Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Zmiana terminu konkursu – adiunkt

 

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe, stopień naukowy doktora, znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien również posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku naukowym adiunkta w Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki.
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających, posiadane wykształcenie.
 4. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
 5. Wykaz publikacji (zgodny z układem podanym poniżej).
 6. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 2 lat, przeprowadzona przez Dział Informacji Naukowej ICZMP.
 7. Plany rozwoju naukowego z uwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

I. Oryginalne, pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.

II. Opisy przypadków.

III. Prace poglądowe.

IV. Rozdziały w podręcznikach

 • międzynarodowych
 • krajowych

V. Prace popularno-naukowe i inne.

VI. Streszczenia ze zjazdów

 • międzynarodowych
 • krajowych

VII. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.

VIII. Listy do redakcji czasopism.

IX. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe adiunkta w Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 01.09.2022r. do 26.09.2022r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 27.09.2022 r. o godz. 10.15 w sali dydaktycznej nr 1 budynku ginekologiczno –  położniczy Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Łódź, dnia 01.09.2022r.

Spis Treści

pl Polish
X