Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób:

PAKIET I

 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem

PAKIET II

 • pełnienie dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.
 • pełnieniu dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w soboty , niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.

 ( dalej: Przedmiot umowy )

2. Świadczenia obejmują w szczególności:

 • sprawowania opieki medycznej nad pacjentami zgłaszającymi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem
 • badanie lekarskie pacjentów przetransportowanych do SOR przez zespoły ratownictwa medycznego / zespoły transportu sanitarnego,
 • ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi.
 • przyjęcie pacjentów do wybranych klinik Instytutu,
 • w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w klinikach Instytutu uzgodnienie przyjęcia w innym szpitalu jeżeli pacjent tego wymaga,
 • wykonywanie lekarskich zabiegów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem,
 • nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego i ratownikami medycznymi,
 • dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,
 • udział w pracach trauma teamu
 • prowadzenie segregacji medycznej lub pomoc ratownikowi medycznemu / pielęgniarce systemu w przeprowadzeniu segregacji medycznej,
 • wpisanie pacjentów na listę oczekujących na przyjęcie do wybranej kliniki,
 • uczestniczenie w obchodach oraz naradach lekarskich wg zasad przyjętych w SOR, a także w spotkaniach i naradach organizowanych przez Udzielającego zamówienie,
 • wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,
 • nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,
 • stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,
 • sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,
 • informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,
 • udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 • współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,
 • przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,
 • posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii ważnych i aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie bhp adekwatnych do grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt),
 • informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,
 • przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 • noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.
 • dbać o dobre imię Udzielającego zamówienia,
 • na wniosek Udzielającego zamówienie ustosunkowywać się do skarg pacjentów na nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień.

3. W przypadku PAKIETU I i II lekarz udzielający świadczenia medyczne z zakresu chirurgii dziecięcej w SOR zobowiązany jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z zasadami współpracy opisanymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

4. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
  • a) w przypadku PAKIETU I i II lekarz posiadający II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięca, tytuł specjalisty z chirurgii dziecięcej, tytuł chirurga dziecięcego lub lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej po minimum drugim roku odbywania specjalizacji.
 4. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia  07.06.2022r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.
Termin składania ofert: do 08.06.2022r., do godz. 11.00.
Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

„Nie otwierać przed 08.06.2022 r., do godz. 12.10”.

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 08.06.2022 r., do godz. 12.10, Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X