Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PEDIATRII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia z zakresu pediatrii i/lub urodynamiki w ramach ordynacji podstawowej i dyżurowej w następujący sposób:

PAKIET I

  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.

PAKIET II

  • pełnienie dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w dni robocze, tj. od poniedziałku do  piątku zgodnie z ustalonym przez Kierownika komórki organizacyjnej 

PAKIET III

  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii.

PAKIET IV

  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań urodynamicznych w Klinice Chirurgii, Urologii Dziecięcej od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Kliniki Chirurgii, Urologii Dziecięcej.

2. Udzielający zamówienie przewiduje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wieloma oferentami. Udzielający zamówienie nie gwarantuje oferentom minimalnej ilości godzin pracy.

3. Udzielający zamówienie oczekuję, iż każdy z oferentów poda minimalną ilość godzin pracy w miesiącu, przy czym stanowi to zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do wykonywania pracy co najmniej w takim wymiarze miesięcznym.

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w danym zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach uzasadnionych zapotrzebowaniem i celem zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, przy wykonanie konkretnej ilości godzin pracy wynikać będzie z harmonogramów przygotowywanych przez Udzielającego zamówienie

5. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w siedzibie Udzielającego zamówienia.

6. Harmonogram pracy ustalany jest przez Udzielającego zamówienie na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku pierwszego Harmonogramu po podpisaniu umowy okres ustalenia Harmonogramu może być krótszy.

7. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości udzielania świadczeń w terminach dodatkowych w stosunku do uzgodnionego Harmonogramu świadczeń w przypadkach nagłych lub wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych pozostających poza kontrolą stron umowy, w tym potrzeb zabezpieczenia pacjentów Udzielającego zamówienie.

8. Za zgodą obu stron możliwe jest udzielanie świadczeń także dodatkowo i odpowiednio do potrzeb Udzielającego zamówienie.

9. Przyjmujący Zamówienie nie może w terminach i w czasie wynikającym z Harmonogramu udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz innych podmiotów.

10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych i pozostawania w nim przez czas ich wykonywania z godnie z ustalonym harmonogramem.

11. Przyjmującemu Zamówienie nie wolno opuścić miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo zakończenia udzielania tych świadczeń zdrowotnych przed upływem czasu wynikającego z harmonogramu, chyba że taką potrzebę wyraziła osoba upoważniona przez Udzielającego zamówienie.

12. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od zawarcia umowy

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

    1) Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

    2) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać

ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    3) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:

      a) posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii, lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie pediatrii

      b) lub lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, po ukończeniu modułu podstawowego.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 09.11.2022 r. , w godz. 1000 – 1400 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2022r. godz. 10.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W ZAKRESU PEDIATRII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Nie otwierać przed 10.11.2022r. do godz. 12.00

            Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. (pieczątka)

 

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 10.11.2022r. do godz. 12.00 sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Łódź, 03.11.2022r.

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

pl Polish
X