Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy  – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego adiunkta z jednoczesnym obowiązkiem udzielania świadczeń zdrowotnych w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku naukowym adiunkta w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy.
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom, prawo wykonywania zawodu, specjalizacja, stopień naukowy).
 3. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
 4. Wykaz publikacji (zgodny z układem podanym poniżej).
 5. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 2 lat, przeprowadzona przez Bibliotekę Naukową ICZMP.
 6. Plany rozwoju naukowego z uwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

 1. Oryginalne, pełnotekstowe  prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.
 2. Opisy przypadków.
 3. Prace poglądowe.
 4. Rozdziały w podręcznikach
  • międzynarodowych
  • krajowych
 5. Prace popularno-naukowe i inne.
 6. Streszczenia ze zjazdów
  • międzynarodowych
  • polskich.
 7. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.
 8. Listy do redakcji czasopism.
 9. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych.

Oferty należy składać pod adresem:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
93-338 Łódź
ul. Rzgowska 281/289
Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe adiunkta w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 15.02.2022r. do 07.03.2022r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 08.03.2022 o godz. 10.45 w sali dydaktycznej  nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

Na aplikacji prosimy napisać: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Spis Treści

pl Polish
X