Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w Klinice Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w następujący sposób:
  1. udzielanie świadczeń medycznych w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki.
  2. udzielanie świadczeń medycznych – pełnienie dyżurów lekarskich w dni robocze, soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki.
 2. Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Warunki wymagane od oferentów:
  • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
   • Posiadający tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w dziedzinie neonatologii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii,
   • udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu neonatologii, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 26.07.2022 r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2022 r., do godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej  w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” Nie otwierać przed 27.07.2022 r., do godz. 1100Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 27.07.2022 r., do godz. 1100sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

pl Polish
X