologii (wskutek wzrostu ilości podawanego białka i lipidów).

Badanie realizowane jest jednocześnie w Kanadzie (ośrodek koordynujący – Maternal, Infant and Reproductive Health Research Unit, University of Toronto), w Polsce (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Akademia Medyczna w Poznaniu i Akademia Medyczna w Gdańsku), USA, Izraelu, Danii, Chile, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech.

 1. Murphy K., Hannah M., Willan A., Ohlsson A., Kelly E., Matthews S., Saigal S., Asztalos E., Ross S., Delisle m., Tomat L.,            Amankwah K., Guselle P., Gafni A., Lee S., Armson B., Wilczyński J., Krekora M., Kęsiak M., Gulczyńska E. Maternal side-effects after multiple courses of antenatal corticosteroids (MACS): the three-month follow-up of women in the randomized controlled trial of MACS for preterm birth study // J Obstet Gynaecol Can, 2011 V.33 no.3 s. 909-921
Realizowane projekty.

Dr hab.n.med. Ewa Gulczyńska, profesor ICZMP

Porównanie dwóch metod leczniczej hipotermii (selektywnego chłodzenia głowy i hipotermii całego ciała ) skojarzonych z neuroprotekcyjnym efektem MgSO4 w encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej noworodków-wieloośrodkowe badania randomizacyjne.

 

Lek. med. Przemysław Kiciński

„Rola polimorfizmu genów kodujących poza komórkową dysmutazę ponadtlenkową (SOD-3) i peroksydazę glutationową-1 (GPX-1) oraz białek SOD-3 i GPX-1 w rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała”.

Ocena zależności pomiędzy stężeniem białek SOD-3 i GPX-1 oraz polimorfizmem genów kodujących pozakomórkową dysmutazę ponadtlenkową (SOD-3) i peroksydazę glutationową-1 (GPX-1), a rozwojem i przebiegiem dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.

Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) należy do klasycznych powikłań wcześniactwa, zaliczanych do grupy chorób tak zwanych „wolnych rodników”. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na genetyczną komponentę dysplazji oskrzelowo-płucnej, która w połączeniu z narażeniem na określony czynnik środowiskowy prowadzi do jej rozwoju. Wykazano, że wolne rodniki przyczyniają się do uszkodzenia płuc, powodują zaburzenie i zahamowanie procesów alweolaryzacji i waskularyzacji, które u noworodków urodzonych przedwcześnie zachodzą bardzo intensywnie.

Pozakomórkowa dysmutaza ponadtlenkowa (SOD-3) w płucach jest najważniejszym zewnątrzkomórkowym enzymem antyoksydacyjnym i ma istotne znaczenie w ich ochronie przed wolnymi rodnikami tlenowymi. W badaniach przeprowadzonych na modelach zwierzęcych wykazano różny poziom enzymu SOD-3 w macierzy pozakomórkowej płuc, w zależności od polimorfizmu genu kodującego pozakomórkową dysmutazę ponadtlenkową. Peroksydaza glutationowa-1 (GPX-1) jest jednym z głównych enzymów antyoksydacyjnych organizmu, dla którego wykazano zmniejszoną aktywność u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Zmienność genetyczna wynikająca z występowania różnych polimorfizmów genu kodującego SOD-3 oraz GPX-1 może być przyczyną lepszej lub gorszej odpowiedzi organizmu na szok oksydacyjny. W piśmiennictwie brak jest danych dotyczących polimorfizmów genów kodujących enzymy antyoksydacyjne SOD-3 oraz GPX-1 i ich związku z rozwojem oraz przebiegiem klinicznym dysplazji oskrzelowo-płucnej. Uwzględniając doniesienia z ostatnich lat celowe wydaje się zdefiniowanie polimorfizmów, które predysponują do rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej oraz poszukiwanie mechanizmów regulacyjnych na poziomie genów, które pomogłyby zoptymalizować diagnostykę i leczenie noworodków o bardzo i ekstremalnie małej urodzeniowej masie ciała zagrożonych wystąpieniem choroby.

Awanse naukowe.

W 2013 roku tytuł doktora nauk medycznych uzyskali:
dr n.med. Tomasz Talar
dr n.med. Marcin Poliński

Badania Kliniczne.

Badanie kliniczne farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz krótkoterminowego bezpieczeństwa pojedynczej oraz wielokrotnych dawek dobowych soli sodowej rabeprazolu u noworodków o skorygowanym wieku poniżej 44 tygodnia ze wstępną diagnozą choroby refluksowej przełyku”.

”Wieloośrodkowe, podwójnie zaslepione kontrolowane za pomocą placebo, randomizowane, prospektywne badanie kliniczne z bosentanem, jako terapia skojarzona z podawaniem wziewnego tlenku azotu w przebiegu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków”

„Prospektywne, randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, porównujące produkt rhBSSL i placebo, dodawane do mieszanki mlecznej lub pasteryzowanego mleka kobiecego w czasie 4 tygodni leczenia noworodków urodzonych przedwcześne, przed 32 tg. wieku ciążowego”.

Konferencje naukowe.
 1. I Łódzka Konferencja Neonatologiczna, Andels , Manufaktura Łódź, 2010
 2. Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej noworodków
 3. II Łódzka Konferencja Neonatologiczna Andels , Manufaktura Łódź, 2011
 4. Zaburzenia Oddychania u noworodków urodzonych przedwczesnie urodzonych.
 5. III Łódzka Konferencja Neonatologiczna, Andels , Manufaktura Łódź , 2012
 6. Okres adaptacyjny noworodka – jakość i bezpieczeństwo
 7. IV Łódzka Konferencja Neonatologiczna, 2014, Płód , Noworodek i co dalej…?

 

 


 

data ostatniej aktualizacji: 24.08.2014