Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego asystenta w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza medycyny, specjalizację z zakresu genetyki klinicznej lub lekarz będący w trakcie ostatniego roku odbywania specjalizacji z zakresu genetyki klinicznej, doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym, doświadczenie w aplikowaniu o środki na realizację projektów badawczych, doświadczenie w analizie danych NGS, w tym WES.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku naukowym asystenta w Zakładzie Genetyki.
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających, posiadane wykształcenie.
 3. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
 4. Wykaz publikacji (zgodny z układem podanym poniżej).
 5. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 2 lat, przeprowadzona przez Dział Informacji Naukowej ICZMP.
 6. Plany rozwoju naukowego z uwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

 1. Oryginalne, pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac
 2. w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.
 3. Opisy przypadków.
 4. Prace poglądowe.
 5. Rozdziały w podręcznikach
  • międzynarodowych
  • krajowych
 6. V. Prace popularno-naukowe i inne.
 7. VI. Streszczenia ze zjazdów
  • międzynarodowych
  • polskich.
 8. VII. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.
 9. VIII. Listy do redakcji czasopism.
 10. XI. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych.

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
93-338 Łódź
ul. Rzgowska 281/289
Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Genetyki” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 12.06.2024r. do 24.06.2024r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.
W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25.06.2024 r. o godz. 10.30 w sali dydaktycznej nr 1 budynku ginekologiczno – położniczy Instytutu CZMP w Łodzi.

  Złożonych ofert nie odsyłamy.
  Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
  Złożonych ofert nie odsyłamy.
  Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Łódź, dnia 12.06.2024r

  Spis Treści