Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej – hospitalizacja, onkologia kliniczna – hospitalizacja pakiet kliniczny oraz wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w zakresie onkologii klinicznej w następujący sposób:
 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki Onkologii. Świadczenia obejmują w szczególności:
  • udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych w Klinice Onkologii
  • badanie pacjenta,
  • sprawowanie opieki nad pacjentami,
  • prowadzenie procesu diagnostyczno – leczniczego hospitalizowanych pacjentów,
  • zlecenie badań diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego leczenia,
  • ordynacja leczenia farmakologicznego w oparciu o receptariusz obowiązujący w ICZMP oraz obowiązujące przepisy prawne i zalecenie postępowania w onkologii,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji w sposób rzetelny oraz  zgodny z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie konsultacji onkologicznych w wyznaczonych oddziałach szpitalnych  ICZMP w tym w ramach konsyliów lekarskich,
  • udzielanie świadczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego, materiałów i wyrobów medycznych ICZMP w siedzibie ICZMP,
  • wykonywanie innych czynności wynikających z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • bieżące wprowadzanie i rejestrowanie danych statystycznych i medycznych zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego obowiązującego w ICZMP niezbędnych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ w tym systemu SMPT,
  • terminowe zakładanie karty DILO celem umożliwienia włączenia pacjentów do   leczenia w ramach pakietu onkologicznego.
 2. Wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w zakresie onkologii klinicznej. Świadczenia obejmują w szczególności:
  • realizacja świadczeń medycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych zgodnie z harmonogramem,
  • bieżące wprowadzanie i rejestrowanie danych statystycznych i medycznych zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego obowiązującego w ICZMP niezbędnych do rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ w tym systemu SMPT,
  • terminowe zakładanie karty DILO celem umożliwienia włączenia pacjentów do   leczenia w ramach pakietu onkologicznego.
 3. Pełnienie dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń – Klinice Onkologii w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Onkologii harmonogramem.
 4. Pełnieniu dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń – Klinice Onkologii od soboty godz. 8.00 do poniedziałku godz.8.00  oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustalonym przez Kierownika Kliniki Onkologii harmonogramem.
 5. Zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego pod telefonem w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 6. Zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego pod telefonem od soboty godz. 8.00 do poniedziałku godz. 8.00  oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dotyczy dyżuru medycznego pod telefonem

 • Jeżeli wezwanie lekarza pełniącego dyżur medyczny pod telefonem nastąpi po godz. 22.00 Przyjmujący zamówienie pełni dyżur medyczny w miejscu udzielania świadczeń – Klinice Onkologii do zakończenia pełnionego dyżuru.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest stawić się w Klinice Onkologii Instytutu CZMP niezwłocznie po każdorazowym otrzymaniu wezwania w czasie:
  • do 60 minut w przypadku Zleceniobiorcy mieszkającego do 30 km od Instytutu CZMP,
  •  do 90 minut w przypadku Zleceniobiorcy mieszkającego powyżej 30 km od Instytutu CZMP
 1. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia  wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Świadczeń udzielać będzie osobiście Przyjmujący zamówienie albo osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne, które posiadają kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy i zobowiązuje się do jego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania miesięcznego zestawienia wykonanych świadczeń zdrowotnych oraz zestawienia przepracowanych godzin (dalej: karta czasu pracy).
 6. Karta czasu pracy zawiera wykaz świadczeń medycznych:
  • Wykaz przepracowanych dni oraz ilość przepracowanych godzin w miejscu udzielania świadczeń, w dni robocze od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy zatwierdzonym przez Kierownika komórki organizacyjnej.
  • Wykaz przepracowanych dni oraz ilość przepracowanych godzin w Zespole Poradni Specjalistycznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy zatwierdzonym przez Kierownika komórki organizacyjnej.
  • Wykaz dni oraz ilość godzin w ramach pełnionego dyżuru medycznego i pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń, wykaz konsultacji udzielonych w ramach pełnienia dyżuru medycznego pod telefonem w miejscu udzielania świadczeń (w razie przyjazdu) ze wskazaniem daty, godziny, rodzaju udzielonej konsultacji, osoby zlecającej wykonanie konsultacji.
 7. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
   • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, lub
   • posiadający tytuł specjalisty w zakresie onkologii klinicznej
   • oferent musi posiadać co najmniej 2 – letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń medycznych.
 9. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 24.06.2022 r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2022 r., do godz. 10.30.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej  w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” Nie otwierać przed 27.06.2022 r., do godz. 1100Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 27.06.2022 r., do godz. 1100sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

pl Polish
X