Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
(UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej w następujący sposób:
  1. Pełnienie obowiązków pełnomocnika Dyrektora ds. Breast Cancer Unit.
  2. Pełnienie funkcji Z- cy Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi
  3. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z przyjętym harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi.
 2. Świadczenia obejmują w szczególności:
  a) Realizacja świadczeń medycznych w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi zgodnie z harmonogramem,
  b) Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka, zgodnie z harmonogramem,
  c) Udzielanie konsultacji i udział w zabiegach medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej, wykonywanych w pozostałych Klinikach Szpitala Ginekologiczno-Położniczego ICZMP,
  d) Koordynowanie pracy zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się diagnostyką i leczeniem chorych na raka piersi.
  e) Organizacja spotkań zespołu wielodyscyplinarnego w ramach konsylium DILO dla raka piersi.
  f) Ustalenie i wdrożenie wewnętrznych standardów leczenia chorych na raka piersi zgodnych z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz towarzystw naukowych z uwzględnieniem dostępnych metod diagnostycznych i leczniczych w ICZMP.
  g) Kontrola realizacji planów leczenia chorych na raka piersi ustalonych przez konsylium wielodyscyplinarne z uwzględnieniem ram czasowych przewidzianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnych z dobrą praktyką lekarską.
  h) Realizacja czynności przewidzianych dla Centrów Leczenia Chorych na Raka Piersi – Breast Cancer Unit.
  i) Koordynacja opieki nad pacjentkami diagnozowanymi w ramach programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
   • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej, lub
   • posiadający tytuł specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej.
   • doświadczenie w zakresie wykonywaniu zabiegów medycznych w chirurgii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii piersi oraz doświadczenie we współpracy z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.
  • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 28.09.2022 r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2022r., do godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi 

 w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Nie otwierać przed 29.09.2022r. godz. 10.30

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka)

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 29.09.2022r. godz. 10.30

sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm..).

pl Polish
X