Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – usługi lekarskie Budynek A, usługi lekarskie Budynek B, usługi lekarskie dyżur na SOR

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych w zakresie działalności Szpitala w pakietach:

1) w budynku A, w tym OIT – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1)

2) w budynku B – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2)

3) w budynku B – Kardiochirurgii, Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej i kardiochirurgicznych sal operacyjnych, – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 3)

4) SOR – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 4) w tym według standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2290 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1958), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 poz. 1756 z zm) a także odpowiednich innych przepisów prawa. Ponadto w przypadku świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach zespołu urazowego według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

2. Udzielający zamówienie przewiduje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wieloma oferentami i odpowiednio w pakietach osobno lub łącznie. Udzielający zamówienie nie gwarantuje oferentom minimalnej ilości godzin pracy.

3. Udzielający zamówienie oczekuję, iż każdy z oferentów poda minimalną ilość godzin pracy w miesiącu, przy czym stanowi to zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do wykonywania pracy co najmniej w takim wymiarze miesięcznym.

4. Cena oczekiwana to 200 zł za godzinę pracy.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w danym zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach uzasadnionych zapotrzebowaniem i celem zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, przy wykonanie konkretnej ilości godzin pracy wynikać będzie z harmonogramów przygotowywanych przez Udzielającego zamówienie.

6.Przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:

Pakiet 1

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych oraz „dyżuru pod telefonem” i zgodnie z Harmonogramem.

Pakiet 2

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych oraz „dyżuru pod telefonem” i zgodnie z Harmonogramem.

Pakiet 3

Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych oraz „dyżuru pod telefonem” i zgodnie z Harmonogramem.

Pakiet 4

Świadczenia realizowane w Szpitalu: w zakresie 24 godzinnego dyżuru, we wszystkie dni tygodnia, w SOR i w ramach pracy zespołu urazowego (trauma team), zgodnie z Harmonogramem.

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu.

8. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od zawarcia umowy.

9. W postępowaniu może wziąć udział Oferent, o ile spełnia następujące warunki:

1) jest osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny obejmujące postępowanie.

10. Dokumenty i oświadczenia, które Oferenci winni złożyć w ofercie, w celu potwierdzenia spełniania warunków: 

  1. dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
  2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie objętym postepowaniem,
  3. oświadczenie Oferenta, że posiada aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych – do potwierdzenia w formularzu ofertowym;
  4. wydruk z odpowiedniej ewidencji CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – organem rejestrowym dla praktyk zawodowych jest okręgowa rada lekarska).

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 30.09.2022r.  w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Każdy Oferent może zwrócić się do Udzielającego Zamówienie o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu na składanie ofert.

Termin składania ofert do dnia 03.10.2022r., do godz. 10.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.”

Nie otwierać przed  03.10.2022 r. godzina 10.30.

            Na kopercie należy podać dane oferenta.

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert 03.10.2022r. godz. 10.30sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). Łódź, 20.09.2022r.

pl Polish
X