Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem  Kliniki Położnictwa i Ginekologii, tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii.
  2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
  5. Opisaną przez kandydata wizję działania i perspektywy rozwoju Kliniki Położnictwa i Ginekologii.
  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Składanie ofert:

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii.” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 05.07.2023r. do 19.07.2023r.  w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 20.07.2023r. od godziny  11.15 w siedzibie Instytutu CZMP – w Sali dydaktycznej nr 1, pawilon położniczo – ginekologiczny ( obecność kandydata obowiązkowa).

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Na aplikacji prosimy napisać: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Łódź, dnia 05.07.2023r.

Spis Treści