Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki oddziałowej w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

– wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne oraz 3 lata pracy w szpitalu albo,

– wykształcenie średnie medyczne i specjalizacja w dziedzinie organizacji lub zarządzania lub specjalizację zgodnie ze specjalnością Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy oraz 5 lat pracy w szpitalu albo,

– wykształcenie średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie organizacji i zarządzania, kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych lub kurs kwalifikacyjny zgodnie
ze specjalnością Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy oraz 7 lat pracy w szpitalu,

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

– podanie o przyjęcie do pracy,

– dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,

– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

   – oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   – oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

   – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

  1. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

  • w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
    w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 15.11.2022r. do 29.11.2022r. w dni robocze  od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 30.11.2022r. o godzinie 10.30 w siedzibie Instytutu CZMP w sali dydaktycznej nr 1 (pawilon ginekologiczno-położniczy) obecność kandydatów obowiązkowa.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia                        i zakończenia postępowania konkursowego.

Łódź, dnia 15.11.2022r.

Spis Treści

pl Polish
X