Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” – usługi pielęgniarskie OIT

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem Umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych, w szczególności w zakresie działalności Szpitala – Oddziału Intensywnej Terapii (OIT), w tym według standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1958) lub też według standardów określonych na podstawie przepisów, wydanych w miejsce wskazanego powyżej rozporządzenia. CPV: 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki.
 2. Miejsce wykonywania umowy: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez Zamawiającego.
 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia nr 97/2022.
 4. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  • jest podmiotem wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (podmiot leczniczy, praktyka zawodowa)
  • posiada personel zdolny do realizacji zamówienia tj. legitymujący się:
   • prawem wykonywania zawodu pielęgniarki, specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub kurs z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
   • aktualnymi badaniami lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 15.12.2022r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu można składać do 12.12.2022r.

Termin składania ofert do dnia 16.12.2022r., do godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii medycznej  – usługi pielęgniarskie OIT

 w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Nie otwierać przed 16.12.2022r. godz. 10.30”             Na kopercie należy podać nazwę, adres firmy oraz nr telefonu kontaktowego ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 16.12.2022r. godz. 10.30sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X