Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem od poniedziałku do poniedziałku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.
  2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.
  3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu stanowiący załącznik

   nr 1 Zarządzenia nr       /2022

      4. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

  1) Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

  2) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

           3) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2020.0.882 t.j.) tj:

   a) rozpoczął przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub


  b) rozpoczął po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 68standardy kształcenia ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub

  c) rozpoczął przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub

  d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny, i uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

  e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

  4) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy informacyjnej do dnia 01.12.2022 r. , w godz. 1000 – 1400 

   

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

  Termin składania ofert do dnia 02.12.2022 r., do godz. 11.00

  Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

   „Nie otwierać przed 02.12.2022r., do godz. 11.30”.

              Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )   

   

  MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

  Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 02.12.2022r., godz. 11.30 sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

  O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

   

  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  Oferent będzie związany ofertą przez okres 28 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

   

  Łódź, 28.11.2022r.

  pl Polish
  X