Klinika Neurologii

 

Kierownik Kliniki:
 e-mail:

sek49@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1371
fax: 42271-xxxx

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
  • Mariusz Stasiołek
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
  • Dorota Sokołowska
  • Katarzyna Połatyńska
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

1. Zaburzenia drgawkowe u dzieci – etiopatogeneza, diagnostyka i postępowanie terapeutyczne
Pomimo wieloletnich badań padaczka pozostaje nadal jednym z najistotniejszych problemów współczesnej neurologii. W niedostatecznym stopniu poznana jest etiopatogeneza wielu specyficznych zespołów padaczkowych, co utrudnia poszukiwania nowych terapii w przypadkach opornych na typowe leczenie przeciwdrgawkowe. Klinika Neurologii od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń z kręgu padaczki u dzieci i młodzieży. Prowadzone są również badania nad zaangażowaniem układu immunologicznego w patogenezę i przebieg padaczki jak również nad wpływem parametrów immunologicznych na skuteczność terapii.

  • Janusz Wendorff, Maciej Chamielec. Szczepienia a drgawki gorączkowe u dzieci. Rozdział w: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. red Sergiusz Jóźwiak; Biforium. 2012: 125-134
  • Janusz Wendorff, Katarzyna Połatyńska. Zastosowanie lewetyracetamu w najmłodszej grupie wiekowej; dzieci poniżej 1 roku życia. Rozdział w: Lewetyracetam: skuteczność i tolerancja w leczeniu padaczki. red. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska; VM Media Sp.z o.o.; Grupa Via Medica. 2012: 50-60.
  • Dorota Sokołowska, Janusz Wendorff.Mechanizmy biochemiczne i komórkowe stanów niedotlenieniowo-niedokrwiennych i stres oksydacyjny w patologii padaczki i innych schorzeń neurorozwojowych u dzieci.Przegląd Lekarski. 2011: 68 (11): 1123

2. Choroby demielinizacyjne OUN u dzieci i młodzieży
W ostatnich latach dokonano istotnego postępu w zakresie zrozumienia patogenezy chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Dokładne mechanizmy patogenetyczne w poszczególnych zaburzeniach z tej grupy pozostają jednak nadal niejasne. Brak jest również w pełni skutecznych terapii, pomimo znacznego poszerzenia możliwości i zwiększenia skuteczności leczenia immunomodulacyjnego. Ze względu na specyfikę obrazu klinicznego, choroby demielinizacyjne OUN łączą się w grupie pacjentów pediatrycznych z większymi trudnościami diagnostycznymi. Dodatkowo istnieje znacznie mniej danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych terapii immunomodulacyjnych w tej grupie wiekowej. Klinika neurologii zajmuje się analizą przebiegu klinicznego oraz skuteczności leczenia immunomodulacyjnego, objawowego i rehabilitacji poszczególnych zaburzeń demielinizacyjnych u dzieci i młodzieży.
-Mariusz Stasiolek. The role of selected immunoregulatory cell populations in autoimmune demyelination. Neuro Endocrinol Lett. 2011; 32: 25-33.

3. Choroby rozrostowe OUN u dzieci
Dotychczasowe badania naukowe nad biologią chorób rozrostowych wskazują na istnienie szeregu procesów, na poziomie komórkowym i molekularnym, warunkujących rozwój i rozprzestrzenianie się nowotworów. W istotnej części procesy te związane są z modulacją interakcji pomiędzy komórką nowotworową a układem immunologicznym. Biorą one również udział w zjawisku oporności na różnego rodzaju terapie. Celem projektu jest analiza poziomu ekspresji wybranych parametrów molekularnych w guzach mózgu u pacjentów pediatrycznych. Wyniki projektu przyczynią się do lepszego zrozumienia patofizjologii chorób rozrostowych OUN w wieku rozwojowym. Projekt może stać się również podłożem do dalszych badań nad zastosowaniem charakterystyki molekularnej nowotworu w diagnostyce różnicowej i prognozowaniu przebiegu klinicznego.

Publikacje.

Współpraca międzynarodowa.

Realizowane projekty.

Awanse naukowe.

2012 r. – nadanie stopnia doktora nauk medycznych lek. med. Katarzynie Łopatyńskiej, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2013 r. – nadanie stopnia doktora nauk medycznych lek. med. Dorocie Sokołowskiej, Rada Naukowa Instytutu CZMP w Łodzi

Badania Kliniczne.
  • Badanie kliniczne III fazy nad lekiem Eslicarbazepine acetate – badanie zakończone.
  • Skutecznoścć Levetiracetamu w leczeniu padaczki u dzieci poniżej pierwszego roku życia – badanie zakończone.
Konferencje naukowe.

Konferencja Zespołu Neurologii Dziecięcej PAN 2012, 2013

Konferencja Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2012, 2013, 2014

Spotkania Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 

 

 

 

 

data ostatniej aktualizacji: 27.08.2014