Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – WYKONYWANIE ZABIEGÓW ABLACJI ORAZ BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ablacji u dzieci oraz dorosłych
 2. Świadczenia obejmują w szczególności:
 3. wykonywanie zabiegów ablacji u dzieci, w tym również u pacjentów po leczeniu operacyjnym i interwencyjnym wrodzonych wad serca,
 4. wykonywanie zabiegów ablacji u dorosłych,
 5. wykonywanie zabiegów ablacji  u dzieci oraz dorosłych z  wykorzystaniem systemu 3D,
 6. wykonywanie badan elektrofizjologicznych.
 7. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem
   do właściwego rejestru.
  1. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
 8. specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii,
 9. specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie pediatrii
  z jednoczesnym posiadaniem tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii –
  z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej
  u dzieci.
 • Oferent dysponuje odpowiednim wyposażeniem medycznym użyczanym na czas zabiegu podmiotowi leczniczemu i obejmującym:
  • system elektrofizjologiczny z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ciągłego zapisu (co najmniej 12 kanałów wewnątrzsercowych) oraz zamrożenie obrazu celem wykonania pomiarów elekrofizjologicznych
   i archiwizację danych),
  • wielofunkcyjny stymulator zewnętrzny do prowadzenia stymulacji programowanej,
  • zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca,
  • zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne
   ze wszczepianymi urządzeniami,
  • system 3D do ablacji i nawigacji bez fluoroskopii,
  • generator prądu,
  • łączniki, elektrody i sprzęt zużywalny, dreny obłożenia, koszulki.
  •  Oferent zobowiązuje się do każdorazowego przedstawiania udzielającemu zamówienie aktualnych paszportów sprzętu wykorzystywanego podczas zabiegu.
  • Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji przed i okołozabiegowej chorych poddawanych ablacji oraz opisu zabiegu i zaleceń pozabiegowych w formie elektronicznej i papierowej potwierdzonej pieczątką lekarza wykonującego ablacje.
  • Oferent zapewnia szkolenie personelu Kliniki Kardiologii oraz Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych w procedurze kwalifikacji i nadzorze nad chorymi po ablacji.
  • Oferent deklaruje aktywne uczestnictwo w publikacjach medycznych powstałych na podstawie przeprowadzonych zabiegów ablacji z afiliacją ICZMP.

Oferent zobowiązuje się do wykonywania w uzgodnionym terminie (1x w miesiącu) i w uzasadnionych medycznie wskazaniach zabiegów ablacji u dzieci oraz dorosłych

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 29.11.2022r., w godz. 1000 – 1400

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r., do godz. 12.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów ablacji oraz badań elektrofizjologicznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki””. Nie otwierać przed 29.11.2022r. godz. 10.30″

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin otwarcia ofert – 30.11.2022r., do godz. 12.00 sala dydaktyczna  nr 2, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X