Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” (UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia z zakresu położnictwa i ginekologii w ramach ordynacji podstawowej i dyżurowej.
 2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Szpital Ginekologiczno – Położniczy.
 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych  szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia nr 81/2022

 Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia oraz wpisem do właściwego rejestru.
 2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
  • II stopień specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub
  • tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii
 4. W zakresie PAKIETU 1 i 2 udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu położnictwa i ginekologii oraz doświadczenie we współpracy z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem lub oświadczeniem oferenta.
 5. W zakresie PAKIETU 3 udzielający zamówienie wymaga :

CERTYFIKAT FMF (Fetal Medicine Foundation) W ZAKRESIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH CERTYFIKAT SPECJALISTYCZNY SEKCJI USG POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO – w zakresie badań prenatalnych

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 24.10.2022r., w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.
Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r., do godz. 10.00
Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”.

Nie otwierać przed 25.10.2022r., do godz. 10.40

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 25.10.2022 r., godz. 10.40 sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.
O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X