Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych w następujący sposób:
  1. Realizowanie w laboratorium w miejscu udzielania świadczeń następujących badań:
   • wykonywanie badań  histopatologicznych,
   • wykonywanie  badań śródoperacyjnych.
  2. udzielanie konsultacji patomorfologicznych w niejednoznacznych diagnostycznie przypadkach.
 2. Świadczenia udzielane będą w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” (miejsce udzielania świadczeń), z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu Udzielającego zamówienie. Strony przyjmują, że świadczenia będą wykonywane zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie harmonogramem.
 3. Świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy wykonywane będą na materiale biologicznym pobranym i dostarczonym przez Udzielającego zamówienie.
 4. Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 3

 1. Warunki wymagane od oferentów:
  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  2.  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
  3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji usług tego samego rodzaju,

Od oferenta wymagane jest posiadanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie patomorfologii lub tytułu specjalisty z zakresu patomorfologii.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , w sekretariacie Zakładu Patomorfologii Klinicznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym  ICZMP lub w Dziale Kadr i Płac , Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 26.09.2022 r. , w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2022r. godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” Nie otwierać przed 27.09.2022r. godz. 13.30  Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy.

(pieczątka)

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 27.09.2022r. godz. 13.30, sala dydaktyczna   nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

pl Polish
X