Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w następujący sposób:
  1. zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego od poniedziałku do piątku przez co najmniej jednego lekarza zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Udzielającego zamówienie.
  2. zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego w soboty, niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy przez co najmniej jednego lekarza zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Udzielającego zamówienie.
  3. zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego „pod telefonem” od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy przez co najmniej dwóch lekarzy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Udzielającego zamówienie.

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 1. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
  2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
   1. w odniesieniu do ust. 1 pkt 1, oraz pkt 2 posiadający II stopień specjalizacji w zakresie kardiochirurgii lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie kardiochirurgii. Oferent musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w klinice kardiochirurgii dziecięcej.
   2. w odniesieniu do ust. 1 pkt 3 posiadający I lub II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii dziecięcej lub posiadający II stopień specjalizacji w zakresie kardiochirurgii lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie chirurgii dziecięcej lub kardiochirurgii i minimum 5-letni staż pracy w klinice kardiochirurgii dziecięcej.
  3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 24.10.2022 r. , w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r., do godz. 11.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”.

 „Nie otwierać przed 25.10.2022r., do godz. 12.10”. Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 25.10.2022r., do godz. 12.10sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X