Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM) ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania i opisywania badań diagnostycznych w zakresie badań radiologicznych (RTG i TK), rezonansu magnetycznego (RM) i badań mammograficznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” zgodnie z harmonogramem w następujący sposób:
  1. Wykonywania i opisywania badań:
  1. badań radiologicznych (RTG i TK),
  1. badań rezonansu magnetycznego (RM),
  1. badań mammografii i mammografii scriningowej,
  1. udzielanie konsultacji medycznych zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczną,
  1. wykonywanie biopsji ,
  1. udzielania konsultacji w zakresie badań mammografii i mammografii skriningowej

(Dalej: Przedmiot zamówienia)

 • Świadczenia udzielane będą w Poradni Chorób Sutka i w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Udzielającego Zamówienie z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu Udzielającego Zamówienie, w dniach i godzinach pracy poradni zakładu, tj. poniedziałek piątek 8-19, zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie harmonogramem.
 • Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Warunki wymagane od oferentów:
 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 •  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.
 • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki, lub
 • posiadający tytuł specjalisty w zakresie radiodiagnostyki.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu badań w dziedzinie radiodiagnostyki.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 27.12.2022 r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2022r. do godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki  obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” Nie otwierać przed 28.12.2022r do godz. 10.45.

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin otwarcia ofert – 28.12.2022r do godz. 10.45  w siedzibie Udzielającego zamówienie, sala dydaktyczna nr 1 poziom 1, budynek ginekologiczno – położniczy. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

pl Polish
X