Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
(UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia z zakresu położnictwa i ginekologii w ramach ordynacji podstawowej i dyżurowej.
  2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Szpital Ginekologiczno – Położniczy lub/i Zespół Poradni Specjalistycznych.
  3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych  szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu stanowiący załącznik nr 2 Zarządzenia nr 61 /2022

 Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

2) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać  

ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:

  1. posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub
  2. posiadający tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii

4) W zakresie PAKIETU 1 udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego  doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu położnictwa i ginekologii oraz doświadczenie we współpracy z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl do dnia 24.08.2020r., w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.
Termin składania ofert do dnia 25.08.2022 r., do godz. 10.00
Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:
„KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”.
Nie otwierać przed 25.08.2022r., do godz. 10.30

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 25.08.2022 r., do godz. 10.30 sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 28 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)

pl Polish
X