Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej

Opis stanowiska :

 1. Koordynowanie robót związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w ICZMP.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej w projektach prowadzonych przez ICZMP.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 4. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym obiektów zrealizowanych w ramach projektów w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania,
 5. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami, przygotowywanie projektów pism.
 6. Udział w naradach koordynacyjnych w ramach tworzonych przez ICZMP zespołów projektowych.
 7. Opiniowanie dokumentacji projektowej, współudział w jej tworzeniu oraz udział w wizjach lokalnych obiektów przygotowywanych do postępowań inwestycyjnych lub prac modernizacyjnych.
 8. Weryfikacja i kontrola kosztorysów przedkładanych przez wykonawców i podwykonawców.
 9. Współpraca z Sekcją Eksploatacji Technicznej w ICZMP.

Co oferujemy :

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnym lub niepełnym – do uzgodnienia
 2. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 3. Stabilne zatrudnienie,
 4. Dodatek za wysługę lat
 5. Staż pracy

Wymagania :

 1. Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe.
 2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży sanitarnej.
 3. Doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru.
 4. Umiejętność wykonywania kosztorysów oraz weryfikacji przedkładanych kosztorysów.
 5. Bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.
 6. Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki.
 7. Umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
 8. Dobra organizacji czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu, samodzielność i dokładność.
 9. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Kopia uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do PIIB
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 1. w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 2. pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 3. pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści