Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w następujący sposób:

PAKIET 1

 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi.
  Świadczenia obejmują w szczególności:
  • realizacja świadczeń medycznych w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi zgodnie z harmonogramem,
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka, zgodnie z harmonogramem,
  • udzielanie konsultacji i udział w zabiegach medycznych w zakresie chirurgii ogólnej w tym zabiegach operacyjnych, wykonywanych w pozostałych Klinikach Szpitala Ginekologiczno-Położniczego ICZMP

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia w ramach PAKIETU 1 wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem

PAKIET 2

 1. zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego pod telefonem w dni robocze, tj. poniedziałek –  piątek w godz. od 15.05 do 7.30 dnia następnego z zastrzeżeniem, że jeden raz w tygodniu pełnienie dyżuru medycznego pod telefonem może odbywać się w godzinach 18.00 do 7.30 dnia następnego, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 2. zapewnienie pełnienia dyżuru medycznego pod telefonem od soboty godz. 7.30 do poniedziałku godz.7.30  oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. udzielanie konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi oraz w pozostałych Klinikach Szpitala Ginekologiczno-Położniczego ICZMP w godzinach pełnienia dyżuru pod telefonem, udzielane po przyjeździe do siedziby udzielającego zamówienie (konsultacje).
 4. udział w zabiegach medycznych, w tym zabiegach chirurgicznych,  wykonywanych w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi oraz w pozostałych Klinikach Szpitala Ginekologiczno-Położniczego ICZMP w godzinach pełnienia dyżuru pod telefonem (przyjazd na wezwanie).

Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia w ramach PAKIETU 2 wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
  • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub onkologicznej, lub
  • posiadający tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej
 3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W zakresie PAKIETU 1 udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego  doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii piersi oraz doświadczenie we współpracy z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem
 5. W zakresie PAKIETU 2 udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu zabiegów medycznych z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, potwierdzone dotychczasowym zatrudnieniem.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 21.11.2022r., w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r., do godz. 10.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej  i onkologicznej  w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Nie otwierać przed 29.11.2022r. godz. 10.30”

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin otwarcia ofert – 29.11.2022r., do godz. 10.30 sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X